Bijdrage Cie Ruimte - Kwar­taal­rap­portage OCC


7 december 2017

Voorzitter,

“Bij voorgaande besprekingen heeft de Partij voor de Dieren al aangegeven dat aan de vormgeving van de aanbesteding van het Spuikwartier veel risico’s zitten. Deze risico’s lijken helaas bewaarheid te worden.”

Voorzitter, dit was het begin van mijn bijdrage van meer dan een jaar geleden. Sindsdien lijken de risico’s eerder groter dan kleiner. Er is ruzie met de projectontwikkelaar over de kosten, de opleveringsdatum is verschoven en nu blijken de exploitatiekosten hoger. Houd het dan nooit op?

Voorzitter: Hoe kunnen we opeens verrast worden met een extra rekening van meer dan 50 miljoen voor de komende 25 jaar? Er is dan toch geen sprake van adequate risicobeheersing binnen het project? Waar is het misgegaan?

De wethouder heeft hier geen goed verhaal. Eerst heeft de wethouder de schuld naar de Raad geschoven door aan te geven dat wij een motie niet hebben aangenomen over de quickscan van de exploitatiekosten, terwijl hij deze zou hebben omarmd. Echter, hij blijkt de motie te hebben ontraden. Hoe kan de wethouder zo’n overduidelijk fout maken?

Vervolgens, voorzitter, als blijkt dat hij hierover onjuiste informatie heeft verstrekt, geeft de wethouder aan dat het altijd al het plan was om jaren na aanschaf de exploitatiekosten te bekijken. Klopt dit nu wel? In de Raad van november 2014 zei de wethouder dat hij jaarlijks het bedrijfsplan tegen het licht zou houden. Waarom is dit nooit gedaan?

Voorzitter, dit is toch geen goed bestuur? Bij elk project moet je toch kijken naar wat de kosten op lange termijn zijn en niet alleen naar de eenmalige kosten. Nu kiest de wethouder, van duurzaamheid nota bene, om volgende generaties te laten vastzitten aan veel hogere exploitatiekosten. En hier is niets aan te doen, zegt de wethouder. Wat is het gevolg als de Raad de budgetverhoging afwijst, vraag ik aan de wethouder?

Tot slot 2 vragen, voorzitter, de gebiedsvisie is getoetst aan de BREEAM-NL-eisen. Deze duurzaamheidseisen gingen verder dan het gebouw. De wethouder geeft echter aan dat deze score geen invloed heeft op de bouw van de 3 torens. Waarom is dit? Betekent dit dat ondanks alle mooie woorden over de goede score voor de gebiedsontwikkeling de torens niet duurzamer worden dan de landelijke eisen? Graag ook een reactie op de inspraak over toegankelijkheid. Hoe toegankelijk wordt het OCC voor rolstoelgebruikers?

Bedankt