Bijdrage Cie Ruimte Ontwerp­be­stem­mingsplan Wijn­ha­ven­kwartier en Spuiplein


1 juni 2015

Voorzitter,

Dank aan de insprekers.

De Partij voor de Dieren hecht grote waarde aan vrijheid, maar de vrijheid van de één mag niet ten koste gaan van die van de ander. Een gemeente dient zorgvuldig met belastinggeld om te gaan en bij zijn projecten rekening te houden met mensen, dieren, natuur en milieu. Met dit project komen echter omwonenden, ondernemers en dieren in en rondom het plangebied in de knel.

Zoals toegezegd, komt de wethouder met een bestemmingsplan dat ruim is opgesteld, want alles zou voor de projectontwikkelaar mogelijk moeten blijven. De Partij voor de Dieren is het hier fundamenteel mee oneens. Eerst zou een gebiedsvisie moeten worden ontwikkeld, dan een bestemmingsplan opgesteld en op basis daarvan kan de gebiedsontwikkeling worden vormgegeven. Zelfs als je voor dit megalomane project bent, zou een gedegen visie voorafgaand aan een bestemmingsplan evident behoren te zijn. Het moge duidelijk zijn: de Partij voor de Dieren is tegen dit miljoenenproject en ook tegen dit bestemmingsplan.

Voorzitter, ik zal eerst ingaan op leegstand. Met de bestemmingsplanwijziging worden nu allerlei bestemmingen in het gebied mogelijk, terwijl er weinig zicht bestaat of hier behoefte aan is. Zo kan dit bestemmingsplan ervoor zorgen dat het hotel, de sportschool, de cafés, de winkels of de kantoren leeg komen te staan of dat dit met andere gebouwen in de omgeving gebeurt. Welke waarborg heeft de wethouder dat dit niet plaatsvindt? Ook de provincie toonde zich kritisch. Kan de wethouder aangeven of en hoe de provincie heeft gereageerd op de nieuwe motivering van de wethouder?

Specifiek over de hotels. In de omgeving van het Spui zijn er nu al talloze hotels, bijvoorbeeld het Mecure Hotel, Novotel, Holiday Inn en Hampshire. En toch zou er nog eventueel 12.700 m2 voor een hotel aan het KJ-plein én 17.000m2 voor een hotel in Spuikwartier bij moeten komen. Is er aangetoond dat daar behoefte aan is? Graag een reactie van de wethouder.

Dezelfde vraag wil mijn fractie stellen ten aanzien van winkelruimte. Er zijn de laatste tijd verschillende winkelgebieden ontwikkeld, zoals de Haagse Passage. En nu komt in dit bestemmingsplan meer winkelruimte erbij. Het gaat om 20.000 m2. Waaruit blijkt dat dit niet tot leegstand leidt?

Daarnaast zou ik specifiek van de wethouder willen weten of en hoe hij heeft onderzocht of er behoefte is aan kantoorruimte. Wordt er binnen het Spuikwartier een microklimaat gecreëerd waar de huidige landelijke kantorenmalaise geen invloed op heeft? Waarom maakt de wethouder bij de kantoorfunctie geen onderscheid tussen renovatie en nieuwbouw en zorgt hij ervoor dat bij nieuwbouw geen kantoren mogelijk zijn?

Dan, de bezonning en windhinder. De Turfmarkt dreigt, meer nog dan nu, een tochtige en donkere tunnel te worden. Hoe zorgt de wethouder ervoor dat dit niet gebeurt en terrassen aantrekkelijk blijven? Voor de terrassen is in het bestemmingsplan maar 2 uur zon in de zomer voorzien en dit zou grote gevolgen voor de ondernemers hebben. Graag een reactie van de wethouder.

Voor de windhinder wordt gestreefd naar de kwalificatie 'matig'. Over windgevaar wordt daarbij aangegeven dat de kwalificatie 'gevaarlijk' in beginsel moet worden voorkomen, maar gevaar kan nog steeds optreden. Aan welk gevaar moet mijn fractie denken en zal de wethouder dit kunnen voorkomen?

Vervolgens wil ik stilstaan bij de bijzondere bewoners van het Spuikwartier; de zwaar beschermde diersoorten. Deze moeten beschermd worden tegen deze megalomane plannen. In de MER worden hiervoor een aantal maatregelen genoemd. Het college zou een goed signaal geven als deze vrijblijvende maatregelen zouden worden opgevolgd en uitgevoerd worden door de ontwikkelaar. Kan de wethouder dit toezeggen?

Aangegeven wordt dat er een monitoring van potentiële broedlocaties voor slechtvalken plaats zou moeten vinden. Wat houdt dit precies in? Zullen in de directe omgeving meerdere alternatieve broedlocaties worden aangeboden? Wordt hier in samenwerking met deskundigen, naar gekeken aangezien de slechtvalk beschermd is en op de rode lijst staat?

Ten aanzien van vleermuizen wordt aangegeven dat nader onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen in het gebouw van de Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater wordt aanbevolen. Wanneer zal dit onderzoek plaatsvinden en hoe wordt dit bij de plannen betrokken? Mijn fractie gaat ervanuit dat er geen ingrepen worden gedaan zonder dat hierover onderzoek heeft plaatsgevonden.

Tot slot, worden in het bestemmingsplan een aantal optimaliserende maatregelen genoemd, waaronder het aanbieden van geschikte verblijfplaatsen voor de gierzwaluw, huismus, vleermuis en slechtvalk. Kan de wethouder toezeggen dat deze maatregelen worden uitgevoerd?

Bedankt

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer