Bijdrage Cie Ruimte plannen Sche­ve­ningse haven


11 april 2012

Voorzitter, ook de Partij voor de Dieren ziet niets in de plannen voor een hoteltoren van 90 m, een kabelbaan en gebouwblokken van 8 lagen hoog tussen Duindorp en het Havenkwartier. Bij het vorige agendapunt heb ik ook al aangegeven dat de Partij voor de Dieren zich vooral zorgen maakt over de gevolgen voor het naastgelegen Westduinpark.

Het Westduinpark is aangewezen als Europees beschermd natuurgebied, wat betekend dat de natuurwaarden die hier voorkomen van Europees belang zijn en dus beschermd moeten worden. Ook bedreigde rode lijst soorten als de groene specht, graspieper, nachtegaal en heivlinder komen hier voor. Daarnaast ligt Den Haag midden in een van de belangrijkste Europese vogeltrekroutes langs de kust. De Partij voor de Dieren maakt zich dan ook ernstig zorgen over de gevolgen van deze plannen op de natuur. Immers door de sprong over de haven, het extra verkeer en 700 woningen zal de druk op het gebied flink toenemen. De verstoring door geluid en betreding zal toenemen en vormt daarmee een bedreiging voor de kwetsbare plant- en diersoorten. De 90 m. hoge toren op het zuidelijke havenhoofd zal zeer waarschijnlijk voor turbulentie en lichtvervuiling zorgen. En door alle hoogbouw wordt de landschappelijke waarde, de rust en weidsheid van het gebied ernstig aangetast. Is hier op enigerlei wijze rekening mee gehouden in de plannen en zo ja, op welke manier? Onderschrijft de wethouder dat grootschalige gebiedsontwikkeling plaats dient te vinden binnen geldende natuur- en milieugrenzen en dat planvorming daar in een vroeg stadium al rekening mee moet houden?

Dan de locatie van het ingetekende fietspad in het westduinpark die onderdeel gaat uitmaken van de verbinding tussen kijkduin en wassenaar. Dit loopt vlak langs een deel grijze duin, en gezien de kwetsbare status hiervan lijkt het de Partij voor de Dieren een slecht idee een doorgaand fietspad hier naast te leggen. Er is dan ook vanuit de klankbordgroep een alternatief aangedragen, namelijk de verbinding via de Wieringsestraat. Ik hoor dan ook graag van de wethouder of hij bereid is voor dit gedragen alternatief te kiezen?

De Partij voor de Dieren vindt het onbegrijpelijk dat de wethouder het zicht van de Haagse kustlijn wil bederven met een toren van 90 m, die vanaf heinde en verre het uitzicht zal domineren. Er is dan ook geen enkele draagvlak hiervoor in de klankbordgroep en bij bewoners van omliggende wijken. Kan de wethouder uitleggen waarom hij hier toch zo halsstarrig aan vast houdt? Het rustige karakter en identiteit van het zuiderstrand, duindorp, havenkwartier en westduinpark wordt door deze plannen op de schop gezet. Kan de wethouder aangeven waarom hij dat zo makkelijk opgeeft voor grootschalige bouwplannen in deze tijd?

Dan kom ik op mijn tweede kritiekpunt, de verkeersafwikkeling. Bij ruimtelijke plannen van een dermate grote omvang kan je niet de verkeersafwikkeling en bereikbaarheid buiten beschouwing laten. De bereikbaarheid van Scheveningen en de haven is nu al een knelpunt en het OV wacht een zware bezuinigingsslag. Verbazingwekkend genoeg maakt de bereikbaarheid per auto of openbaar vervoer nu geen deel uit van deze plannen. Ook de effecten van zoveel meer verkeer op de leefbaarheid in de wijken, milieu en natuur is onduidelijk.

Om desondanks aan de slag te gaan met de bouw van 700 woningen en het trekken van 2 miljoen extra bezoekers per jaar, zonder de bereikbaarheid op orde te hebben, is vragen om files, opstoppingen, geluidoverlast en luchtkwaliteitsproblemen. Ik wil de wethouder dan ook verzoeken de verkeersafwikkeling en de OV-verbindingen, wel degelijk onderdeel uit te laten maken van dit plan. En de ontwikkeling van het gebied af te stemmen op de bereikbaarheid.

Als de gemeenteraad instemt met de plannen van de wethouder komen er nog een hele trits onderzoeken en haalbaarheidsstudies aan. Een van de belangrijkste hiervan is de milieu-effectrapportage. Omdat de Scheveningse haven door het college onder de Crisis en Herstelwet is geplaatst, hoeft er geen alternatief onderzoek uitgevoerd te worden en hoeft de Commissie MER geen toetsingsadvies te geven.

In de beantwoording op de technische vragen heeft de wethouder toegegeven dat de praktijk uitwijst dat een toetsingsadvies van de Commissie MER positief bijdraagt aan de juridische houdbaarheid van plannen in een beroepsprocedure. Ik wil de wethouder dan ook vragen of hij bereid is nu toe te zeggen dat de Commissie MER in dit geval wel om een toetsingsadvies zal worden gevraagd? Zodat, in het geval dat de meerderheid van de raad de plannen ondersteunen er ook enige rechtszekerheid is.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer