Bijdrage Cie Ruimte uitvoe­ringsplan duurzame stedenbouw


14 november 2012

Voorzitter, concrete acties om de klimaatambities te vervullen stemt onze partij altijd hoopvol. Een zorgvuldige en verantwoorde manier van omgaan met grondstoffen, energie en ruimte is een voorwaarde om volgende generaties dezelfde kansen te bieden als die wij nu hebben. In de brief van de wethouder staat te lezen dat het door de economische crisis noodzakelijk is om efficiënt om te gaan met beschikbare middelen en voorraden. Voorzitter, we hebben nu eenmaal de beschikking over één planeet, dus wat de Partij voor de Dieren betreft gaan we altijd efficiënt om met middelen. Belangrijker is echter prioriteiten te stellen. En daar zit het verschil. Duurzaamheid is daarbij namelijk niet iets wat je erbij kan doen als er geld over is. Nee, duurzaamheid is het uitgangspunt. Zo kunnen onze kleinkinderen ook nog genieten van groen rondom de stad, of schone lucht.

Dan voorzitter, het uitvoeringsplan. Er staan veel mooie woorden in, waardoor de concrete acties een beetje tegenvallen. Met woorden als geleidelijkheid en faseerbaarheid, het stimuleren van uitvoering word ik steeds minder enthousiast.

Voorzitter, ik mis een gevoel van urgentie. In het stuk zelf wordt alleen de klimaatambitie voor 2040 genoemd. Maar laten we wel wezen. Het feit dat concrete acties op het gebied van klimaat, milieu en duurzaamheid hard nodig zijn, komt omdat we de afgelopen jaren met z’n allen alleen de lusten en niet de lasten van onze levensstijl wilden. Inmiddels leven we de helft van het jaar op de pof, omdat wij onze eigen grondstoffen en voedselvoorraden er doorheen jassen, met als resultaat dat de niet-westerse wereld de prijs betaalt. Voorzitter, ik zal hier verder niet op door gaan, maar ik wil wel de wethouder meegeven dat het niet alleen leuk is voor het vestigingsklimaat, maar ook een noodzaak om hiermee nu aan de slag te gaan om onze manier van leven ook in de toekomst mogelijk te maken.

Voorzitter, ik begin met de ondergrond. Enkele maanden geleden stond er een pleidooi op de site van het Binnenlands bestuur voor een bestemmingplan voor de ondergrond. Het wordt steeds drukker en voller in de bodem met kabels, leidingen, warmteopslag enz. Om te voorkomen dat men bij werkzaamheden kabels stuk trekt of voor verassingen komt te staan lijkt het onze fractie wel een idee met zo’n plan te komen. Ik hoor graag hoe de wethouder hier over denkt. Of wordt dit bedoeld met de zin: het juridisch-planologisch vastleggen van ruimtelijke reserveringen voor de toekomstige uitbreidingen?

Voorzitter, dan de biomassa productie. De Partij voor de Dieren is van mening dat kringlopen gesloten moeten worden en verbranding of vergassing van restafval, of dat nou mest is of groenafval, niet duurzaam is. Immers je verstoort een kringloop of houdt een slecht systeem in stand. En groen afval bestaat ook niet als zodanig. Door het te composteren en als natuurlijke bemesting van de tuin te gebruiken, wordt een lokale kringloop gesloten en wordt voorkomen dat men kunstmest moet gebruiken.

Vervolgens wil men de opbrengsten van biomassa optimaliseren, wat de biodiversiteit ten gunste komt. Voorzitter, dit wil ik graag nader uitgelegd hebben. De opbrengsten van biomassa optimaliseren, wat betekent dat? Betekent dit dat we vaker gaan maaien? Of dat we weilanden eerst aanvullend gaan bemesten en dan gaan maaien? Extra maaien betekent namelijk ook een bedreiging voor alle diersoorten die daar voorkomen, zoals vlinders, bijen en vogels. En juist bij die wegbermen is op het gebied van biodiversiteit winst te behalen, door het ecologisch te beheren.

En hoe moet ik de toename in biodiversiteit zien? Is het inzaaien van de bermen met koolzaad wat daarmee bedoeld wordt?

En dan gaan we ook nog eens in onze al volle regio een biomassa- productie-landschap aanleggen. Voorzitter, dan vraag ik me toch echt af waar we hier mee bezig zijn.

Als er dan blijkbaar toch ruimte over is, laten we daar dan aan natuurontwikkeling doen, dat is pas goed voor de biodiversiteit. Als we dan duurzame energie willen, laten we dan voor echt duurzaam kiezen en de platte dagen met zonnepanelen vullen. Dan is het hele biomassa verhaal niet nodig.

Voorzitter, dan de groen-blauwe buitenruimte projecten. Dit lijkt me heel simpel. Stop met de verstening. Verander betegelde pleinen in groen oase. Zorg ervoor dat tuinen bij woningen weer groen en levend zijn. Hierdoor kan regenwater infiltreren en wordt de stad groener. Win-win lijkt me. Onderschrijft de wethouder dit en is de wethouder bereid hier dan ook actie op te ondernemen?

Het duurzame internationaal park dan. Wat de Partij voor de Dieren betreft is de hoofdopgave de groengebieden in de stad met elkaar verbinden zodat plant- en diersoorten zich kunnen verspreiden. Een bijkomend voordeel is dat je zo het Haagse groene netwerk op het provinciale en landelijke groene netwerk, oftewel de EHS, kan aansluiten. Dat lijkt mij een betere en stuk concretere volgorde dan eerst een verbinding met de wereld te maken.

Voorzitter, dan de transformatie van leegstaand vastgoed. Ik ben verbaasd dat dit gefinancierd wordt uit het programma duurzaamheid. Waarom wordt dit niet uit het programma ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling gefinancierd? Dat programma is immers ook verantwoordelijk voor de leegstand, het lijkt me niet meer dan eerlijk dat de oplossing hiervoor ook daaruit betaald worden. Graag een reactie van de wethouder.

Voorzitter, dan wil ik nog even zeggen dat ik het onderdeel mobiliteit in relatie tot duurzame stedenbouw mis. Ik verwacht hier toch ook wel een concrete actie op. Onder het kopje Bewegen wordt mobiliteit wel genoemd, maar dit ontbreek bij de concrete actielijst. Vooral gezien we ook met betrekking tot de mobiliteit een aantal ambities hebben opgesteld. Waarom is dat niet meegenomen en is de wethouder bereid hier alsnog naar te kijken?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer