Bijdrage Cie Ruimte Werken aan duurzaam woning­on­derhoud 2015-2018


20 mei 2015

Voorzitter,

De bestaande woningvoorraad is op dit moment voor een groot deel, ongeveer 1/3, verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot in Den Haag. Verduurzaming levert milieuwinst, banen en een lagere energierekening op. Door daarbij te investeren in duurzame energie kunnen woningen, bedrijfspanden en overheidsgebouwen op den duur netto leveranciers van energie worden in plaats van verbruikers.

Den Haag mag wat de Partij voor de Dieren betreft nog veel sneller dan 2040 klimaatneutraal worden. Maar ook als de doelstelling is dat pas in 2040 Den Haag klimaatneutraal is, is er nog werk aan de winkel en is het de vraag of het college voldoende stappen zet om deze doelstelling te behalen.

Indien we 2040 willen halen, moeten volgens de backcasting studie tot 2020 20.000 woningen duurzaam worden gerenoveerd tot label B. Wat wij missen in het programma, is een kritische reflectie op de verduurzaming van woningen uit het verleden. De afgelopen 4 jaar zijn 5000 woningen verduurzaamd. Maar in hoeverre dragen deze woningen al bij aan de doelstelling? Hebben deze woningen allemaal label B en betekent dat dat deze woningen toekomstbestendig zijn? Hoeveel particulieren hebben hun eigen woning zonder subsidie verduurzaamd? Is het realistisch dat met het huidige budget het aantal woningen waarbij verduurzaming plaatsvindt met een factor 4 wordt vergroot?

Het doel is het versnellen van duurzame renovaties naar 4000 per jaar, te bereiken aan het eind van het programma. Wat voor renovaties gaat het om? Waar kunnen we de wethouder op afrekenen? Hoeveel label B woningen zijn zo tot stand gekomen? Hoeveel is de CO2-uitstoot van woningen afgenomen?

De afgelopen jaren zijn er ruim 60 bewonersinitiatieven gestart. De voorbeeldfunctie van bewonersinitiatieven leidt volgens het college “mogelijk tot nog veel meer woningen die duurzaam gerenoveerd kunnen worden”. Dit is weinig concreet. Wat is naar schatting de bijdrage in het terugdringen van CO2 uitstoot van bewonersinitiatieven? Hoeveel invloed op andere bewoners hebben initiatieven gehad in het verleden? Is dit voldoende om de doelstelling 2040 te behalen?

Duurzaamheid-subsidies zijn in het verleden effectief gebleken voor verduurzaming van woningen. Bij het wegvallen van deze subsidies, kan en moet, volgens het college, het revolverend fonds in de toekomst een belangrijke stimulans geven Wat is de aanlooptijd nog naar dit fonds? Wanneer kunnen we verwachten dat het wordt ingesteld

Waarom wordt alle aandacht alleen gericht op energiebesparing, en wordt de ontwikkeling van hernieuwbare energie vrijwel niet in het duurzaam onderhoud meegenomen, bijvoorbeeld de plaatsing van zonnepanelen, bijvoorbeeld door hier voorlichting over te geven? De ontwikkeling van zonnecellen gaat razendsnel en de kosten worden steeds lager.

Verder valt het op dat in wijken waar veel mensen met lagere inkomens wonen een achterstand ligt op het gebied van energiebesparing. Het college geeft zelf aan dat eigenaren minder geneigd zijn te investeren in het onderhoud van de woning. Eigenaren mijden risico’s, sparen nu liever dan dat ze investeren. Daarbij speelt ook mee dat er meer bewoners zijn met een hypotheek die ‘onder water’ staat. Op welke manier wil de wethouder het voor mensen met een smalle beurs, zonder subsidieverlening, mogelijk maken om hun woning te verduurzamen?

Tot slot, voorzitter, concludeer ik dat er veel ambities zijn die wij toejuichen, maar dat de vraag is of de doelen en middelen goed samenkomen. Ook is de uitvoering moeilijk te toetsen is. Hoe weten we of het gasverbruik inderdaad is gedaald? Hoe gaat de wethouder de voortgang monitoren? Graag een reactie.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer