Bijdrage Cie Ruimte - Woonvisie (eerste termijn)


1 juni 2017

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren steunt het uitgangspunt uit Agenda Ruimte voor de Stad dat verdichten, vergroenen en verduurzamen in samenhang plaats dient te vinden. Echter, als mijn fractie naar de nieuwe woonvisie kijkt wordt vooral gestuurd op meer woningbouw.

Voorzitter, doordat de wethouder daar zwaar op stuurt komen de andere waarden onder druk te staan. Want hoe wordt geborgd dat open groene ruimte niet wordt opgeofferd voor bebouwing? Heeft de wethouder in kaart gebracht of hij zijn doelstelling kan halen zonder open ruimte op te offeren? En zonder iets aan het parkeerbeleid te doen? De Partij voor de Dieren verwacht dat door deze verdichting de leefbaarheid onder grote druk komt te staan.

Mijn fractie pleit voor een concreet overzicht van bouwlocaties en hoe die zich verhouden tot het groen. De koppeling tussen het versterken van de groenstructuren en de bouwopgave moet gemaakt worden om het bestaande groen te beschermen en uit te bouwen. Nu is vrijwel niets over groen terug te vinden in de woonvisie, terwijl verdichting een grote impact kan hebben op de open ruimte. Graag een reactie van de wethouder.

Voorzitter, dan de verduurzaming. Allereerst willen we de wethouder complimenten geven voor een aantal benoemde maatregelen, zoals de te stellen duurzamheidseisen aan nieuwbouw, het duurzaam materialengebruik en het benoemen van het feit dat corporaties klimaatneutraal dienen te worden in 2040.

Wel heeft mijn fractie vragen over het behalen van de klimaatneutrale ambities. Aangegeven wordt dat vanaf 2020 8000 woningen per jaar naar label B gaan. Waarom wordt gewacht tot 2020 om deze inzet te plegen en waarom komt het plan om dit te bereiken pas in 2019? Dit rijmt toch niet met de bewoording in de visie dat er tot 2030 snel enorme slagen nodig zijn?

Voorzitter, tijdens deze collegeperiode heeft de wethouder niet gekozen voor een versnelling, maar hij wil in de volgende periode dit wel. Waarom al die uitstel en nu al niet meer middelen uitrekken? Is de wethouder in elk geval bereid in kaart te brengen welke middelen de komende jaren zijn vereist?

Voorzitter, als we het specifiek hebben over de rol van woningcorporaties blijkt dat er achterstanden zijn ten aanzien van de afgesproken rennovaties waardoor bewoners kampen met vocht- en schimmelproblemen. We hebben de aangrijpende verhalen van insprekers gehoord. Hoe gaat de wethouder zorgen dat dit in de toekomst voorkomen wordt? Hoe zorgen we dat het aangekondigde actieplan effectief is en de corporaties de problemen aanpakken? De Partij voor de Dieren pleit ervoor dat in de woonvisie meer aandacht wordt besteed aan achterstallig onderhoud en hoe gemeenten en corporaties dit voorkomen.

Tot slot, de wethouder geeft aan zonnepanelen te willen stimuleren. Hoe doet hij dit? We zien dat in luchtfoto’s van Den Haag nog enorm onbenut potentieel is en het zou mooi zijn als deze daken worden aangepakt. Hoe kan de gemeente daar een bijdrage aan leveren?

Bedankt.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer