Bijdrage Commissie Bestuur - Ontwerp­be­groting MRDH


16 mei 2018

Voorzitter,

Zoals u weet is de Partij voor de Dieren tegen de huidige opzet van de MRDH waarbij geen sprake kan zijn van goede democratische controle. Deze zienswijzeprocedure blijft daarom een onwenselijke gang van zaken, omdat het maar de vraag is wat met ons commentaar wordt gedaan. Graag een reactie. Waarom is er niet voor gekozen dit aspect mee te nemen in de zienswijze?

Dan de inhoud, voorzitter. Het programma Economisch Vestigingsklimaat is nog steeds niet goed afgebakend. Zoals het college aangeeft is niet aangeven hoe middelen binnen dit programma worden verdeeld en daarbij is ook nog sprake van begrippen die zo breed zijn waarbij de vraag is wat aanvullend is aan het werk dat de gemeente, het Rijk of de provincie doen. Een van de aspecten is onderwijs en arbeidsmarkt. Kan het college aangeven wat hier de meerwaarde is van de MRDH? Waarom zou de MRDH de overheidsbijdrage moeten ‘stroomlijnen”? Als er al verschillende overheidslagen mee bezig zijn, is er toch geen extra nodig?

Voorzitter, in de zienswijze wordt specifiek aangegeven dat er een tekort is aan bedrijfsterreinen. Mijn fractie begrijpt dat er bij schaarse grond vaak een tekort is. Als we willen wonen, werken, recreëren en er ook nog natuur over moet blijven dan is er altijd een spanning in een stad als Den Haag. Ik snap echter niet waarom bedrijfsterreinen worden uitgelicht in de zienswijze. Graag een reactie van de wethouder.

Voorzitter, dan de warmte-infrastructuur. Wij hebben in het verleden talloze debatten gevoerd over de Warmterotonde, maar in de zienswijze komt dit niet terug. Waarom heeft de wethouder er niet voor gekozen om het standpunt van de Raad over de warmterotonde terug te laten komen dat we geen voorstander zijn van zo’n project?

Het grootste deel van het geld gaat naar verkeer en vervoer. Mijn fractie had graag gezien dat het college in haar zienswijze duidelijk koos voor schone mobiliteitsvormen. Is het college bereid om in de zienswijze op te nemen dat Den Haag pleit voor investeringen in schone vormen van transport boven het aanleggen van nieuwe autowegen?

Verder wordt bij duurzame mobiliteit aangegeven dat er concrete eisen voor duurzaamheid zullen worden gesteld. Dit is natuurlijk mooi, maar allesbehalve concreet. Is het college bereid om in de zienswijze in elk geval vast te leggen dat vanaf 2025 alle aangekochte bussen emissievrij zijn, wat ook de wens is van een raadsmeerderheid?

We zien verder dat de MRDH wil komen met een voorstel rond de A4 waarbij bijvoorbeeld de Erasmusweg moet worden aangepast. Kan de wethouder ingaan op zijn standpunt hierover en hoe ver dit voorstel is? Wanneer komt hierover meer informatie naar de Raad?

Tot slot is de MRDH ook een organisatie waarbij wordt ingekocht en aanbesteed. We weten dat we in Den Haag hier nog grote stappen moet zetten, maar het zou goed zijn als ook de MRDH hier stappen zet en echt duurzaam gaat inkopen, bijvoorbeeld met biologisch voedsel of circulaire inkoop. Graag een reactie van de wethouder of zij bereid is hiervoor te pleiten en dit in de zienswijze op te nemen.

Dank

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer