Bijdrage commissie - PvdD tegen uitbreiding NATO-gebouw in ecolo­gische zone


24 september 2014

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen om het plan waarbij het NATO-complex wordt uitgebreid in een ecologische hoofdstructuur en grenst aan een Natura-2000 gebied.

Meer werknemers, betekent meer verkeer en daarmee een slechtere luchtkwaliteit. En de uitbreiding levert meer geluidsoverlast. Wild levende diersoorten kunnen worden gestoord door het toenemende omgevingsgeluid. Nieuwe gebouwen betekent ook meer kunstlicht en dus lichthinder voor de dieren. Het versnippert en beïvloedt hun leefgebied en verstoort hun bioritme. De Partij voor de Dieren kan zich daarom niet vinden in de plannen van het college om de bestaande locatie uit te breiden en te renoveren.

Begin dit jaar werd er in het eerste debat over dit onderwerp door de wethouder aangegeven dat er is gekeken naar alternatieve locaties en dat er is gekozen voor nieuwbouw omdat de beoogde en wenselijke situatie niet zomaar past in een kantoorgebouw. Hij kon toen geen overzicht geven van de gebouwen waar door de NATO naar gekeken is. Dit roept vragen op. Kan de wethouder hier alsnog voor zorgen? Begin september is er bekend gemaakt dat er de komende jaren bijna drie miljoen vierkante meter vastgoed te koop wordt aangeboden door het Rijk, waaronder drie ministeries en allerlei andere kantoorpanden in Den Haag. Ook werd er gemeld dat er bij Defensie door sluitingen en verhuizingen verschillende kazernes en terreinen leeg komen te staan. De Partij voor de Dieren zou graag zien dat deze leeg komende locaties worden meegenomen in een heroverweging niet te kiezen voor nieuwbouw in de Ecologische Hoofdstructuur. Deze heroverweging moet dan ook worden voorgelegd aan de Raad, wat nu niet is gebeurd. Graag een reactie van de wethouder.

Maar de Partij voor de Dieren maakt zich niet alleen zorgen om de negatieve invloed van het bouwproces, maar ook om de gevolgen voor de natuur als er eenmaal 240 extra personen werkzaam zullen zijn op het terrein. Zoveel mensen levert een grote druk op de omgeving en de flora en fauna in het gebied. We moeten ons de vraag stellen of dit terrein, gelegen in een EHS en naast een Natura 2000gebied, wel geschikt is voor zo’n grote organisatie. Heeft de wethouder hierover nagedacht en zo ja, wat zijn de afwegingen geweest?

Tot zover mijn bijdrage.

Interessant voor jou

Speech People's Climate March

Lees verder

Bijdrage commissie - PvdD op de bres voor de fietser

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer