Bijdrage commissie - Verde­diging initi­a­tief­voorstel DierENZorg


1 oktober 2014

Voorzitter,

Graag wil ik wethouder Revis hartelijk danken voor zijn uitgebreide toelichting van het preadvies en wethouder Klein voor zijn aanwezigheid. Ook de leden van de commissie wil ik graag danken voor hun inhoudelijke overwegingen en de vele verhelderende vragen die zij hebben ingebracht. Ik ga daar dadelijk graag op in. Daarnaast wil ik de insprekers hartelijk bedanken. Deze mensen hebben hun expertise en praktijkervaring met onze Raadscommissie gedeeld met de intentie om zorg voor dieren en mensen samen te brengen en daarbij het welzijn en de veiligheid van zowel mens als dier te waarborgen. Uiteraard heet ik de schrijfster en indiener van dit initiatiefvoorstel, Marieke de Groot, van harte welkom bij deze commissievergadering. Het is een voorrecht om dit voorstel vandaag in haar plaats te behandelen.

Voorzitter, ik memoreer graag dat dit voorstel tot stand kwam vanuit twee passies van Marieke, namelijk de gezondheidszorg en dierenwelzijn. Beide thema’s zijn op een mooie manier samengevoegd tot een voorstel dat kan bijdragen aan het welzijn van alle inwoners van Den Haag , zowel mens als dier. En voorzitter, dat is precies waar de Partij voor de Dieren voor staat. Ik citeer de “wet van Kousbroek”, van schrijver Rudy Kousbroek: “Een goede partij voor de dieren is automatisch een goede partij voor de mensen, dat is een soort bijproduct, het gaat in één moeite door..” Einde citaat.

Diverse wetenschappelijke onderzoeken en praktijkervaring hebben aangetoond dat de inzet van dieren in de zorg op medisch en sociaal vlak positieve effecten teweegbrengt. Het is in het belang van de gemeente en al haar inwoners om de inzet van dieren in de zorg- en welzijnssector te stimuleren, onder de voorwaarde dat dit geen gevolgen heeft voor zowel het welzijn van kwetsbare mensen als dieren.

Interventies met dieren in zorg- en welzijnsinstellingen nemen de laatste jaren in hoog tempo toe. Inmiddels zijn er in heel Nederland al 80 aanbieders van interventies met dieren in de zorg. Zeker gezien de verantwoordelijkheden die op de gemeente afkomen, is het zowel voor de zorgvrager als voor de dieren belangrijk dat de gemeente komt met richtlijnen zodat dieren op een verantwoorde manier kunnen worden ingezet voor kwetsbare groepen.

Voor aanbieders die dieren inzetten in de gezondheidszorg geldt nog geen kwaliteitseis of certificatie. Dit is een verontrustende ontwikkeling. In de praktijk wil dit zeggen dat eigenlijk iedereen die het maar wil activiteiten met dieren in de zorg kan organiseren. En dit kan leiden tot ongewenste en onveilige situaties voor alle betrokken partijen.

Daarom wil de Partij voor de Dieren dat bij subsidieaanvragen ten behoeve van het introduceren van dieren in de zorg- en welzijnssector een onafhankelijke kwaliteitstoets verplicht is. Mijn fractie is blij dat het college dit erkent, en dat bij subsidieverstrekking in de toekomst de borging van het welzijn en de veiligheid voor mens en dier een criterium zal zijn indien de raad dit initiatiefvoorstel aanneemt.

De Partij voor de Dieren ziet nog steeds graag een appèl van het college richting de Rijksoverheid om de landelijke regels aan te passen en de beroepsgroep voor Animal Assisted Interventions te laten professionaliseren. Hoewel mijn fractie groot belang hecht aan professionalisering, begrijpen wij dat het college niet te hard van stapel wil lopen en het veld, en in het bijzonder de rol van de gemeente, eerst beter wil verkennen.

Daarom pas ik het dictum aan: ik schrap het verzoek om bij de landelijke overheid aan te dringen om de beroepsgroep voor Animal Assisted Interventions (AAI) te laten professionaliseren.

De Partij voor de Dieren vraagt verder in het initiatiefvoorstel om het inzetten van dieren voor interventies in de zorg- en welzijnssector te omarmen, te stimuleren en te ondersteunen. Mijn fractie waardeert het zeer dat het college al in het preadvies met een handreiking komt om direct aan dit verzoek gevolg te geven, namelijk, het wil bevorderen dat er een bijeenkomst wordt georganiseerd met betrokken maatschappelijke organisaties en zorginstellingen om de mogelijkheden voor de inzet van dieren in de zorg te verkennen.

Terecht staat in het pre-advies dat het meeverhuizen van huisdieren van kwetsbaren naar intramurale instellingen geen uitzondering zou moeten zijn. Helaas is dit wel vaak het geval, zo hebben we ook van de insprekers kunnen vernemen. De gemeente heeft veel mogelijkheden om aan deze zorgvraag gehoor te geven. Bijvoorbeeld in de vorm van het beschikbaar stellen van een ruimte, een projectsubsidie, maar ook door de mogelijkheden van dieractiviteiten in de zorg breder kenbaar te maken onder zorgaanbieders en zorgvragers in de stad.

En dit kan kostenbesparend werken. De gemeente betaalt nu volgens de wettelijke plicht de eerste 2 weken opvang van huisdieren. Door de dieren buiten de opvang te houden, bespaart dit de gemeente kosten. Door dieren bij de mensen te huisvesten, worden zorgkosten bespaard, omdat de aanwezigheid van het dier bijdraagt aan het welzijn van de zorgvrager. Het is dus een win-win situatie.

Voorzitter, graag wil ik afronden met een oproep aan de commissieleden die vandaag dit voorstel in overweging hebben genomen. Velen van u hebben aangegeven een bijeenkomst met betrokken partijen een goede eerste stap te vinden. Maar laten we geen andere maatregelen van tevoren al uitsluiten, zeker niet omdat dieren en mensen in deze sector zoveel voor elkaar kunnen betekenen. Maar ook omdat mensen straks hun zorgaanvraag doen bij het gemeentelijk loket, en omdat, zoals het college al aangaf het meeverhuizen van dieren naar zorginstellingen eigenlijk een vanzelfsprekendheid zou moeten zijn. Dan is het zaak dat zowel het welzijn van mensen als dieren worden veilig gesteld door een gemeente die de expertise daarvoor in huis heeft, die weet waar ze op moet letten als er een aanvraag binnen komt.

Met minder geld en meer taken moeten we het juist hebben van creatieve oplossingen die bijdragen aan het welzijn van mens en dier en tegelijkertijd kosten besparen. Ik wil de leden van de commissie dan ook vragen om in brede zin achter dit initiatiefvoorstel te staan en het aan te nemen.

Dank u wel!

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer