Bijdrage Defi­ni­tieve gunning ontwik­keling Noodzetel aan de Sche­del­doeks­haven


20 november 2023

Voorzitter,

Ik vervang mijn collega Leonie Gerrtisen vanavond.

De Partij voor de Dieren is blij dat er nu een pand is dat structureel ruimte kan bieden aan makers. We zijn benieuwd naar de uitvoering en we gaan graag in op de uitnodiging om met de commissie de Noodzetel te bezoeken.

De Noodzetel komt voort uit De Schenk dat een voorbeeld is van een initiatief dat werd beëindigd. Voor de Partij voor de Dieren is het van belang dat een gemeente die doelen stelt voor een bruisend nachtleven en een bruisende cultuur sector, initiatieven die hier aan bijdragen ook actief ondersteund. Te vaak zien we nog dat nieuwe initiatieven weer verdwijnen, omdat er geen perspectief aan hen wordt geboden in Den Haag. Dat is tegenstrijdig aan de doelen die we stellen wat betreft cultuur. Hoe gaat de wethouder dit in de toekomst voorkomen?

Dan de Noodzetel waar ruimte is gecreëerd voor broedplaatsen en makers. Als we dit plan naast het vorige pand leggen dan valt ons op dat de broedplaatsen worden vervangen, maar klopt het dat we geen of weinig plek voor de dance en techno scene binnen de Noodzetel. Op welke locatie in Den Haag is momenteel nog wel ruimte voor Dance en Techno? Is het bekent of Haagse jongeren hiervoor nu uitwijken naar andere steden? En neemt de wethouder hiervoor genoemde punten ook mee in de nachtvisie? Graag een reactie van de wethouder.