Bijdrage Duurzaam inkoop­beleid


19 november 2015

Voorzitter,

Den Haag heeft de ambitie om klimaatneutraal te worden en het college moet hierbij het goede voorbeeld geven. De Partij voor de Dieren mist in het inkoopbeleid de uitwerking van die ambitie.

In de commissiebrief van maart 2014 werd nog door wethouder Baldewsingh aangegeven dat duurzaam inkopen zou worden geborgd in de nu voorliggende algemene nota inkoopbeleid. Echter, in dit document wordt vooral voor duurzaamheid verwezen naar Rijksbrede criteria en wordt aangegeven dat per aanbesteding wordt bekeken welke duurzaamheidscriteria worden gehanteerd. Kan de wethouder deze criteria niet nog een slag concreter maken, bijvoorbeeld door per productcategorie algemene criteria te benoemen?

Voorzitter, naast minimumnormen kan de gemeente namelijk voor veel productcategorieën de duurzaamheid beoordelen en zo krijgt de mate van duurzaamheid invloed op de gunningsbeslissing.

Daarnaast is verstandig om in de tenderboards standaard iemand te hebben met duurzaamheidsexpertise die dan kan bezien of dit aspect in de aanbesteding voldoende aan bod komt. Is de wethouder bereid om de tenderboard zo in te richten?

Voorzitter, in de brief van maart 2014 werd ook nog aangegeven dat een beleids- en professionaliseringsagenda 2014-2017 voor de inkoopcategorieën werd voorbereid waar substantiële duurzaamheidswinst te behalen was. In het huidige document wordt weer aangegeven dat dit wordt uitgewerkt, maar we zijn al anderhalf jaar verder. Wanneer zal het professioneel duurzaam inkopen daadwerkelijk vorm krijgen?

Een mogelijke invulling van duurzaam inkoopbeleid is het aankopen van elektrische personenauto’s en daarmee wordt het duurzame voorbeeld gegeven. Is de wethouder bereid deze mogelijkheid te verkennen?

Een andere duurzaamheidsslag richt zich op voedsel. Het is aangetoond dat als alle Nederlanders 1 dag per week geen vlees eten in 1 klap alle klimaatdoelstellingen voor huishoudens zouden worden gehaald. De Partij voor de Dieren wil daarom dat er binnen de gemeentelijke organisatie meer nadruk komt te liggen op plantaardige voeding. Nu kan vaak alleen gekozen worden uit een kaassoufle of een bamischijf bij lunch. Ook het CE-Delft onderzoek geeft aan dat er meer moet worden ingezet op het verminderen van vleesconsumptie, bijvoorbeeld door meer focus op vegetarische producten. Wil de wethouder daarom het inkoopbeleid van de bedrijfsrestaurants aanpassen? En het aandeel plantaardige producten verhogen?

Daarnaast werd in dit, in opdracht van de wethouder, uitgevoerde onderzoek geadviseerd om een hoger target te stellen voor het aandeel voedingsmiddelen dat een duurzaamheidskenmerk heeft. Te weinig ingekochte producten hebben momenteel een duurzame herkomst. Kan de wethouder toezeggen het aandeel duurzame voedingsmiddelen binnen de gemeentelijke organisatie aanzienlijk te verhogen?

Voorzitter, tot slot. Uit onderzoek blijkt dat veel bloemen grote hoeveelheden giftige bestrijdingsmiddelen bevatten wat een grote rol speelt bij de afname van bijen, hommels en vlinders, terwijl deze bestuivers juist essentieel zijn voor de biodiversiteit en voedselproductie. De gemeente Amsterdam heeft daarom op initiatief van de Partij voor de Dieren besloten voortaan alleen nog biologisch geteelde bloemen in de openbare ruimte te plaatsen. Is de wethouder bereid dit voorbeeld te volgen door in het inkoopbeleid op te nemen dat voortaan enkel biologische bloemen in de openbare ruimte van Den Haag worden geplaatst?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer