Bijdrage Handel zonder dieren


Raad

8 juni 2023

Voorzitter,

In het eerste preadvies, de commissiebehandeling en raadsbehandeling was het college consistent in het betoog. Ons initiatiefvoorstel zou juridisch moeilijk zijn omdat de gemeente geen bevoegdheden op het gebied van dierenwelzijn had. Daarbij werd gesuggereerd dat zelfs maar een kleine verwijzing naar dierenwelzijn juridisch kwetsbaar zou zijn. Daarom hebben we de toelichting aangepast.

Wat schetst de verbazing? In het nieuwe preadvies wordt opeens het over een totaal andere boeg gegooid. Dit voorstel zou om allerlei andere nooit eerder genoemde argumenten juridisch kwetsbaar zijn. In twee pagina’s wordt een volstrekt onsamenhangend verhaal gepresenteerd waarin aan de ene kant het voorstel als een overbodige aanpassing wordt geschetst en aan de andere kant zo erg ingrijpt dat het in strijd is met de Dienstenrichtlijn. Ook wordt terloops beweerd dat het begrip venten en standplaats niet kunnen worden aangepast.

Voorzitter, dit kan niet alle drie waar zijn en sterker nog: de redeneringen kloppen allemaal niet. Dit voorstel behelst niks anders dan te verduidelijken wanneer er wel of niet een vergunning nodig is. Vroeger was dit bij alle straathandel het geval. Toen is dit voor een deel afgeschaft en wij verduidelijken de wetgeving dat er bij gebruik van dieren een vergunningsplicht geldt.

Voorzitter, als dan gesproken wordt over een strijd met de Dienstenrichtlijn is dit bijna lachwekkend. De Europese dienstenrichtlijn biedt juist heel duidelijk de ruimte om als je het motiveert regels te stellen. Dat is juist de hele reden waarom er nu een verordening straathandel mogelijk is. En deze huidige gemeentelijke verordening verduidelijken we alleen met dit voorstel. Daarbij motiveren we ook waarom we dit doen, namelijk dat dit in het belang is van de handhaafbaarheid, maar ook de bredere belangen die spelen zoals de veiligheid, gezondheid maar zeker ook het beperken van overlast.

Voorzitter, waar een wil is, is een weg. Terwijl ik dacht dat de wethouder in de vorige raad een handreiking deed en adviezen gaf om de motivering aan te scherpen moet ik constateren dat het college eigenlijk zonder argumenten tegen is. Ik hoop dat de raad ziet dat het nieuwe preadvies geen steekhoudend argument bevat maar vooral gebakken lucht is.