Bijdrage - Initi­a­tief­voorstel Groen­Links - Door de bomen het bos weer zien


13 januari 2016

Voorzitter,

Bedankt. Ook bedankt aan de indiener voor dit zorgvuldig opgesteld voorstel. De Partij voor de Dieren vindt dat de zorgvuldigheid en transparantie omtrent de verlening van kapvergunningen te wensen overlaat. Dit terwijl, bomen bijdragen aan de biodiversiteit, het klimaat en de groenbeleving in Den Haag. Wij steunen daarom de lijn van het initiatiefvoorstel van GroenLinks om de zorgvuldigheid rond kapvergunning te bevorderen.

Mijn fractie is tevreden dat het college een aantal stappen heeft gezet om de transparantie te bevorderen. Echter, er moeten meer stappen worden gezet om het proces rond kapvergunningen te verbeteren. Daarom heeft mijn fractie een aantal vragen aan de wethouder over punten die in het initiatiefvoorstel naar voren komen.

Ten eerste hoeft een aanvrager niet bij zijn kapaanvraag aan te geven of er alternatieven voor kap zijn overwogen en welke dat zijn. Is de wethouder bereid een dergelijke vraag in het aanvraagformulier op te nemen en standaard in het besluit in te gaan op de overwogen opties?

Ten tweede is van belang dat transparant is of kapaanvragen zien op de stedelijke groene hoofdstructuur. Is de wethouder bereid dit standaard in het kapbesluit te vermelden?

Ten derde geeft het initiatiefvoorstel terecht aan dat er geen duidelijke indicatoren gebruikt worden om de waarden van een boom te bepalen. De toelichting op de criteria is erg summier en hierin worden de belangrijke groene waarden te beperkt meegewogen. Zo dient op basis van de toelichting niet expliciet gemaakt te worden of een rij bomen erg bijdragen aan het tegengaan van wateroverlast of juist deel zijn van de groene hoofdstructuur. Is de wethouder bereid om toch nog goed naar deze beschrijving te kijken en de afwegingen rond natuur- en milieuwaarden uit te werken?

Ten vierde is mijn fractie verbaasd dat de leges voor kapvergunningen niet kostendekkend is. Terwijl steeds gezocht moet worden naar budget voor groen wordt aan de andere kant geen kostendekkende leges geheven. Ik zou graag van de wethouder willen horen wanneer hij denkt dat de tarieven wel kostendekkend worden en wanneer hij de raad hierover kan informeren.

Daarnaast steunt mijn fractie het voorstel om de leges afhankelijk te maken van het aantal te kappen bomen. Ik zou graag van de wethouder horen of hij hiertoe bereid is.

Voorzitter, al met al ziet mijn fractie dat het college op een aantal punten te makkelijk voorbijgaat aan de maatregelen uit het initiatiefvoorstel. Ik zou daarom graag ook van de initiatiefnemer horen of hij de door mijn fractie benoemde punten herkent. Daarnaast zou ik graag van de initiatiefnemer horen hoe hij om zal gaan met andere door het college gemaakte punten, met name ten aanzien van dictum III.

Bedankt

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer