Bijdrage - Programma duurzame woning­re­no­vaties


13 januari 2016

Voorzitter,

De bestaande woningvoorraad is voor een groot deel verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot in Den Haag en om in 2040 klimaatneutraal te worden is er werk aan de winkel. Volgens de backcasting studie zouden we tot 2020 20.000 woningen duurzaam moeten renoveren tot label B. Naast dat mijn fractie deze doelstelling niet ver genoeg vindt gaan, twijfelen we ook aan of deze doelstelling überhaupt wel wordt behaald. Graag een reactie van de wethouder.

De ambitie van het college is om aan het eind van het programma 4000 renovaties per jaar te laten plaatsvinden, maar onduidelijk is of dit voldoende is, wat voor type renovaties dit zijn en hoeveel de CO2-uitstoot zal zijn afgenomen. De wethouder geeft aan dat in de voortgangsrapportage wordt gerapporteerd over de resultaten van de verschillende aanpakken. Zou hij dan ook niet een doelstelling per programmaonderdelen moeten formuleren, zodat waar nodig het programma op termijn anders kan worden ingericht of geïntensifieerd? Mijn fractie overweegt hierover een motie in de Raad.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren mist in dit plan een vooruitblik voor na 2018. Door concreet aan te geven welke investeringen na 2018 nodig zijn, zou het college de inwoners kunnen laten zien dat zij gecommitteerd is aan een klimaatneutraal Den Haag. Waarom ontbreekt een lange-termijnplan? Is de wethouder bereid een stappenplan te maken tot 2040?

Voorzitter, dan de afbakening van het revolverend fonds. Met de redenering dat er voor corporaties en grotere VVE’s een passende regeling is, komt de wethouder met een VVE-fonds. Hoe verhoudt dit zich tot zijn eerdere opmerkingen dat de Rijksfondsen juist niet geschikt zijn voor Haagse corporaties? Zou een revolverend fonds dan niet voor corporaties een uitkomst kunnen bieden?

In zijn brief over het revolverend fonds geeft de wethouder aan dat hij 1500 duurzaam verbeterde woningen verwacht. De wethouder geeft echter niet aan wat zijn concrete doel is qua CO2-uitstoot vermindering. Is hij bereid om de ambitie van het fonds vast te leggen? Welke initiatieven worden gesubsidieerd en hoeveel dragen deze initiatieven bij aan een klimaatneutraal Den Haag? Zal de wethouder concrete afspraken met de VVE-balie hierover maken?

De Partij voor de Dieren is positief dat het college Nul op de Meter initiatieven wil bevorderen. Dit is een verstandige stap waarbij in 1 keer een woning klimaatneutraal wordt. Helaas is onduidelijk op basis waarvan het budget voor dit onderdeel is vastgesteld. Het budget lijkt te weinig om werkelijk stappen te zetten en een voorloper in Nederland te worden. Acht de wethouder een ton voldoende om initiatieven van de grond te krijgen, en waar baseert hij dat op? Kan hier niet meer worden gedaan, bijvoorbeeld door de inzet van het revolverend fonds of het subsidiëren van specifieke pilots?

Tot slot. Duurzaam renoveren is meer dan alleen het verminderen van energieverbruik Een duurzame woningrenovatie is pas echt duurzaam wanneer er niet alleen wordt gekeken naar het eindresultaat, maar ook naar het bouwproces en voorbij de levensduur van het gebouw. Dit is in het kort het cradle to cradle principe, het ‘afval bestaat niet- principe’. Zo ontstaat er een duurzame gesloten kringloop en ontstaan gezonde en waardevolle huizen, die geen negatieve invloed hebben op de omgeving. Wordt dit principe al toegepast bij renovaties? Wij hebben niets kunnen vinden waar dat uit blijkt. Is de wethouder bereid een pilot te stimuleren voor een woningrenovatie project, waarbij het cradle-to-cradle principe wordt onderzocht en toegepast?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer