Bijdrage Raad - De Kust Gezond


21 januari 2016

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren vindt het een goede zaak dat Scheveningen wordt opgeknapt. Een van de sterke punten uit dit programma is de verbetering van de buitenruimte. Hierbij gaat bijzondere aandacht uit naar groen met een 'duin'-ervaring.

Wat hierin opvalt is dat, zoals wel vaker in collegeplannen, de nadruk wordt gelegd op de belevingswaarde van groen voor mensen. Daar is op zich niets mis mee, vorige week bleek nog uit onderzoek dat mensen meer herstellen van hun drukke werkleven van een dagje in het groen dan een dagje shoppen.

Maar de Partij voor de Dieren mist daarbij dat bermen, groene pleinen etc., van grote waarde kunnen zijn voor de biodiversiteit indien wordt gelet op de kwaliteit van de beplanting. Kan de wethouder hier eens op reflecteren, of daar rekening mee wordt gehouden bij de aanleg van het groen.

Daarnaast bevat dit programma nog meer mooie kaders. De voetganger en de fietser meer centraal. Er wordt ingezet op goede looproutes tussen boulevard en het achterliggende gebied en de fietsinfrastructuur wordt verbeterd, inclusief fietsenstallingen.
De keerzijde is dat er iets fundamenteel mis gaat in de uitgangspunten. Het grootste probleem voor de PvdD is het initiatief van Hommerson om 700 extra parkeerplekken aan te leggen. Onbegrijpelijk voor de Partij voor de Dieren, ook na de commissie, is hierbij het uitgangspunt van het college dat Hommerson is gekomen met het idee en het dus onlosmakelijk is verbonden met de uitbreidingsplannen. We gaan als raad over de ruimtelijke ordening, wij hebben de mogelijkheid, de plicht ook om kaders te stellen en niet aan elke projectontwikkelaar te zeggen “ga je gang maar”.

Nu al hebben bewoners van de Van Alkemadelaan, de Scheveningsweg en rondom het Kurhaus, heel wat te verduren door alle luchtvervuiling en daarmee gepaard gaande CO2-uitstoot. De kwaliteit van de leefomgeving zou aanzienlijk verbeteren als er iets aan die uitstoot wordt gedaan, maar het tegendeel is het geval.

Er zijn goede redenen aangegeven om te veronderstellen dat de leefbaarheid zal verslechteren door het toenemende aantal auto’s. Maar los daarvan, is het voorkomen dat de leefbaarheid verslechtert een matig uitgangpunt. De gemeente zou in een kustgebied moeten streven naar optimalisatie van de kwaliteiten van Scheveningen met respect voor de omliggende natuurgebieden.

In plaats van natuurbeleving en kwaliteit van natuur, geborgenheid, schone lucht ook als uitgangspunten binnen leefbaarheid te nemen, wordt aantrekkend autoverkeer als vanzelfsprekendheid aangenomen en de nadelige effecten ervan worden later pas onderzocht. 1-0 achterstand dus voor de kustbeleving waar het college zo op uit is.

Hommerson doet zelf een onderzoek naar de verkeerssituatie. Voorzitter, de Partij voor de Dieren heeft redelijk wat slagers die hun eigen vlees keuren voorbij zien komen, en dat is vaker mis dan goed gegaan.
“Mensen zullen met de auto naar Scheveningen blijven komen.” Dat is een stelling van de wethouder die volgens ons zeker niet vanzelfsprekend is. Sterker nog, dit is een ouderwetse stelling, want ook daarin, in het belang van de luchtkwaliteit, geluidskwaliteit, veiligheid, Co2-reductie, toekomstbestendigheid, kan de gemeente zeker sturen op andere, duurzame mobiliteiten. Van een autoluwe variant in de verkeersstudie wil de wethouder echter niets weten. Scheveningen is, zeker op hoogtijdagen, een van de knelpunten en toch wil het college en de fiets, en het OV en de auto faciliteren.

De afgelopen jaren zijn talloze mitigerende maatregelen in de Oostduinen uitgevoerd om de nadelige effecten op het natuurgebied te verminderen. Door het mogelijk maken van een parkeergarage met ruim 700 plekken en daarmee toenemende uitstoot ontstaat meer druk op de omliggende natuurgebieden.

Voorzitter, ons tweede kritiekpunt is dat de basiskustlijn wordt verlegd ook door de uitbreidingplannen van Hommerson. In de nota van uitgangspunten Noordboulevard staat dat dit nadelige gevolgen voor het milieu en de aangrenzende Natura-2000 gebieden kan hebben. De Partij voor de Dieren vindt dit zeer onwenselijk. De verborgen schoonheid van het strand wordt niet op waarde geschat. Salliant detail: onder een badlaken op het strand bevinden zich ongeveer 8 miljoen kleine dieren. Door deze plannen verdwijnt er niet alleen een stuk strand, maar een heel stuk kustecosysteem. Daarnaast, elk beetje wat van het strand verdwijnt heeft verder dragende gevolgen voor de naastgelegen gebieden en kan leiden van kwaad tot erger. Zeker nu de landelijke regelgeving is versoepeld.

Wij vragen dan ook om binnen de huidige verharding en kaders te blijven om het karakteristieke van de kust te behouden en de natuur en kustecosysteem niet onnodig te belasten.

Dan de Pierewaaiers, een Hengelsportvereniging. Er lopen gesprekken over of zij weer terug kunnen komen op de pier. Daar zijn wij sterk op tegen. Hengelsport is vissen pijnigen voor het plezier. Naast het dierenleed dat het teweegbrengt, is het ook nog eens een verkeerd voorbeeld voor op de boulevard.

Voorzitter, tot slot. Seizoensverlenging, meer economische activiteit en meer vervuilende auto’s. De Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen over het op peil blijven van de leefkwaliteit. Hoe groen de plannen ook zijn, dit neemt onze zorgen niet weg. Daar komen het promoten van dierenleed op de boulevard en het opsouperen van het strand nog bij. Daarom voorzitter, kunnen wij niets anders doen dan tegen dit uitvoeringsprogramma stemmen.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer