Bijdrage - Inter­na­ti­onaal Park 


16 juni 2016

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is verheugd dat het College na veel protest gewoon weer spreekt over Westbroekpark, de Scheveningsebosjes en Waterpartij in plaats van Internationaal Park, maar het groeiende sentiment onder wijk- en belangenorganisaties dat hun expertise en voorstellen niet of onvoldoende worden meegenomen in de nieuwe plannen baart ons zorgen. Kan de wethouder aangeven hoe hij hiermee omgaat?

De 3200 reacties op het plan voor een Internationaal Park zijn een toonbeeld van Haagse Krach met ervaring en kennis waar de gemeente uit kan putten. De bewoners die alle inspanningen hebben geleverd om tot voorstellen en reacties te komen moeten weer opnieuw in een traject proberen deel te nemen willen zij invloed uitoefenen. Dit voelt voor velen als dubbel werk. De wethouder wil de betrokkenheid vergroten, maar tegenstrijdig genoeg neemt het vertrouwen juist af.

Inmiddels heeft de commissie over het inspraaktraject brieven ontvangen van maar liefst 15 wijkorganisaties en belangengroepen. Mijn vraag is wat de wethouder met deze geluiden gaat doen? Hoe gaat hij ervoor zorgen dat het vertrouwen weer toeneemt, en niet afneemt?

De organisaties doen een paar concrete voorstellen; ten eerste een inhoudelijk debat in de raad als spin-off van de 3200 brieven, studies en zienswijzen die nu voorliggen. Op basis van de zienswijzeprocedure kunnen al een aantal uitgangspunten worden geformuleerd waarover kan worden gedebatteerd. Is de wethouder hiertoe bereid?

Het tweede voorstel is om het proces om te draaien en te vereenvoudigen, door een denktank samen te stellen uit vertegenwoordigers van wijkorganisaties en actiegroepen die met voorstellen komt gericht op de vraagstelling van de gemeente en op basis van de ingediende reacties. Dit kan dan aan de 8 stadsdelen worden voorgelegd. Ziet de wethouder hier mogelijkheden toe? Graag een reactie op deze punten.

Dank u wel.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer