Bijdrage - Voor­jaarsnota en Algemene Beschou­wingen


9 juni 2016

Voorzitter,

Onze prachtige stad achter de duinen staat voor te grote problemen: aanpak van de hoge werkloosheid en de toenemende ongelijkheid, de aanpak van klimaatverandering waarin we als stad aan zee en stad van rechtvaardigheid en recht extra belanghebbend zijn, de groei van de stad en de daarmee gepaard gaande druk op de leefomgeving. Er wordt hoopvol naar grote steden gekeken als kompassen voor de toekomst, als de plekken waar nieuwe voedselsystemen een kans krijgen waar het oude onhoudbaar blijkt, steden met hernieuwde en hernieuwbare energie, steden met oog voor de relatie tussen mens, dier en leefomgeving en het behoud van de aarde. Met al die grote opgaven dreigt het één prioriteit te krijgen boven het andere, terwijl er een integrale aanpak nodig is. In de Voorjaarsnota gaat het over groei als doel in zichzelf, in economische en ruimtelijke zin. Daarbij zijn volgens het college investeringen in menselijk kapitaal van eminent belang. De Partij voor de Dieren ziet lineaire economische groei niet als de oplossing maar als het probleem. Er moet een balans zijn tussen ontwikkeling van de stad en de leefomgeving binnen een circulaire economie. Een leefbare en duurzame stad investeert niet blind in groei, maar ziet economische ontwikkeling als middel om het welzijn , dat niet in geld uit te drukken is te bevorderen.

Groenbeleid
Den Haag moet groener, in het belang van de gezondheid van bewoners, de biodiversiteit, klimaatadaptatie en de aantrekkelijkheid van onze buitenruimte. Den Haag kampt al jaren met achterstallig groenonderhoud en beheert nauwelijks ecologisch, de zorg voor het groen is teruggegeven aan de natuur, of wat daar van over is. En er is genoeg werk, maar er zijn onvoldoende banen.

In Amsterdam zijn 10 stadsecologen in dienst die zich bezighouden met o.a. het binnenhalen van fondsen om biodiversiteit stadsbreed te bevorderen. In Den Haag ontbreekt die centrale plek van ecologie in het beleid, dat zien we in de vorige beleidsnota’s , het bomenplan en de wijkprogramma’s. Ecologie blijft beperkt tot ecologische zones en zelfs daarop wordt nauwelijks beleid gevoerd. Stedenbouw biedt mogelijkheden voor diersoorten die graag in steden wonen. Maar ook soorten die graag in de groenzoom buiten de steden leven, zijn van levensbelang voor de vitaliteit van de stad. Den Haag mist volgens de Partij voor de Dieren het gevoel van urgentie biodiversiteit en de ecologische verbindingen een centrale plek binnen planologische kaders en bewonersinitiatieven te geven.

Het groenonderhoud mag niet langer sluitpost van de begroting zijn. Het biedt kansen tot extra werkgelegenheid, zowel in de uitvoering als in ecologisch onderzoek. De Partij voor de Dieren wil extra echte banen; voor beter groenonderhoud, ecologisch beheer en steun van bewonersinitiatieven. De wethouder heeft aangegeven dat dit terugkomt in het aanvullende maatregelenpakket. Nu steunen wij de motie van de SPn om de wethouder op dit punt een extra steun in de rug te geven om deze belofte waar te maken.

Naast groenonderhoud moet er ook meer groen komen. Op 27 november 2014, 1,5 jaar geleden, nam deze raad een motie aan van de Partij voor de Dieren die het college oproept met een plan te komen voor de vergroening van de meest versteende wijken van Den Haag. Het is er nog niet van gekomen. Daarom graag helderheid over het aangekondigde Groen Beleidsplan en de begroting op dit punt. Ook graag helderheid van het college of groen alleen gezien wordt als onderdeel van de beeldkwaliteit, garnering van de stad? Of is er ook aandacht voor de ecologische aspecten van het groen, zoja, hoe dan? Graag een reactie.

Wet Natuurbescherming
Voorzitter, in januari 2017 treedt de nieuwe Wet Natuurbescherming in werking. Dit betekent een grote verandering in de bescherming van de natuur in Nederland, de provincie en in de gemeente. Onze natuurwetgeving wordt verder uitgekleed tot de Europese minimumrichtlijnen en de wet decentraliseert een groot aantal taken. De gemeente krijgt een grotere verantwoordelijkheid. Kan de wethouder toelichten of en hoe de gemeente zich voorbereidt op deze grote verandering? Komt er bijvoorbeeld extra budget beschikbaar voor aanvullende capaciteit in het ambtelijk apparaat? Bijvoorbeeld trainingen van ambtenaren om hun voor te bereiden op hun nieuwe taken, zoals Utrecht heeft gedaan?

Dierenwelzijn
Voorzitter, dit college heeft een paar stapjes gezet ter verbetering van het dierenwelzijn. Zo is er een informatiepunt gekomen om te stimuleren dat dieren met goede voorlichting uit de opvang worden gehaald. Maar een aantal ontwikkelingen baart ons zorgen.

Iedere inwoner van Den Haag heeft bij wet de algemene plicht om voldoende te zorgen voor in het wild levende dieren. Nog steeds wordt het vervoer van dode dieren en huisdieren wel door de gemeente vergoed, en wordt een grote andere groep vergeten. Dit zijn de zieke en gewonde in het wild levende dieren. Die zijn van niemand en dus van iedereen. Deze dieren raken vaak gewond door menselijk toedoen. In 2014 raakten alleen al 7.678 vogels in problemen door het verkeer, door tegen glas te vliegen of verstrikt te raken in afval. De Dierenambulance is nu voor het ophalen van deze dieren afhankelijk van donateurs. Dit is een risicovolle situatie, dat hebben we gezien in 2012, toen de gemeenteraad noodhulp moest geven om extra donateurs te werven. Zonder die donateurs worden gewonde dieren, een wettelijke zorgplicht, gewoon niet opgehaald.

In 2014 heeft de gemeenteraad met een aangenomen motie de wens uitgesproken om te zoeken naar dekking voor bekostiging voor vervoer van gewonde in het wild levende dieren. Bij de uitvoering van deze motie hadden alle budgetten al een bestemming volgens het college. Bij het vormgeven van de financiële kaders voor de begroting van 2017 – 2020 roepen wij daarom op, op voorhand rekening te houden met deze wens van de gemeenteraad uit 2014. De omringende gemeenten van Den Haag en Amsterdam en Utrecht geven al een vergoeding voor dit vervoer. De Dierenambulance maakt ruim 10.000 ritten per jaar voor in het wild levende dieren. Er worden slechts 500 ritten die via de politie of brandweer binnenkomen aan de Dierenambulance vergoed door de gemeente. De overige ritten en de ritten die rechtstreeks door de burgers aan de Dierenambulance worden gemeld niet. Wat de Partij voor de Dieren betreft moet de gemeente haar taken uitvoeren, daarom de volgende motie: financiering vervoer gewonde in het wild levende dieren

Voorzitter, het college verzaakt ook het aanleggen van simpele rustpunten bij de kades zodat jonge watervogels niet verdrinken, sterker nog, een jaar geleden zou er ‘een gesprek’ komen met de Dierenbescherming, vogelbescherming en het Hoogheemraadschap maar het College toont op geen enkele manier initiatief. Ik roep het college op ervoor zorgen dat op de knelpunten voor volgend voorjaar de rustpunten zijn aangelegd. Graag een reactie.

Voorzitter, dieren mogen in Den Haag nog steeds worden ingezet voor evenementen, wat in geen enkel opzicht het belang van het dier dient, alleen dat van de mens; helaas hebben wij dit jaar verschillende keren schriftelijke vragen moeten stellen over shows met uilen en roofvogels en nota bene een van de wethouders laat een duif los bij een onthullingsceremonie. De Partij voor de Dieren wil dat dit vermaak met dieren het komend jaar aan banden wordt gelegd. Gaat het college eindelijk een verbod op vergunning voor evenementen met vermaak met dieren instellen?

Luchtkwaliteit
Voorzitter, een van de grootste bronnen van CO2-uitstoot in Den Haag is het verkeer. Daarom moeten we inzetten op minder vervuilend verkeer, nieuwe vormen van werken en schone vervoersmiddelen. De financiële kaders voor Luchtkwaliteit in de Voorjaarsnota 2016 veroorzaakten onduidelijkheid. Er staat dat 6 ton, wat was gereserveerd voor het Actieplan Luchtkwaliteit wordt vrijgegeven. Echter, in de jaarrekening staat wel dat dit bedrag beschikbaar blijft om het actieplan luchtkwaliteit uit te voeren. Kan het college dit bevestigen? De wethouder heeft aangeven voor de zomer met een onderzoek te komen of passende maatregelen getroffen kunnen worden om op de drie locaties aan de wettelijke norm te voldoen. Nergens wordt nog gesproken over aanvullende middelen voor de te nemen maatregelen. Kan de wethouder toezeggen dat er extra middelen voor luchtkwaliteit worden vrijgemaakt?

Klimaatverandering
Vorig jaar woedden er drie grote stormen in Nederland. Ook Den Haag ontkwam niet aan dat noodweer. Afgelopen weken werden grote delen van zuid Nederland, Duitsland, Frankrijk en Polen geconfronteerd met lang aanhoudende extreme regenbuien. Klimaatverandering is niet meer een “ver-van-ons-bed-show” . Waarom anticipeert het college in de Voorjaarsnota niet op risico’s van natuurrampen of ander groot onheil, zoals bijvoorbeeld watersnood of extreme weersomstandigheden door klimaat verandering?. Graag een reactie.

Voorzitter, tot slot. De komende tijd hebben een een enorme slag te slaan in de energietransitie. De PvdD wil dat we inzetten op echte groene stroom en geen zwarte stroom uit de kolencentrales van Rotterdam. Daarom geen warmterotonde. En hoe staat het met de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad? Ziet de wethouder kansen voor extra impulsen om daarmee de energietransitie te versnellen en tegelijk de werkgelegenheid te stimuleren? En welke kansen biedt de bredere inzet op een circulaire economie voor werkgelegenheid? Is het college bereid dit te verkennen? De PvdD hoort het graag. Dank u wel.