Bijdrage klimaatplan en ener­gie­visie


26 mei 2011

Voorzitter,

Allereerst mijn complimenten voor de nota wat betreft de toon. Uit de bewoordingen blijkt dat de gemeente Den Haag het grote belang van een duurzame samenleving inziet en bereid is na te denken over het complexe vraagstuk om te komen tot een een duurzamer energiegebruik en uiteindelijk een klimaatneutrale stad in 2040. Een beleidsplan waar eindelijk eens een keer de langetermijnbelangen meer centraal worden gesteld dan gewoonlijk het geval is. Ook zijn wij enthousiast dat de gemeente een regierol en het initiatief op zich neemt en verder de samenwerking opzoekt met belangrijke partijen.

Maar: Ik citeer Martin Luther King junior: “In het ontluikende mysterie van het leven en de geschiedenis bestaat er zoiets als te laat zijn.”
Voor de industriële revolutie was de waarde van Co2 in de lucht: 280 deeltjes per miljoen. Onder invloed van ons menselijk handelen is dit in krap 150 jaar gestegen naar 390 deeltjes per miljoen.
Wetenschappers zijn er ondertussen achter dat 350 deeltjes per miljoen aan CO2 moet worden gezien als veilige concentratie.
Hoe verhouden de Haagse doelstellingen zich tot dit belangrijke gegeven? Oftewel hoeveel deeltjes per miljoen zouden er zich in de lucht bevinden in 2040 volgens dit college wanneer de huidige klimaatneutrale doelstelling van Den Haag wordt gehaald?

Stel, we leven in een ideale wereld en we zouden per direct stoppen met de Co2 uitstoot dan nog gaat de opwarming door. De traagheid van het klimaatsysteem is immers groot.
Co2-deeltjes dragen lang na de uitstoot bij aan de opwarming van de atmosfeer. Hierdoor smelten de ijskappen, blijft het zeeniveau stijgen en ook zet het water uit als gevolg van de opwarming.
Nogal belangrijk voor onze stad aan de zee. In die zin heeft wethouder Norder een vooruitziende blik met zijn hoge gebouwen.

Voorzitter, Het is niet eens 5 voor 12 het is 1 voor 12. En hoewel de woorden in de plannen mooi zijn kijkt mijn partij naar de doelstellingen en de acties in samenhang met de hiervoor vrijgemaakte financiële middelen. En dan blijkt het gevoel van urgentie eigenlijk helemaal niet zo sterk door dit college gevoeld te worden. Als je ziet dat dit college 20 miljoen in de economie steekt om - onder meer - meer bedrijfskantoren te creëren, is 12 miljoen voor dit Klimaatplan, waarbij de gezondheid van mens, dier en natuur op het spel staat oftewel het voortbestaan van al het leven op aarde, een schijntje.

De doelstellingen:
“Voor 2020: 30 % (900 kton reductie) minder CO2 uitstoot t.o.v. 1990 (CO2 uitstoot 3000 kton), 20 % energiebesparing en 20% opwekking van duurzame energie.Reductieopgave is uiteindelijk 600 kiloton omdat de afvalverbrandingsinstallatie vertrok en dat scheelde 300 kiloton. Nog niet eens begonnen of we hebben al 10% bespaard….We houden onszelf hiermee wel een beetje voor gek, voorzitter.

“De Co2 besparingspotentie van alle acties in het actieprogramma klimaat wordt geschat op 357 kton (600-357= 243 nog over). De acties die moeten leiden tot het realiseren van deze reductieopgave ( 60 % van 600 kton) staan in het actieprogramma klimaat 2011-2012. Beleid om de resterende 243 kton te reduceren moet de komende jaren worden ontwikkeld.” Met het actie plan is al bijna 11 miljoen uitgegeven dus komt de rest dan in 2015 wel weer?
Dat vindt mijn fractie echt niet ambitieus genoeg, voorzitter! Al helemaal als je je bedenkt dat het college de afgelopen jaren haar doelstellingen hierin ook niet heeft gehaald en de CO2 uitstoot zelfs licht is toegenomen! Graag een toelichting.

Niet verstrekkend genoeg
Er is te weinig budget vrijgemaakt voor de aanpak van de grootste problemen waar de mensheid ooit mee is geconfronteerd: de aankomende oliecrisis, het klimaatprobleem, het verlies aan biodiversiteit. Begrijp mij goed: ik heb respect voor de ambities van deze wethouder en zijn beleidsmedewerkers wetende dat zij eigenlijk worden afgescheept met een fooi van 12 miljoen terwijl zijn collega wethouders aan de haal gaan met vele miljoenen om nog meer asfalt in onze stad aan te leggen waar de duurzaamheid ook niet bij gebaat is.

De complexiteit van de vraagstukken waar wij ons mee geconfronteerd zien worden perfect verwoord in de beleidstukken die voorliggen.
Duurzaamheid raakt echter alle aspecten van onze samenleving en we zien daarvoor nog onvoldoende actiepunten in het beleid. Op sommige vlakken ontbreekt het beleid nog helemaal, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame consumptie.
We moeten een integrale aanpak formuleren op ECHT ALLE gebieden en we kunnen niet volstaan met enkele speerpunten.

Overigens roept dit de volgende vraag op: Hoeveel wordt er in totaal uitgetrokken voor de 17 uitvoeringsplannen van de Kadernota “Op weg naar een duurzaam Den Haag”?
Graag verneem ik van de wethouder dit percentage op het totale budget van dit college? Vindt de wethouder dat dit percentage recht doet aan de urgentie van het klimaatprobleem en het feit dat het 1 voor 12 is? Den Haag is geen eiland (maar een onderdeel van onze planeet, een integrale aanpak is dus noodzakelijk).


Duurzaam consumeren is de grote blinde vlek van het klimaatplan als ook van de energievisie waar energiebesparing per slot van rekening ook een onderdeel van is. Om het klimaatprobleem echt aan te pakken is een verandering van consumptiegedrag noodzakelijk. Vermindering van de consumptie van dierlijke eiwitten is onvermijdelijk. Vermindering van import uit het buitenland is noodzakelijk. Meer regionaal voedsel helpt hierbij.Anders omgaan met toerisme, en dus ook minder vliegreizen maken, is van groot belang.Minder autorijden en meer fietsen en gebruik maken van het OV is ook onvermijdelijk, maar daar gaan we in september verder over spreken.
De gemeente zou om te beginnen het goede voorbeeld moeten geven en daarnaast haar burgers trachten te verleiden tot duurzaam consumptiegedrag. Graag een reactie van de wethouder.

Inhoudelijke zorgen
* Energiebesparing is heel belangrijk maar wordt in de uitvoeringsnota’s compleet versnipperd. Kan de wethouder mij uitleggen waarom in de beantwoording van mijn technische vraag onder 3, werd geantwoord dat een uitvoeringsnota waarin al het besparingsbeleid wordt gebundeld, de aandacht vermindert. Nu heeft niemand het overzicht van wat er allemaal gedaan wordt en wat er nog aan schort op het gebied van energiebesparing. Voor de wethouder zou zo’n stuk een leidraad kunnen zijn om toe te passen op alle andere uitvoeringsnota’s. Graag een reactie.

*Biomassa: Een onderdeel van biomassa is slachtafval, een afvalproduct van de vleesindustrie. Vleesproductie is verre van klimaatneutraal. Dat we met het afval van de vleesindustrie creatief omgaan, houdt de vleesindustrie mede in stand. Wereldwijd levert deze industrie een bijdrage van 18% aan de uitstoot van broeikasgassen. Een instandhouding van deze onduurzame wijze van voedselproductie valt zeker niet onder de categorie duurzaam.In de energievisie ontbreekt slachtafval in de opsomming van biomassastromen met duurzaamheidproblemen (pagina 15 van de energievisie). Is de wethouder bereid om slachtafval op te nemen in deze opsomming?

*Ten aanzien van mobiliteit( p.9, Klimaatplan) lees ik de bizarre opmerking dat er op korte termijn geen extra kansen zijn. De vele bedreigingen op korte en middellange termijn worden –gemakshalve- ook maar niet genoemd. Echter er zijn veel zorgen over het gebruik van OV door de bezuinigingsplannen van de huidige regering maar ook als gevolg van de informatie uit de Haagse Nota Mobiliteit. Uit de MER blijkt nl. dat de Co2 uitstoot toeneemt (onder andere door airco’s in de auto).
Ik zie graag een vooruitstrevende visie met bijbehorend budget want het probleem is gigantisch en het lijkt erop dat dit college alleen maar meer asfalt wil aanleggen. Het vervuiler betaalt principe zou hier een belangrijke rol in kunnen spelen.

*Windenergie: Op welke wijze worden de mogelijkheden voor kleine windturbines verkend? (Energievisie p.22) Waar is het budget?
Waarom worden de windmolens bij de Havenmond in Masterplan Scheveningen niet genoemd? Ook weer: Waar is het budget?
Wordt er nog onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van plaatsing van windmolens in andere gebieden zoals industriegebieden?
Laten we wel in ons achterhoofd houden dat er met het project meewind winst wordt gemaakt. Wordt deze winst ook weer voor duurzame projecten ingezet?

*Voor het duurzaamheidscentrum wordt in bijlage 7 geopteerd voor oplossing nummer 4, de zogenaamde groeioplossing. De jaarlijkse kosten zijn € 280.000,- en dit past mooi bij het budget. De tering is naar de nering gezet. Jammer genoeg is dat een halfslachtige goedkope oplossing. Het is duidelijk dat optie 3, de hybride vorm, de beste optie is. (bijlage 7, p. 63.) Het meest ideale centrum is het hybride centrum. Het nadeel is het kostenplaatje. De urgentie wordt wederom niet gevoeld. De kosten om dergelijk initiatieven na te laten zijn uiteindelijk onbetaalbaar evenals het verloren laten gaan van de kennis van het HMC.
Graag een reactie van de wethouder.

* Zonne energie. Er wordt maar 30% van de potentieel geschikte daken gebruikt om zonnepanelen op te plaatsen. Volgens het HMC worden de kansen voor de plaatsing van zonnepanelen op daken te laag ingeschat evenals de kansen voor zonneboilers. Graag een reactie van de wethouder.

In plaats van geld te steken in de Rotterdamse baan (totaal 460 miljoen) en de grote Masterplannen, zouden we dat geld beter kunnen stoppen in een grotere aanpak van klimaat en energievraagstukken zodat Den Haag een toekomst heeft aan zee in plaats van in zee. We zijn tenslotte geen snorkels! We hebben weinig aan grote kantoorpanden of een dure weg als we onder water staan. Gezien de urgentie zouden alle beslissingen, en aankomende nota’s op ieder gebied langs een duurzame meetlat gelegd moeten worden. Past iets niet binnen onze duurzame doelstellingen dan worden de plannen conform aangepast ofwel gaan ze niet door. Is de wethouder daartoe bereid?

Als we bijvoorbeeld in de cie Ruimte besluiten tot de aanleg van een Rotterdamse baan en in de cie leefomgeving de Haagse Nota Mobiliteit in zijn huidige vorm handhaven dan zijn we qua duurzaamheid veel verder van huis en zal in 2020 blijken dat de CO2 gelijk is gebleven of zelfs gestegen!

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer