Bijdrage Partij voor de Dieren afdoening motie diere­n­overlast


26 mei 2011

Voorzitter, we hebben het vandaag over de overlast veroorzaakt door dieren en dan met name de meeuwen. Welke problemen veroorzaken meeuwen nu eigenlijk?
De zogenaamde problemen die worden ervaren zijn erg subjectief. Je moet niet vergeten dat Den Haag aan zee ligt en meeuwen onlosmakelijk verbonden zijn met de kust. Eventuele geluidsoverlast in het broedseizoen zou dus gerelativeerd moeten worden.

Echter de meeste problemen die men “ervaart”, hebben wij als mensen vaak ook zelf veroorzaakt. Het college geeft het al aan in de afdoening van de motie: op hoofdlijn zijn alle factoren te herleiden aan menselijk handelen. Ik noem als voorbeeld: het op verkeerde manier aanbieden van afval in kapotte vuilniszakken waar de meeuwen dan op af komen en de vuilniszakken verder opentrekken.

De gemeente geeft in de afdoening van de motie aan alleen in te grijpen als er ontoelaatbare schade ontstaat aan essentiële maatschappelijke belangen zoals de veiligheid of volksgezondheid of aan kwetsbare natuurwaarden. Graag verneem ik van de wethouder waaruit de schade bestaat die de broedende meeuwen veroorzaken en of hij dit schaart onder de noemer essentiële maatschappelijke belangen aangezien het hier ervaren overlast betreft?

Wanneer gaat de gemeente over tot het nemen van maatregelen? Wordt dit al gedaan bij een aantal klachten of maakt de gemeente allereerst de afweging tussen de ernst van de overlast en de intrinsieke waarde van het dier. Hoe zorgt de gemeente ervoor dat het belang van het dier altijd ten volle wordt meegewogen en dieren daarmee niet het slachtoffer worden van een enkele klacht?

Om meeuweneieren te gaan verwisselen moet de gemeente een ontheffing hebben van de provincie. Deze ontheffing wordt in principe pas verleend indien alle andere genomen maatregelen niet succesvol zijn gebleken. Welke preventieve maatregelen zijn er al genomen alvorens over te gaan tot het aanvragen van een ontheffing voor het verwisselen van de meeuweneieren? De provincie heeft hiervoor een ontheffing verleend maar wij weten (en de gemeente waarschijnlijk ook) dat de gronden waarop die ontheffing is verleend discutabel zijn, ook op juridische grond.De faunabescherming heeft al vele rechtszaken gewonnen omdat ontheffingen te makkelijk waren verleend. Bovedien zijn veel juristen van mening dat ons systeem van de Flora en Fauna wet met al haar vrijstellingen en ontheffingen, de Europeesrechtelijke standaard (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn) niet haalt.
Waarschijnlijk zal de wethouder aangeven dat hij ontheffing heeft gekregen op grond van volksgezondheid (ivm afval etc. op straat).Maar dan kun je aangeven dat dit dus opgelost kan worden door ondergrondse containers en de meeuwwerende vuilniszakken. Door dit alternatief vervalt op de grond voor de ontheffing.

In de evaluatie wordt aangegeven dat het effect op de korte termijn is: de overlast lijkt af te nemen. Met name de actie vanuit de gemeente wordt door de melders gewaardeerd.

In de evaluatie wordt ook aangegeven dat er naar verwachting op lange termijn uiteindelijk en beperkte maar meetbare verkleining van de meeuwenpopulatie in Den Haag zal zijn.Hoeveel jaar denkt de wethouder nodig te hebben om deze beperkte verkleining te realiseren?
Houdt de wethouder hierbij ook rekening met het biologische principe dat de meeuwen waarvan de eieren zijn verwisseld ter compensatie het volgend jaar meer nakomelingen zullen krijgen? De acties van de gemeente hebben dus jammer genoeg maar weinig zin maar het kost ons ieder jaar wel € 60.000,=.
Er is immers voldoende ruimte en voldoende voedsel dus de aanwas van nieuwe meeuwen gaat onverminderd voort. Zorgen voor minder voedsel is dus de uitgelezen manier om ervoor te zorgen dat er minder meeuwen bijkomen.--> ondergrondse afvalcontainers dus of kliko’s of meeuwwerende vuilniszakken.

De grootste bron van overlast zijn dus kapotte vuilniszakken en zwerfvuil. Wij verwachten dan ook goede resultaten door het plaatsen van ondergrondse containers. Hoe schat de wethouder de ervaren overlast door meeuwen in na het plaatsen van deze containers in de gehele stad? Zal dit niet de belangrijkste bijdrage zijn voor het bereiken van de doelstelling?

Een tussenoplossing zijn de meeuwwerende vuilniszakken. Op zich een goed idee maar wij vragen de wethouder om de inwoners van Den Haag hierbij ook te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Bewoners dienen hun vuilniszakken zo laat mogelijk buiten te zetten zodat de meeuwen minder tijd hebben om de zakken open te scheuren. Maar nog veel beter: het verplicht stellen van het aanvragen van een kliko. Dit is ook nog veel duurzamer omdat er een hoop plastic vuilniszakken worden bespaard. Alle inwoners van Den Haag kunnen een container voor huisvuil, papier of groente-, fruit- en tuinafval (GFT) aanvragen bij de gemeente. Graag een reactie van de wethouder hierop.

Om als preventiemaatregel prikkers op daken te zetten en draden te spannen vinden wij geen goed idee. Is er onderzoek gedaan naar de diervriendelijkheid van deze middelen? Is er onderzoek gedaan naar de gevolgen van deze middelen ook voor andere, wellicht beschermde, dieren?

In de beantwoording van de Schriftelijke vragen van 5 oktober 2010 geeft de wethouder ook aan dat er zal worden nagegaan of het mogelijk is om een link te plaatsen op de gemeentelijke website naar de diverse dierenorganisaties om diervriendelijke oplossingen voor overlast aan te dragen. Voor zover ik kan nagaan is dat nog niet gebeurt. Wilt u dat alsnog zo snel mogelijk doen?
Tevens ontvang ik graag een terugkoppeling van het milieuoverleg van de VNG waarin het onderwerp van dierenoverlast is besproken zoals is toegezegd in dezelfde beantwoording.

Het verwisselen van de eieren verstoord de meeuwen in het broedseizoen en brengt hierdoor veel stress met zich mee voor deze dieren. Ook de intrinsieke waarde van het dier wordt met deze methode enorm aangetast. Daarnaast is het nog maar de vraag of het ongediertebestrijdingbedrijf dat het verwisselen uitvoert, dit ook op een adequate en zorgvuldige manier doet. Zij staan hier verder niet om bekend. Het risico bestaat ook nog dat reeds te ver uitgebroede eieren worden weggehaald en vernietigd. Deze actie zal voor de meeuwen in Den Haag weinig uitmaken zoals eerder reeds toegelicht. Wetenschappelijk onderzoek heeft daarnaast tot nu toe nog niet uitgewezen dat deze aanpak een duurzaam resultaat oplevert.

Het mag duidelijk zijn dat de Partij voor de Dieren allerminst blij is met de dieronvriendelijke aanpak van het verwisselen van eieren en hoopt dan ook dat de wethouder de € 60.000,- wil besteden aan onderzoek naar andere diervriendelijke methodes om eventuele overlast tegen te gaan. Ook willen wij de wethouder vragen meer in te zetten op voorlichting over meeuwen en hun gedrag. Zoals reeds eerder gezegd: Mensen moeten zich realiseren dat meeuwen horen bij de kust en dat zij zelf ook een groot gedeelte van de overlast kunnen aanpakken door bijvoorbeeld het terugbrengen van het voedselaanbod voor de meeuwen. Graag vernemen wij van de wethouder wat hij gaat ondernemen om de burgers in Den Haag op te roepen tot meer tolerant gedrag richting dieren? Alleen dit zal namelijk daadwerkelijk de ervaren overlast doen afnemen.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer