Bijdrage - Kunst en Cultuur


5 oktober 2016

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren spreekt liever over investeringen en niet over subsidies voor de Haagse kunst en cultuur. Je investeert in een betere samenleving en dus in beter openbaar vervoer, in beter onderwijs en in kunst en cultuur. Daarmee investeer je in de toekomst. Want kunst en cultuur zetten aan het denken, maken emoties los, ontroeren en ontregelen. Het helpt mensen om buiten de gebaande paden te denken; en dat heeft de samenleving nu en in de toekomst hard nodig.

Het college schrijft in het Meerjarenplan: “De culturele sector zal zich moeten blijven inspannen om verbindingen te leggen en om aansluiting te blijven vinden bij de veranderende smaken, patronen en behoeften van de stad.”

Dit vind ik een zeer opmerkelijke benadering die niet strookt met de intrinsieke waarde van kunst die het college zegt als vertrekpunt te nemen.

Kunst vindt die smaken en patronen uit, waarna de rest van de stad volgt en verankerd raakt in de stadscultuur. De zinssnede illustreert wat mijn fractie betreft dat er teveel nadruk ligt op economische belangen. Terwijl dit een afgeleide waarde is. De PvdD vindt dat het college duidelijker moet kiezen voor die intrinsieke waarde.

Banen verdwenen door bezuinigingen
Veel culturele instellingen hebben zich door de bezuinigingen heen weten te slaan, maar jongere generaties worstelen om een plek te vinden in de kunstwereld en veel organisaties hebben door de bezuinigingen ingeteerd op hun reserves. De Adviescommissie geeft ook aan dat door de bezuinigingen voor velen die werkzaam zijn in de culturele sector, de arbeidspositie is verslechterd. Banen zijn verdwenen. Voltijdsbanen zijn omgezet naar kleinere dienstverbanden. Vaste medewerkers werden zzp’ers. Kunstenaars werken vaak voor een hongerloon en er komt veel verborgen werkloosheid voor onder zzp’ers. Kan de wethouder aangeven hoeveel vaste banen de bezuinigingen hebben gekost? Ik had een analyse hiervan graag in het plan terug zien komen.

Het college wil de 15 miljoen aan meevallers aan economie besteden. Een groot deel daarvan wordt ingezet voor werkgelegenheid, hoe dit wordt ingevuld is nog grotendeels onduidelijk. Wat de PvdD betreft komt er uit dat budget meer geld vrij om personele kosten te dragen, voor bijvoorbeeld de cultuurankers.

Er moet wat ons betreft meer geld naar cultuur gaan om meer vaste banen te kunnen garanderen in de kunst. Het komt artistieke kwaliteit zeer ten goede als kunstenaars zich niet constant hoeven te richten op overleven, maar de rust en de ruimte krijgen om te creëren, naast incidentele projectsubsidies. Bezorg van mijn fractie is met name dat veel instellingen geen noodzakelijke doorontwikkeling kunnen maken, maar blijven steken in een precaire positie.

De Adviescommissie stelt dat er in haar beleving in de Haagse kunstketen een toekomstgerichte faciliteit ontbreekt die artistieke, productionele en programmatische innovaties weet te verbinden aan maatschappelijke ontwikkelingen. Hier heeft het college echter geen extra geld georganiseerd, terwijl de Commissie adviseert 0,5 miljoen uit te trekken. Het college wil in gesprek gaan met kunstinstellingen, maar zonder extra capaciteit vreest de Partij voor de Dieren dat dit ten koste van hun reguliere programmering. Kan de wethouder deze zorg wegnemen?

Verder heeft de Adviescommissie gepleit voor verruiming van het budget met in totaal €1.771.188 om daarmee recht te doe aan de opdrachten binnen het beleidskader: een verhoging van bestaande subsidies daar waar dat wenselijk dan wel als noodzakelijk werd geadviseerd én ruimte bieden aan nieuwkomers

Wat is het gevolg van de miskenning van deze uitbreiding van het budget? Heeft de wethouder dit in kaart gebracht?

Diversiteit en cultureel erfgoed beschermen
De meer gespecialiseerde instellingen die in niches werken, zoals Branoul en en de New Dutch Academy, dreigen het moeilijk te krijgen. Deze instellingen zijn van grote waarde voor de stad en dienen aanvullend budget te krijgen. Daarnaast sluit ik me aan bij de vorige sprekers die hebben pleit voor haar voortbestaan. We moeten extra middelen vinden om de Appel te behouden. Wat de Partij voor de Dieren betreft kan dit buiten het cultuurbudget.

Verder nog de volgende vragen:
Nest verkeert in een vervelende situatie heeft problemen met de hoge huur en de zichtbaarheid; waarom weigert het college mogelijk te maken dat zij kunnen verplaatsen naar de leegstaande gallerie aan de Paviljoensgracht?

Cultuurankers zijn enorm belangrijk voor de wijken, om kunst en cultuur laagdrempelig toegankelijk te maken voor mensen die die op meer afstand staan van kunst en cultuur. Wij willen dat ook binnen cultuurankers de personele kosten beter worden gedekt. Graag een reactie van de wethouder op dit punt.

De lobby naar het Rijk voor culturele instellingen die afhankelijk zijn van investeringen door het Rijk die zijn gekort, zoals Korzo. Lobbyt te wethouder richting het Rijk voor aanvullende middelen? Zo ja, wat is de stand van zaken?

Gaat het college aan de slag om stevig beleid te ontwikkelen om het buitenschools cultuuraanbod voor kinderen in Schilderswijk en Transvaal toegankelijker te maken, ouders meer te betrekken en samenwerkingsverbanden te intensiveren, zoals ArtScool heeft bepleit? Zo ja, op welke termijn?

Tot slot is het vreemd dat West wel landelijke steun krijgt, maar de gemeentelijke financiering niet rond krijgt en daardoor niet aan de landelijke doelstelling kan voldoen. Graag een reactie.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer