Bijdrage Leef­om­geving - Begroting 2018 - 2021


12 oktober 2017

Voorzitter,

Wij hadden graag gezien dat het college in plaats van citymarketing en een cadeautje in de vorm van verlaging van afvalstoffenheffing, meer zou investeren in vergroening. De realiteit voorzitter, is dat Den Haag nog steeds een van de meest versteende steden van Nederland is. In door de Universiteit van Wageningen (Alterra) geregeld gepubliceerde vergelijkingen van Nederlandse steden staat Den Haag op nummer 372 (van de 388 gemeenten) en bij steden met meer dan 100.000 inwoners haalt Den Haag niet meer dan de 27ste plaats (van de 31). Een beetje erbij, een beetje eraf. 6000m2 weg, tegenover 2000m2 is heel schraal. Daarmee gaan we het niet redden. Is meer investeren mogelijk?

Veelal is het ook het visitekaartje dat groen wordt. Maar de echte vergroeningsslag wordt vooruitgeschoven en die blijft helaas uit. Klimaatbestendigheid. Begin 2018 zijn de resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheden voor vergroening van de openbare ruimte pas bekend. Het gaat om locaties waar vergroening een zodanige omvang en inrichting kan krijgen dat het een bijdrage levert aan andere doelen, zoals waterberging, het tegengaan van hittestress of het bijdragen aan het welbevinden in de buurt. Ivm wateroverlast deze zomer, het is toch verstandig om daarvoor van middelen te reserveren? Is dat gedaan of wordt deze verantwoordelijkheid doorgeschoven? Graag een reactie.

Voor zover mijn fractie kan zien is het onderhoud niet op peil.

Waarom niet laaghangend fruit? Ziet de wethouder bijvoorbeeld mogelijkheden om het oppervlak ecologisch beheerde bermen uit te breiden? Is het daarnaast mogelijk om de ecologische diversiteit van bermen te stimuleren door jaarlijks wilde, inheemse bloemen en drachtplanten bij te zaaien in ecologisch beheerde bermen? Is hij bereid ecologisch beheer echt te gaan omarmen?

Voorzitter, dan kom ik op de herinrichting, inclusief vergroening, van het Oude Centrum. Wanneer kunnen wij het definitieve voorontwerp voor deze herinrichting tegemoet zien? Dat zou in september al komen.

Dan wil de Partij voor de Dieren graag ingaan op de punten van de inspreker, die een proef wil starten om de luchtkwaliteit op de Javastraat wil verbeteren met de inzet van planten. Hoe ziet het college de proef? Gaat de wethouder mee met de proef voor planten die fijnstof opvangen? Hoeveel geld krijgt Den Haag van het Rijk?

Dierenwelzijn

We missen ambitie op het gebied van dierenwelzijn. Het college maakt daarin nauwelijks vorderingen.

Er is geen apart budget gereserveerd voor het aanleggen van uitklimvoorzieningen en uitrustpunten in de Haagse grachten. In 2018 verwacht het college 10 uitklimvoorzieningen her en der in de stad te realiseren uit het beheersbudget. Dat is toch wel erg weinig, voor zo’n grote stad als Den Haag. Zijn de Hoogheemraadschap Delfland, de vogelbescherming en de dierenbescherming al geraadpleegd om de knelpunten in de Haagse wateren in kaart te brengen? Waarom zijn er bij de herstelwerkzaamheden aan de Veenkade en de Toussaintkade geen uitklimvoorzieningen geplaatst, terwijl dat wel werd gezegd?

We kunnen in geen geval zien hoe het staat met dierenwelzijn in de stad. Bij de begrotingsbehandeling van 2016 is onze motie aangenomen met algemene stemmen aangenomen, die verzocht om het rapport in het voorjaar van 2017 te sturen. Wanneer kunnen we dit rapport nu verwachten? En kunnen we daarin ook een evaluatie opnemen over de tegemoetkoming voor het vervoer gewonde in het wild levende dieren?

Dan Voorzitter zou ik graag de aandacht willen vragen voor het Knagertje. De Gemeente afdeling Milieu heeft tegen het Knagertje bevestigd te helpen met het zoeken naar een alternatieve locatie. Daar heeft het Knagertje niets meer van vernomen. Stadeion de woningbouw van Knagertje helpt wel, maar heeft nog niets kunnen vinden. Maar er is wel contact onderling. Zelf heeft het Knagertje momenteel een pand op het oog aan de Jaap Edenweg, een pand in eigendom van de gemeente. Kan de wethouder aangeven of dit pand geschikt is?

Op meerdere plekken zoals de Dierenselaan, Paul Krugerlaan, Goeverneurlaan en Leyweg komen de roofvogelstands iedere keer terug wanneer er een braderie is. Deze events zorgen voor nadelige gevolgen op het dierenwelzijn van de vogels. Zoals de blootstelling aan licht, het ondervinden van stress door publiek, geluid en reizen. Andere gemeenten zoals Den Helder, Buren, Bergen, Lingewaard, Leiden en Zwolle volgen al een ontmoedigingsbeleid. Zij schrijven organisatoren en wijkorganisaties aan om geen roofvogelsstands meer toe te laten op evenmenten. Wil en kan het college het voorbeeld van andere gemeenten volgen en een ontmoedigingsbeleid gaan volgen? Graag een reactie.

Voorzitter, tot zover mijn bijdrage.