Bijdrage Loca­tie­beleid Evene­menten


Commissie Bestuur

15 juni 2022

Voorzitter,

Als muzikant in Den Haag ken ik de aantrekkingskracht van grote festivals in onze stad natuurlijk goed maar als nieuwe fractievertegenwoordiger heb ik me goed moeten inlezen: al vele jaren probeert mijn fractie om juist rekening te houden met de draagkracht van alle betrokkenen: ook die van bewoners, natuur en toekomstige generaties. De hoofdfunctie van een park is toch vooral: park. Waar mensen rustig kunnen recreëren en waar veel verschillende soorten dieren, planten en bomen leven. Wat ons betreft zetten we dus vooral in op kwaliteit en niet per se op kwantiteit of grootschaligheid.

Vragen over de brief en de beleidsregel;

 • Er wordt een actuele evenementenkalender beloofd, maar daar wordt verder niet op teruggekomen. Wanneer komt deze?

 • Dat zal ook inzicht geven in het totaal aantal evenementen. Wat dit beoogde aantal? Is er een plafond?

 • Meer ruimte bieden aan evenementen in het Westbroekpark is in strijd met aangenomen visie Westbroekpark en Scheveningse Bosjes. Waarom wordt deze optie nu al verkend?

 • Artikel 5, de hardheidsclausule, biedt gelijk al een grote opening om het locatiebeleid buiten toepassing te laten, klopt dit? Kan de wethouder concrete voorbeelden noemen waarvoor deze clausule in het leven is geroepen? Wat verstaat de wethouder precies onder ‘onbillijkheid’, wat is er zó onbillijk dat het locatiebeleid buiten beschouwing gelaten kan worden?

 • Het locatiebeleid geldt als subsidiecriterium. Hoe is de controle op alle afspraken precies geregeld? Wat zijn de gevolgen voor een organisatie als deze slecht scoort op de afspraken?


Dan een vraag over normering. Geluidsnormen zijn redelijk goed vastgesteld, maar andere afspraken worden heel vaak geduid met ‘zoveel mogelijk’. Overlast zoveel mogelijk beperken, zoveel mogelijk rekening houden met broedseizoen, bodemverdichting zoveel mogelijk beperken.

 • Kan de wethouder uitleggen waarom hier niet betere afspraken over worden gemaakt?

 • Wie bepaalt wat ‘zo veel mogelijk’ is? De gemeente of de organisatie?


Dan hoofdstuk 4, Flora en Fauna.

De Partij voor de Dieren maakt zich zoals bekend grote zorgen hierover. Een schouw is het enige moment waarop de flora en fauna aan bod komen en is daarmee dus allesbepalend voor hoe men de natuur beschermd. Onze vragen:

 • Wie voert en dergelijke schouw uit?

 • Wordt een schouw daadwerkelijk voor ieder evenement uitgevoerd of alleen aan het begin van het seizoen?

 • Kan de wethouder ons standaard de rapporten van de schouw sturen?

 • Welke waarde wordt er aan een schouw gehangen, bijvoorbeeld om een evenement aan te passen, in te korten of in een extreem geval, te annuleren?

 • Hoe worden bevindingen en uitwerking van een schouw gecontroleerd? Wordt hierop ook gehandhaafd?

 • Er is nog nooit een event afgezegd om deze reden. Wat is dan eigenlijk het doel van een schouw; natuur en vogels beschermen, of om te bepalen waar hekken worden neergezet?

 • Bij het aantreffen van nesten worden deze afgeschermd met hekken. Is de wethouder wérkelijk van mening dat een nest, temidden van duizenden bezoekers, hard geluid en festival licht, wordt beschermd door hekken..?

 • Er is sprake van een minimale rustperiode van 2 weken tussen evenementen. Wat is daar de onderbouwing voor? En waar bestaat deze periode precies uit, is dat bijvoorbeeld inclusief op- en afbouwtijd?

Het afsteken van vuurwerk tijdens een evenement wordt door het college “ontmoedigd”, maar is op geen enkele manier te rijmen met criteria over geluidsoverlast, milieubelasting, verstoring van nesten, gezonde luchtkwaliteit.

 • Wanneer gaat de wethouder er voor zorgen dat de provincie hier echt werk van maakt?

 • Het verbod op vuurwerk kan ook gemakkelijk in de subsidieaanvraag of de vergunningaanvraag worden geëist. Minimaal zou dat moeten gelden voor de evenementenlocaties die vlak naast een natuurgebied liggen zoals het Malieveld. Kan de wethouder hier op reageren?

Dan het gebruik van dieren. Eerder dienden we een initiatiefvoorstel hierover in met een punt wat nog verder zou worden uitgezocht: de verordening straathandel om excessen zoals de papegaaien aan de Boulevard vergunningsplichtig te maken.

 • Het college heeft nu geconcludeerd dat hier inderdaad sprake is van venten. Maar wil dit echter niet reguleren omdat dit zorgt voor een administratieve last. Mijn fractie begrijpt dit niet, want als venten met dieren weinig gebeurt dan is de last juist beperkt. Graag een reactie.

 • Juist het vergunningsplichtig maken kan bijdragen aan het ontmoedigen en zorgen voor goed toezicht. Ziet de wethouder dit ook niet? Wat de Partij voor de Dieren betreft moeten we snel de verordening aanpassen om het gebruik van dieren voor geld te ontmoedigen.

En dan: duurzaamheid.

Opnieuw geen normen of criteria, wel “Zoveel mogelijk” Duurzaamheid is TE belangrijk om het aan de markt over te laten. Zoals onlangs tijdens festival Sniester: locaties gebruiken verschillende drankcups waardoor de bezoeker met hoge statiegeldkosten werd opgezadeld, én werd gedwongen toch veel te veel plastic te gebruiken. Bij Parkpop deze week: wel statiegeld, maar met single use plastic, werden cups niet hergebruikt en lag de grond achteraf wederom vol met lege bekers.
 • De wethouder heeft jarenlang beterschap beloofd. NU is het ECHT tijd om kaders te stellen en wij willen mi-ni-maal:
  • net als in Leiden - het afschaffen van single-use plastic bekers te verplichten.

  • Het gebruik van dieselaggregaten te verbieden, en

  • Minimaal de helft van het voedsel vegetarisch te laten zijn.

Bijvoorbeeld via de APV, vergunningseisen of een boetesysteem bij de afhandeling van de subsidie.

Voorzitter, en afsluitend geeft mijn fractie aan dat het thema gezondheid nog geheel afwezig is als ambitie in het locatiebeleid. Mijn fractie vindt dat een gemiste kans, omdat het eenvoudig kan worden toegevoegd als criterium, of minimaal als wens. GGDH heeft de ambitie om de gezondheidsverschillen in Den Haag te verkleinen en dat is niet alleen een grote uitdaging maar ook bittere noodzaak. Naar onze mening kunnen festivals hier een positieve bijdrage aan leveren, bijvoorbeeld op het gebied van gezonde voeding, beweging, roken en leefstijl. Graag een reflectie van de wethouder.