Bijdrage - Meer­ja­ren­pro­gramma Fiets 2015 - 2018


7 oktober 2015

Voorzitter,

Ik denk dat het goed is, om bij de beoordeling van dit meerjarenplan ook goed te kijken naar het fietsbeleid in andere steden en dat te vergelijken. Als het om het Haagse fietsbeleid gaat, dan moet je denk ik wel concluderen dat Den Haag achterloopt op andere steden. Grote wereldsteden zoals Kopenhagen maken een duidelijke keuzen en geven de fiets een centrale plek in de stad. Vanwege de problemen met luchtkwaliteit en de steeds schaarser wordende ruimte wordt daar gekozen voor een beleid wat actief het gebruik van de fiets bevorderd. Het beleid in Kopenhagen heeft geleid tot een toename van het aantal fietsers, een verbetering van de luchtkwaliteit en een verminderen van het aantal verkeersongelukken. Mijn eerste vraag aan de wethouder is eigenlijk of hij bij de vormgeving van het meerjarenplan ook heeft gekeken naar hoe andere steden het doen, onder andere in het buitenland. Ik denk dat we daar veel van zouden kunnen leren. In het plan kon ik daar niets over terugvinden.

Het voorbeeld van Kopenhagen toont het soort ambitie dat de Partij voor de Dieren ook zou willen zien in het Haagse fietsbeleid en dat we eigenlijk missen in dit meerjarenplan. De toon waarin de plannen van de wethouder worden omschreven is misschien wel enthousiast, maar tegelijkertijd is het budget dat beschikbaar is gehalveerd ten opzichte van vorige jaren en is voor sommige wensen die in het plan worden geuit nog geen dekking gevonden. Mijn fractie vraagt zich dan ook af of hoe serieus de gestelde ambities en wensen zijn in dit plan en hoe realistisch het is dat de doelstellingen behaald zullen worden. Kan de wethouder erop worden afgerekend wanneer de doelen niet worden gehaald? Wat gaat de wethouder doen als blijkt dat er onvoldoende geld is voor het realiseren van alle maatregelen en doelstellingen?

Voorzitter, als we er voor willen zorgen dat fietsers zich welkom voelen in Den Haag, dan is het nodig de fiets prioriteit te geven op de weg. Om te beginnen zal dit betekenen dat fietsers vaker letterlijk voorrang moeten krijgen. Mijn fractie is dan ook positief over de toezegging van het college onderzoek te doen naar de verbetering van de doorstroming. Betekent dit ook dat gekeken wordt naar kruispunten met auto’s? Is de wethouder bereid fietsers vaker voorrang te geven? En auto’s te laten wachten?

Ook figuurlijk zal de fietser voorrang moeten krijgen. Er is behoefte aan bredere fietspaden en het aanleggen daarvan zal soms ten koste moeten gaan van rijstroken en autoparkeerplaatsen. Mijn fractie vindt het erg jammer dat de Wethouder in dit plan terughoudend is en zich niet durft te committeren aan harde minimumeisen wat de breedtes van fietspaden betreft. Wensmaten voor het fietsverkeer blijven immers wensmaten. Mijn vraag aan de wethouder: Is de wethouder bereid om parkeerplekken op te offeren als dat de fietsveiligheid ten goede komt?

Voorzitter, dan de capaciteit van fietsenstallingen in de binnenstad en specifiek de Fietsflat aan de Rijnstraat. Mijn fractie vindt het verontrustend dat er geen preciezere schattingen gedaan worden voor hoeveel stallingplekken er na 2020 nodig zullen zijn en dat de wethouder toch al de bestaande stalling wil afbreken. Is de wethouder het met mijn fractie eens dat er eerst gekeken zou moeten worden naar of we het ons wel kunnen permitteren op de lange termijn om stallingen op te heffen?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer