Bijdrage - Noord­wes­te­lijke Hoofd­route / Sportlaan


30 september 2015

Voorzitter,

Complimenten voor het vele werk dat hier zichtbaar door de denktanks en de gemeente in is ingestoken.

Bij de Sportlaan heeft het college gekozen voor een wijziging van de weginrichting waarbij het voornemen is om maar liefst 113 bomen te kappen. Mijn fractie is niet overtuigd van de noodzaak om over te gaan tot de kap van zo’n enorm aantal bomen. In hoeverre heeft de wethouder gekeken naar mogelijkheden om het gemotoriseerd verkeer terug te dringen op de Sportlaan?

Over de rest van het traject is het aantal bomen wat gekapt zou moeten worden onduidelijk. Kan de wethouder aangeven wat het voornemen is? Hoeveel bomen staan in totaal gepland om gekapt te worden?

De denktank stelt dat het deel van de Sportlaan van de Kwartellaan tot aan Daal en Bergselaan zonder parkeerplaatsen kan worden vormgegeven, waardoor de bomen gehandhaafd zouden kunnen blijven. Heeft de wethouder deze mogelijkheid onderzocht? En heeft hij ook op de andere delen van het traject onderzocht of parkeerplaatsen wel echt nodig zijn? Heeft hij ook onderzocht of de nodige parkeerplaatsen mogelijk verplaatst kunnen worden, zodat de bomen gespaard kunnen blijven?

Het college stelt dat slechts van vier beeldbepalende bomen aan de Sportlaan is onderzocht of ze verplant kunnen worden. Waarom is de mogelijkheid tot verplanting van de andere bomen niet onderzocht? En is gekeken naar plaatsen waar de bomen naartoe kunnen worden verplant?

Ook is onderdeel van de herinrichting de Haagse Beekzone, een van de twaalf Haagse ecologische verbindingszones. De voorstelde maatregelen ter kwalitatieve verbetering en vergroting van de ecologische zone worden als compensatie van het verlies aan oppervlakte en aan bomen gepresenteerd. Dat is wel erg makkelijk. De Haagse Beek staat al sinds 2005 op de planning om samen met de aanleg van de Noordwestelijke hoofdroute heringericht te worden. Sindsdien is er niets gedaan om tot een noodzakelijke kwaliteitsverbetering te komen.

De Partij voor de Dieren had liever gezien dat er ook een stadsecoloog of bioloog had deelgenomen aan de denktank, die de gevolgen voor de aanwezige diersoorten van ingrepen in de ecologische zone goed in kaart had gebracht. Waarom heeft de gemeente er niet voor gekozen om deze expertise te betrekken bij de planvorming?

In de brief staat dat om de ecologische zone uit te breiden in oppervlak onder andere de keersloot langs de sportvelden wordt gedempt. Dit klinkt heel mooi, maar de uitvoeringsmogelijkheden worden volgens de brief nog onderzocht. Wanneer kan de wethouder uitsluitsel geven over de mogelijkheid om dit oppervlak inderdaad aan de zone toe te voegen?

Voorzitter, kortom, de Partij voor de Dieren pleit ervoor dat ecologische waarden en beschermde stadsgezichten volwaardig in de plannen worden meegenomen. Deelt de wethouder onze mening op dit punt? En is hij bereid om bij de vormgeving van de plannen wel een ecoloog te betrekken die de mogelijkheden tot behoud en verplant van de bomen langs de NWHR helder uiteenzet?

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer