Bijdrage - Nota Binnen­water


16 juni 2016

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren fractie verbaasde zich erover dat in de wateragenda er eigenlijk niet wordt stilgestaan bij de bewoners van het Haagse water, namelijk de vissen, watervogels, weekdieren en amfibieën die in of bij het water leven. De visstand is een goede indicator van de ecologische kwaliteit van het water. We weten dat de er gewerkt is aan het verbeteren van de visstand in de Haagse Beek, maar tegelijkertijd staat er in het Actieplan Vissen in Delfland dat er over het geheelgenomen sprake is van een sterk afnemende visstand, die op sommige plaatsen al zorgwekkend gering is. Dit is voor ons aanleiding om de Wethouder te vragen naar wat nu precies de stand van zaken is van de visstand in Den Haag. Kan de wethouder ons in de vorm van een brief informeren over hoe het nu staat met de verschillende vispopulaties in Den Haag?

Voorzitter, Hengelsport is puur amusement en een vorm van hobbyjacht op vissen die zeer schadelijk is voor hun welzijn. Uit onderzoek blijkt dat vissen veel pijn en stress ervaren als ze gevangen worden. Zelfs als ze worden teruggezet sterven ze vaak door hun verwondingen. Op dit moment wordt de gemeente over maatregelen ter verbetering van de visstand voornamelijk geadviseerd door een hengelsportvereniging. Wij zouden graag zien dat er in plaats daarvan een echte onafhankelijke en deskundige partij, zoals een stadsecoloog, zou worden geraadpleegd, die ook naar het gehele ecosysteem, niet alleen de vissen, in de Haagse wateren kijkt. Wat vindt de wethouder hiervan? Ziet hij een rol weggelegd voor bijvoorbeeld de stadsecoloog voor het beheren van het water?

Voorzitter, in de Wateragenda ligt een grote nadruk op de aantrekkelijkheid en belevingswaarde van het water. Verschillende partijen hebben al aangegeven Den Haag op de kaart te willen zetten als grachtenstad. In principe vinden we dit een goed idee. Het kan zorgen voor meer leefbaarheid in de stad. Mijn fractie vindt het echter wel belangrijk dat de kwaliteit van het waterleven geborgd wordt als er zoveel meer activiteit is rond het water. Hoe gaat de wethouder daarvoor zorgen? Het is mooi dat plannen voor meer recreatie voortvarend worden opgepakt, we zouden graag hetzelfde zien voor de doelstellingen de ecologische kwaliteit te verbeteren. Voorzitter, mijn laatste punt gaat over diervriendelijke kades. Dieren vallen in grachten en verdrinken omdat er geen plekken zijn waar ze er makkelijk uit kunnen klimmen. De wateragenda is bij uitstek de plek waar hier beleid over geformuleerd zou kunnen worden, omdat ook de nadruk ligt op bewonersparticipatie. Bewoners zouden op eigen initiatief eilanden en uitklimvoorzieningen voor dieren kunnen plaatsen, in samenwerking met de stadsdeelkantoren. Al een jaar geleden heeft de Wethouder aangegeven in gesprek te gaan met de dierenbescherming en Delfland om naar dit probleem te kijken. Dat gebeurt nu eindelijk. Graag zou ik van de wethouder weten wanneer hij de commissie gaat informeren over de uitkomsten van de gesprekken over diervriendelijke kades? Daarnaast heeft het College aangegeven dat bij aanleg van natuurvriendelijke
oevers waar mogelijk uitklimvoorzieningen worden meegenomen. Is er al een inventarisatie gemaakt van waar dat mogelijk is? En Wordt er bij de aanleg van toekomstige nieuwe grachten en kades rekening gehouden met hoe diervriendelijk ze zijn?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer