Bijdrage Raad Begroting 2013


8 november 2012

Spuiforum

Voorzitter, zoals we al dachten begrijpt de stad ook niets van de plannen voor het spuiforum. Snoeihard snijden aan de ene kant om aan de andere kant miljoenen in een prestige project te pompen, is ook niet uit te leggen.

Voorzitter, bij dit college zit de plaat vast. Meer, hoger, groter en nieuwer, keer op keer. Telkens weer blijkt dit college in de illusie te leven dat wij nog in tijden van overvloed leven, tijden waarbij groei het doel is, waar de bomen tot in de hemel rijken.

Voorzitter, dat we nu theaters plat gaan gooien om een nieuw gebouw neer te zetten is ook niet uit te leggen. Dat doen we met alle leegstaande kantoren ook niet, daar is transformatie het toverwoord. Laten we dat hier ook doen. Hergebruik van wat je hebt.

Ik wil me dan ook aansluiten bij de oproep van de andere oppositiepartijen, ten aanzien van de moties en amendementen. Als men dan zo gebonden is aan dit besluit, geef dan in ieder geval het signaal dat dit een voorlopig ontwerp is, en maak de weg niet nu al vrij voor het aangaan van verplichtingen.

Begroting
Voorzitter, er is vandaag al veel gezegd over kapitaal. Maar over het natuurlijk kapitaal hoor ik helaas veel te weinig. Terwijl dat nu juist wel de basis vormt. Een bekend Indiaans gezegde verwoord het heel treffend: pas als de laatste boom gekapt is, de laatste rivier vergiftigd, de laatste vis gevangen, pas dan zal de mens beseffen dat geld niet eetbaar is. En dit realiseert dit college zich blijkbaar ook nog niet.

Bomen worden door dit college aan de lopende band opgeofferd. Ik noem maar even de plannen voor Ockenburgh, Arendsdorp, Laan van Meerdervoort en het Kanaalpark. De waterkwaliteit is sinds 2011 niet verbeterd en de riooloverstorten van afgelopen maanden maken het niet beter. En de diversiteit van vis laat ook nog te wensen over, om maar te zwijgen over de situatie in de Noordzee.

Voorzitter, het voorwoord van de begroting spreekt over oogsten wat gezaaid is. Dankzij dit college oogsten we steen en asfalt. En gezaaid, nee, beter is te spreken van geschaafd.

Onder het mom van bezuinigingen worden op kunst en cultuur, welzijn en volksgezondheid bezuinigd. Maar ondertussen hebben we wel miljoen over voor een Rotterdamsebaan of kabelbanen aan de kust.

Dit VVD-college kiest voor de korte termijn, voor de samenleving die betaald in plaats van de vervuiler, voor expats in plaats van bewoners en voor grijs in plaats van groen.

En dat is niet alleen doodzonde maar ook nog eens kortzichtig. De natuurlijke draagkracht zou het uitgangspunt moeten zijn bij nieuwe ontwikkelingen. Eerst je doelen duidelijk hebben en dan kijken waar ruimte is voor ontwikkelingen. Op deze manier wordt voorkomen dat we een schitterend klimaatdoel voor 2040 stellen en we vervolgens moeten concluderen dat we daar geen stap dichter bij komen. De EU commissaris voor milieu twitterde maandag heel terecht: in tijden van crisis kunnen we het ons niet veroorloven om het milieu te vergeten. Lange termijn denken in noodzakelijk. De economie en het milieu moeten samen gaan .

Voorzitter, de Partij voor de Dieren pleit dan ook voor fundamenteel andere keuzes. Ik heb het al eerder in de commissiebehandeling gezegd; de Partij voor de Dieren is voorstander van een sluitende begroting: niet méér uitgeven dan wij hebben, niet méér consumeren dan er is en niet méér beslag op de aarde leggen dan wij ons kunnen veroorloven tegenover mensen in arme landen, tegenover de zwakkeren in onze samenleving, tegenover komende generaties en tegenover dieren, natuur en milieu. Wij willen naar een beleid waarin mededogen en duurzaamheid centraal staan.

En voorzitter om die omslag te maken zal ik vandaag een viertal amendementen indienen en een tweetal moties.

Op het gebied van dieren, natuur en milieu kan deze begroting namelijk nog wel wat aanpassingen krijgen.

Voorzitter, ik begin met de uitgave aan dierenwelzijn. Gandhi zei ooit “Men kan het niveau van beschaving van een land meten aan de manier waarop dat land met zijn dieren omgaat.”

In onze stad zijn een groot aantal gedreven mensen die zich belangeloos met hart en ziel inzetten voor de opvang en verzorging van gewonde dieren. Met de economische crisis is dat geen makkelijke taak. De asielen stromen vol en tegelijkertijd nemen de donaties af. Het Haags Dieren Centrum is dankzij financiële steun van vele overeind gehouden, maar inmiddels blijkt dat ook het Knaaghof in grote financiële problemen zit.

Deze asielen zorgen ervoor dat er geen dieren op straat belanden. En zoals wij al vaker in de commissie hebben laten weten, mag daar wat ons betreft een gemeentelijke bijdrage tegenover staan.

Voor de Partij voor de Dieren geldt dit net zo hard voor de organisaties die gewonde in het wild levende dieren opvangen, zoals het egelasiel en het vogelasiel. Dieren raken namelijk vooral in de problemen door menselijk handelen. Dat er dan vanuit de bevolking mensen zijn die deze dieren willen helpen is bewonderenswaardig en de Partij voor de Dieren wil graag dat de gemeente deze organisaties dan ook een financiële bijdrage geeft.

Dat brengt mij op het volgende punt: de dierenambulance. Ook hierover hebben we verschillende keren al van gedachten gewisseld. Naar aanleiding van de behandeling van de Nota Dierenwelzijn heeft het college zich bereid verklaard een bijdrage aan de dierenambulance te geven, als die naar aanleiding van een politiemelding in actie komen. Dit is natuurlijk een heel mooi begin. Maar je creëert wel een verkeerd signaal, je stimuleert hier namelijk mee dat mensen de politie gaan bellen, in plaats van de dierenambulance.

Een dierenambulance die in Leidschendam een gewond dier ophaalt krijgt van de gemeente een bijdrage van 20 euro. Die 20 euro dekken de kosten niet, maar helpen wel. Daar kunnen wij als Den Haag toch niet bij achterblijven.

Als Partij voor de Dieren hebben we hier dan ook keer op keer bij de wethouder en de Raad op aangedrongen, via schriftelijke vragen, moties, amendementen een initiatiefvoorstel.

En vandaag blijkt dan wederom dat onze partij bij uitstek een aanjagersfunctie heeft.

Als partij leggen wij de vinger op de zere plek en zorgen daardoor dat andere partijen ook harder gaan lopen op het gebied van dierenwelzijn. En vandaag, blijkt dat onze herhaaldelijke oproep voor meer geld naar de asielen en de dierenambulance dan ook is aangekomen bij de collegepartijen.

De gemeente heeft een morele en ethische verantwoordelijk ten aanzien van de opvang van gewonde dieren. Zoals ik al eerder zei, de dieren komen vaak door menselijk handelen in de problemen en door de crisis komen steeds meer dieren op straat of in asielen terecht.

Maar gelukkig blijkt dat ook de partijen in deze gemeenteraad toch gevoelig zijn voor de herhaalde verzoeken van mijn partij en vanuit de stad. Dieren zijn geen sluitstuk van de begroting. En hun welzijn moet ons ook aangaan. Ondanks dat het op een niet-sjieke manier is gegaan, zullen wij de amendementen dan ook zeker steunen.

Maar voorzitter, de voorgestelde bedragen in de amendementen van de collegepartijen zijn nog niet toereikend. En daarom zal ik vandaag ook een tweetal amendementen indienen hierover.

Met het eerste amendement kunnen we de bijdrage aan opvangcentra voor zwerfdieren en wilde dieren de komende vier jaar verhogen. Hierdoor wordt de financiële noodsituatie waarin een aantal centra verkeren afgewend.

Het tweede amendement maakt geld vrij, zodat wij in navolging van Leidschendam een bijdrage van 20 euro kunnen geven aan de dierenambulance voor elke gereden rit.

Voorzitter, dan kom ik op natuur en groen. Tijdens de behandeling van de begroting vorig jaar heb ik hier ook een groot aantal moties over ingediend. Natuur en groen in de stad is belangrijk. Niet alleen voor de biodiversiteit, maar ook voor de gezondheid en het welzijn van de inwoners en de aantrekkelijkheid van de stad. Op natuur en groen is een structureel tekort aan geld, maar desondanks gaat er met de kaasschaaf weer 2 miljoen van het budget af. Dit college heeft mooie woorden over het belang van natuur en groen, maar bij de doorwerking in plannen blijken die woorden keer op keer weinig waard te zijn. Zo worden bomen worden opgeofferd voor stenen, wegen en parkeerplaatsen.

Een motie om de Haagse natuur niet langer te bebouwen werd vorig jaar verworpen. Volgens de wethouder was deze motie overbodig. Inmiddels hebben meerdere plannen voorgelegen, waarbij het Haagse groen opgeofferd wordt voor stenen en asfalt. De Partij voor de Dieren heeft daarom vorige maand een initiatiefvoorstel ingediend, om de regels voor bouwen in natuur en groen verder aan te scherpen. Ook hebben we daarom de motie van de HSP op dit moment ondertekend.

Om dan ook nog eens 2 miljoen op openbaar groen te bezuinigen, gaat mijn fractie te ver. En daarom dien ik het volgende amendement in dat deze bezuiniging terugdraait.

Voorzitter, we wachten nog op de cijfers over vissen in de Haagse wateren. Toch wil ik hier vandaag nog kort bij stilstaan. Het Haagse visbeleid is een doorn in het oog van de Partij voor de Dieren. Waar steeds meer onderzoeken en wetenschappers overtuigt raken van het feit dat vissen ook pijn en stress ervaren, en daarom ernstig lijden als gevolg van visserij en hengelen, heeft dit college carte blanche gegeven aan de hengelaars in Den Haag, door al het visrecht te verhuren.

Meerdere keren heeft mijn partij dan ook een motie hierover ingediend, die op bedroevend weinig steun konden rekenen. Toch voorzitter, wil ik hier vandaag even bij stil staan en dan wel bij de viswedstrijden voor kinderen. Hierbij worden de vissen gebruikt voor ontspanning en het vermaak van kinderen die zo veel mogelijk vissen in een zo kort mogelijke tijd willen vangen. Dierenwelzijn raakt hierbij ondergeschikt. Kinderen onder de 14 hebben daarnaast geen visakte nodig, waardoor er ook veel ondeskundigheid, onwetendheid en onverschilligheid is. Omdat er vele andere vormen van sport zijn met een wedstrijdelement, die als extra voordeel hebben dat de kinderen veel meer bewegen, is naar inzien van de Partij voor de Dieren wedstrijdvissen voor kinderen niet van deze tijd. Daartoe dien ik de volgende motie in, met als dictum:

Verzoekt het college om:

• Het houden van viswedstrijden voor kinderen in de Haagse wateren per 2013 te verbieden.

Voorzitter, dan kom ik op het milieu. De kwaliteit van de lucht, de bodem en het water heeft een directe invloed op onze gezondheid. Daarmee is milieubeleid van de grootst mogelijke belang. Immers, het beleid stelt de kaders vast ter bescherming van de gezondheid. Ontwikkelingen kunnen vervolgens binnen die kaders plaatsvinden.

Schrikbarend genoeg wordt milieubeleid in Nederland echter niet meer serieus genomen. Vergunningstelsels worden afgeschaft en vervangen door algemene voorschriften. Controle en handhaving worden hiermee nog belangrijker. De toetsing van activiteiten vooraf is immers een heel stuk minder.

De taakstelling die bij de omgevingsdienst is neergelegd door het Rijk vindt onze fractie dan ook onverantwoord. Uit de begroting blijkt dat de wethouder 0,83 miljoen op de Omgevingsdienst bezuinigd. In de commissie hebben wij hier ook al onze vraagtekens bij gezet. Met de voorgaande trend van het afschaffen van regels en de verdere decentralisatie, in combinatie met verminderd toezicht vanuit de provincie vindt de Partij voor de Dieren elke bezuiniging hierop onverstandig.

Daarnaast wordt binnen het programma Milieu en Duurzaamheid ook nog eens 1,1 miljoen bezuinigd. Onder andere op de zeer succesvolle subsidies voor dak- en vloer isolatie en verminderde inzet op wettelijk taken. Voorzitter, ook dit snapt mijn partij niet. Met de klimaatambities van dit college lijkt het mij niet verstandig te gaan bezuinigen op maatregelen die daar aan bijdrage.
Tevens is de Partij voor de Dieren van mening dat de luchtkwaliteit niet hoog genoeg kan zijn, voldoen aan de norm is dan ook voor ons niet automatisch het eindpunt. Bezuinigen op taken in het kader van lucht en bodem, gaat ons ook dan te ver. En daarom dien ik het volgende amendement in, met als dictum:

Verzoekt het college om:

I. Het programma Milieu en Duurzaamheid (2.20) met € 1,93 miljoen te verhogen;
II. De vrijgevallen reserve Kapitaallasten die wordt toegevoegd aan de reserve Grote Projecten met € 1,93 miljoen te verlagen;


En voorzitter als we het over milieu hebben wil ik ook nog even stil staan bij milieuvriendelijk vervoer. De fiets. Uit Deens onderzoek blijkt dat één kilometer 24 cent aan maatschappelijke baten oplevert. De auto daarentegen kost 50 cent per gereden kilometer. Fietsen levert de maatschappij dus geld op! Desondanks is het leven van een fietsers in een stad als Den Haag niet zonder problemen. Gebrek aan stallingen, onveilige fietsstroken en onoverzichtelijke oversteekplaatsen maken het fietsers niet makkelijk.

Inmiddels ligt er een voorstel voor meer stallingen rondom de stations en beginnen de buurstallingen en fietsentrommels op gang te komen. Volgens de begroting gaat het marktaandeel fiets achteruit zonder investeringen. Voorzitter, de Partij voor de Dieren vindt dit een oneerlijke vergelijking. Daar hebben we met de wethouder al over van gedachten gewisseld. Hoewel geld heel belangrijk is, gaan er ook gewoon dingen mis in de communicatie op planning. Daarom heb ik een tweetal verzoeken voor de wethouder, die de fietser ten goede komen en geen grote investering kosten. Ik hoor graag van de wethouder of hij aan deze verzoeken tegemoet wil komen, en zo niet dan zal ik hier moties van maken.

Allereerst zijn er nog steeds straten die ook voor fietsers eenrichtingsverkeer zijn. Toch blijkt dat ze als tweerichtingsstraat gebruikt worden en daarom zou onze partij graag zien dat ze ook in de bebording als tweerichtingsstraat worden aangewezen.

En ten tweede de fietsoversteekplaatsen. In de commissie heb ik het hier ook over gehad. Er zijn verschillende oversteekplaatsen waar klachten zijn over slecht zicht. Doordat er parkeerplaatsen direct naast het oversteek punt zijn, kan men het tegemoetkomende verkeer heel slecht zien en als er busjes op die plek staan, ziet men niets. Op de site fietsindeknel.nl zijn hier verschillende meldingen over gedaan. Kan de wethouder hierop toezeggen dat hij hier in de eerste kwartaal van 2013 naar kijkt en maatregelen neemt?

Voorzitter, dan kom ik tenslotte op reclame. In de begroting staat te lezen dat er nieuwe contracten worden gesloten met naar verwachting hoge opbrengsten. Dat is fijn voor de kas maar niet altijd fijn voor de stad. Zo kan de manier van reclame uiten voor overlast zorgen. Een inmiddels bekend voorbeeld, zijn de led-schermen op de Pier. Inmiddels loopt een procedure voor nog meer led-schermen in de stad. Als Partij voor de Dieren en Politieke Partij Scheveningen willen wij echter dat het mogelijk is voorwaarden te stellen aan led-schermen als blijkt dat ze hinder veroorzaken. En daarom wil ik mede namens de PPS de volgende motie indienen, met als dictum:

Verzoekt het college om:

• Voor maart 2013 met een voorstel te komen tot aanpassing van de reclamenota, waardoor aanvullende randvoorwaarden aan LED-schermen gesteld kunnen worden.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer