Bijdrage Raad Binnen­water en Lucht­kwa­liteit


29 maart 2012

Nota Binnenwateren

Voorzitter, zoals wij tijdens de commissiebehandeling ook al hebben aangegeven missen wij de aandacht voor waterkwaliteit in dit plan. In het bestuursakkoord Kaderrichtlijn Water Delfland, dat Den Haag onder andere met Delfland heeft ondertekend, staat dat men kansen in de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied benut voor realisatie van de KRW-opgave. Partijen zetten hun instrumenten in voor realisatie. De zoekopgave voor natuurvriendelijke inrichting wordt vastgelegd in ruimtelijke plannen. Ook staat er in: Wanneer overheidspartijen initiatiefnemer of opdrachtgever zijn van een ruimtelijke ontwikkeling, zijn zij verantwoordelijk voor het benutten van deze kans om een deel van de KRW-opgave te realiseren.

De Partij voor de Dieren is dan ook van mening dat in een nota binnenwater, waarin ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien op en rond het water, de waterkwaliteit en natuurvriendelijke inrichting, duidelijk dient terug komen in de plannen.

Er wordt nog een waterfunctiekaart opgesteld om gebruik en functies te zoneren en het lijkt mijn fractie van belang dat daarbij de natuuropgave in wordt meegenomen. Als er immers duidelijkheid is over de locaties voor de natuurvriendelijke oevers en paaiplaatsen, kan het gebruik daarop aangepast worden. Het heeft natuurlijk niet veel zin om een paaiplaats aan te leggen als daar vervolgens de hele dag bootjes langs varen. De Partij voor de Dieren wil graag dat de locaties van benodigde natuurmaatregelen, die in het kader van de KRW genomen moeten worden, in de waterfunctiekaart expliciet worden opgenomen, zodat voorkomen wordt dat de natuurfunctie en gebruikfunctie in conflict raken

Daarom, voorzitter, wil ik graag de volgende motie indienen met als dictum:

Verzoekt het college om:
• In de Waterfunctiekaart de locaties voor natuurvriendelijke oevers en paaiplaatsen voor vissen expliciet op te nemen.

Luchtkwaliteit

Voorzitter de luchtkwaliteit in de stad blijft een punt van zorg voor de Partij voor de Dieren. Hoewel de kwaliteit in de stad en in de provincie langzaam verbeterd, is het onvoldoende om doelen te halen of de gezondheid te beschermen.

Voorzitter, ik ben blij dat de wethouder is zijn brief laat weten luchtkwaliteit duidelijker te willen koppelen aan gezondheid. Met de samenwerking met de GGD, de ontwikkeling van de indicator ‘luchtkwaliteit en gezondheid’ en het in kaart brengen van de gevoelige bestemmingen, kunnen we echt een slag maken op het gebied van integraal beleid. Het verbeteren van de luchtkwaliteit en de gezondheid van de inwoners van de stad. Ook zijn we blij dat de wethouder de toezegging heeft gedaan dat het meten van roet nader wordt onderzocht.

Nieuw onderzoek in New York heeft aangetoond dat er een verband is tussen astma bij kinderen en luchtvervuiling als gevolg van vrachtverkeer. Dat laat maar weer eens de urgentie zien van het daadwerkelijk koppelen van luchtkwaliteit en gezondheid. Gelukkig ziet de wethouder dat ook.

Voor zover het goede nieuws. In de actualisatie en voortgangsrapportage staan ook een aantal punten waar de Partij voor de Dieren zich niet in kan vinden.

Het kappen van bomen bijvoorbeeld, om de luchtkwaliteit te verbeteren. Bomen verslechteren de luchtkwaliteit niet, dat doet het verkeer. Om bij knelpunten bomen om te zagen, is lekker makkelijk maar helpt de luchtkwaliteit niet. Daarom steunen wij het amendement van de HSP op dit punt ook volledig.

Daarnaast blijft de Partij voor de Dieren niets zien in de proef met titaandioxide in de Koningstunnel. Een verflaag waarvan nog niet aangetoond is dat het effectief is, moet dat knelpunt oplossen. Daarbij blijkt de verf, als die al gaat werken, alleen te reageren met stikstofoxides. Door alleen de indicator aan te pakken, lijkt de luchtkwaliteit verbeterd, terwijl juist de overige, meest schadelijke verkeersgerelateerde componenten van het mengsel van luchtverontreiniging niet zijn afgenomen. Het inzetten van dit soort maatregelen leidt op papier misschien tot lagere concentraties en dus minder normoverschrijdingen, maar het leidt veel minder of geheel niet tot gezondheidswinst. Hier waarschuwde en senior onderzoeker van het RIVM vorig jaar nog voor.

De Partij voor de Dieren ziet dan ook veel liever dat dit geld gestoken wordt in bewezen bronmaatregelen in plaats van een experimentele verflaag van de koningstunnel. Daar dien ik de volgende motie in met als dictum:

Verzoekt het college om:
• De proef met titaandioxide niet uit te voeren en met de vrijgekomen middelen te inventariseren welke mobiliteitsmaatregelen genomen kunnen worden om het knelpunt bij de Lekstraat op te lossen.

Bij het knelpunt Valliantlaan wordt als oplossing de aansluiting van woningen op het warmtenet genoemd. Tijdens de commissie behandeling bleek dat dit nog niet vastgelegd was, maar Eneco er een voorstander van was. Maar zoals we bij de windmolens in de A4 zone zien, is dat niet altijd genoeg. Ik wil de wethouder dan ook vragen of hij hier voor de zomer duidelijkheid over kan geven aan de raad. Graag een reactie.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer