Bijdrage Raad - Eind­verslag verkenner


17 april 2014

Voorzitter, ik wil de heer Polman allereerst danken voor zijn werk als verkenner naar een nieuw stadsbestuur. Wij hebben goede gesprekken met de verkenner gevoerd, waarbij de Partij voor de Dieren heeft aangegeven wat naar ónze mening de belangrijkste opgaven voor onze stad zijn.

De Partij voor de Dieren vindt het dan ook jammer dat in het eindverslag van de verkenner niets is opgenomen over één van de belangrijkste opgaven die wij hebben genoemd: zorgen voor een leefbare stad voor mens en dier, voor nu maar ook voor toekomstige generaties. Het is merkwaardig dat we daarvan niets terugzien in het verslag, alsof er belangrijker onderwerpen dan dat zouden zijn en een gezonde en groene leefomgeving vormt immers ook een onderdeel van de verkiezingsprogramma’s van andere partijen. Zijn ze dat soms vergeten tijdens de verkenning?

Voorzitter, als we spreken over de grootste opgaven voor de komende tijd, zou het eindverslag minimaal een visie moeten bevatten op de bescherming van het meest kwetsbare in Den Haag: een groene leefomgeving, een schone lucht, het klimaat, de dieren, jongeren die werkeloos moeten toekijken en ouderen en kinderen die zorg nodig hebben. Niet alles draait om economische groei het gaat om mensen, dieren, natuur en milieu.

Om even de urgentie aan te geven, afgelopen zondag nog verscheen het vijfde IPPC rapport van het VN panel, de toon was ronduit alarmerend. De uitstoot van broeikasgassen blijft toenemen. Als we ervoor willen zorgen dat Den Haag op tijd klimaatneutraal wordt, moeten we veel ambitieuzer handelen dan nu, we zijn al aan de zeer late kant. Onbegrijpelijk en onvergeeflijk voor een mooie stad achter de duinen die dat ook graag wil blijven.

De matige ambities die nu de basis vormen voor de coalitieonderhandelingen, getuigen van een zesjescultuur en stemmen ons somber. We zien geen kanteling in het beleid, eerder een voortbouwen op het oude vermolmde fundament, wat ons tot ver voorbij de grenzen van de groei leidt. Klimaat wordt slechts twee keer genoemd, en dan niet op zichzelf staand, niet als leefklimaat maar als onderdeel van het woord ‘vestigingsklimaat’. De woorden “economie” en “groei” worden talloze keren genoemd. Terwijl nu juist een voortdenderende groei-economie funest is voor onze leefomgeving.

Voorzitter, dan over naar het onderdeel lopende projecten in het verslag van de verkenner. In het eindverslag van de verkenner worden de nu lopende projecten, zoals het spuiforum en de bomenkap aan de Laan van Meerdervoort vrij suggestief ingeleid. Ik citeer: ‘de vraag is aan de orde of het gewenst is terug te komen op reeds democratisch genomen besluiten’ einde citaat. Daarbij wordt gewezen op het belang van continuïteit en zorgvuldigheid van bestuur. Vooral als men kijkt naar de besluitvorming rond het Spuiforum is dit te makkelijk gezegd. Juist in een democratie kunnen burgers de noodklok luiden en besluiten terugdraaien. De Haagse burgers hebben 19 maart overduidelijk gemaakt GEEN spuiforum te willen. Daarom dient de Partij voor de Dieren dan ook mede een de motie in met het verzoek om de werkzaamheden te staken totdat er een nieuw college is aangetreden. Temeer omdat een meerderheid in de nieuwe raad dat aan de kiezers heeft beloofd tijdens de campagne.

Juist nu voorzitter, met een nieuw te vormen college, liggen er veel kansen voor een fundamenteel andere koers. Er zijn meerderheden te vinden voor een diervriendelijk beleid, een energietransitie, voor meer natuur in de stad, voor een milieuvriendelijke en toegankelijke mobiliteit. Maar ook voor een aanpak van de grootschalige sociale problemen, met name de hoge werkloosheid. Niet door het aantrekken van nog meer internationale bedrijven en werknemers van buitenaf, maar vooral door inzetten op lagere loonkosten zodat het juist voor de Haagse midden- en kleinbedrijven aantrekkelijker wordt om mensen aan te nemen.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren doet een dringende oproep aan de partijen die de nieuwe coalitie gaan vormen. Een lange termijnvisie op het behouden en versterken van de leefbaarheid in Den Haag moet alsnog worden opgepakt en duurzaamheid en mededogen moeten een rode draad zijn in het nieuw te vormen collegeakkoord.

Dank u wel!

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer