Bijdrage Raad Florence Nigh­tingale Park


13 juni 2013

Voorzitter, juist in een grote stad zijn groene parken van levensbelang. Ze bieden mensen rust, open ruimte, natuur en ontspanning. Het is dan ook niet zo vreemd dat steeds meer onderzoeken wijzen op het belang van natuur en groen op het welzijn en de gezondheid van mensen. De Partij voor de Dieren vindt het dan ook van groot belang dat de bestaande natuur- en groengebieden op zijn minst behouden blijven.

Helaas blijkt natuur en groen bij nieuwe bouw ontwikkelingen steeds het onderspit te delven. Dit park is daarbij uitstek een voorbeeld van. In dit dichtbevolkte stadsdeel, is het Florence Nightingale Park destijds juist ontwikkeld omdat er nauwelijks groen was in de wijk (Leyenburg). Maar al snel werd een kwart van het park opgeofferd om meer woningen te kunnen bouwen. Die geschiedenis lijkt zich nu te herhalen. Woningbouw en uitbereiding van het ziekenhuis betekenen dit keer een verlies van 14% van het park.

Volgens de wethouder wordt dit gecompenseerd door een groenere inpassing. Voorzitter, in andere woorden wat boompjes hier en daar. Maar dus geen natuurcompensatie. Een boom hier en daar omringd door stenen en asfalt is natuurlijk niet te vergelijken met een park. Volgens het college gaan er geen specifieke ecologische waarden verloren met de plannen en is er dus geen probleem. Maar de wethouder moet toch toegeven dat een boom in een park of een boom langs een vierbaansweg vanuit de ecologie en biodiversiteit niet met elkaar te vergelijken zijn. Graag nog een reactie hierop.

In dit plan krijgen ook meer gronden een tuinbestemming, om het ‘groen stedelijk’ milieu te behouden. Wie gaat dit inrichten en beheren? Het ziekenhuis? Ik neem aan dat hier soorten worden geplant die hier ook van nature voorkomen en dat er zonder gif en kunstmest wordt gewerkt? Kan de wethouder dit onderschrijven? Is bij deze gronden ook en maximaal verhardingspercentage opgenomen? Sierbestrating met twee bloembakken vinden wij namelijk geen groenmilieu.

Dan kom ik op de stedelijke ecologische verbindingszones. De Partij voor de Dieren wil dat de stedelijke groene hoofdstructuur beschermd wordt. Hier hebben we het in de Cie Leefomgeving regelmatig over. Maar toch is het mij niet helemaal duidelijk wat dit bestemmingsplan concreet betekent voor de beschermde bomenrijen.

In de toelichting staat dat drie bomenrijen deel uitmaken van de SGH (Stedelijke Groene Hoofdstructuur); de bomenrijen van de van de Dedemsvaartweg, de Zuidwoldelaan en de Leyweg. Vervolgens staat er dat het behoud dan wel de ontwikkeling van bomenrijen, juridisch geborgd zijn middels de functieaanduiding 'ecologische verbindingszone'. Maar op de plankaart die online staat vind ik die aanduiding alleen bij de bomenrij langs de Dedemsvaartweg. Kan de wethouder dit uitleggen? En klopt het dat de bomenrij op de Leyweg die deel uitmaakt van de SGH, gekapt wordt? Zijn er geen alternatieven voor? En hoe zit het met de compensatie hiervan, is dat al vastgelegd? En hoe verhoudt dit zich met de opmerking uit de eco effecten scan dat aantasting van de SGH van Den Haag(21) kan worden uitgesloten, mits de bomenrijen langs de Dedemsvaartweg, de Zuidwoldestraat en de Leyweg behouden zullen blijven?

Dan kom ik op de waterberging. Zoals we allemaal weten zullen we te maken krijgen met meer zware regenbuien door de effecten van klimaatverandering. Vorige herfst nog lazen we in de krant over de overstorten in Den Haag omdat de riolering het niet meer aan kon. Bij nieuwe ontwikkelingen moet er wat de Partij voor de Dieren betreft dan ook goed gekeken worden naar de waterafvoer. Als het water gewoon de grond in gaat is dat beter voor de riolering, beter voor de plantjes en beter om kelders droog te houden. Maar ik zag in de zienswijze dat het Hoogheemraadschap en de gemeente hier niet op één lijn zitten.

En dat vind ik vreemd. Het lijkt mij dat we als gemeente de aanbevelingen van het waterschap over zouden moeten nemen om wateroverlast ook in de toekomst te voorkomen. Bij meer verharding is extra waterberging nodig. Waarom is dit niet expliciet opgenomen in het bestemmingsplan? Hoe wordt er straks voor gezorgd dat dit daadwerkelijk op tijd gebeurd? Uit de zienswijze blijkt dat er een mailwisseling is geweest tussen het waterschap en de gemeente om te voorkomen dat de waterhuishouding verslechtert. In reactie hierop geeft het college aan dat de waterbergingsvisie gevolgd is en dat daarmee de kous af is. Ik begrijp niet helemaal waarom dat afdoende is. Nieuwe inzichten, betere formuleringen en het meedenken van een overheidslaag die gericht is op het voorkomen van wateroverlast zouden we toch juist moeten overnemen. Ik zou hierop graag nog een reactie van de wethouder op willen.

Voorzitter, het instemmen met dit plan betekent een verkleining van het park met 14%, onduidelijkheid over de toekomst van de bomen die deel uitmaken van de SGH en onduidelijkheid over (natuur)compensatie. Het zal u dan ook niet verbazen dat de Partij voor de Dieren niet met dit bestemmingsplan kan instemmen.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer