Bijdrage Raad - Program­ma­re­kening


29 juni 2017

Voorzitter,

Tijd om de balans op te maken over 2016. Er gaan dingen goed in Den Haag. In het kader van “wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd”, benoem ik graag de diervriendelijke kades. Het college heeft in 2016 een begin gemaakt met het aanleggen van rustpunten in het water voor dieren, er liggen er nu onder andere drie rustpunten aan de Koninginnegracht. De gemeente staat steeds meer voor álle inwoners van Den Haag.

Financieel gezien is de jaarrekening en het resultaat op orde, zoals we net van de rekeningencommissie hebben vernomen. De Partij voor de Dieren neemt het advies van de rekeningencommissie over en zal instemmen. Maar wat beleidsdoelstellingen betreft, is een aantal essentiële doelstellingen niet gehaald en ziet de Partij voor de Dieren graag meer daadkracht op het gebied van groen en klimaat.

We hebben weer een jaar opwarming van de aarde achter de rug. Volgens de meest recente cijfers is de CO2-uitstoot door Den Haag niet af- maar toegenomen. Voldoen aan de 1,5 graaddoelstelling, en zelfs de doelstelling 2040, is een enorme en urgente opgave. Gelukkig hebben we met acht partijen het Haags klimaatpact gesloten ter inspiratie voor de komende verkiezingsprogramma’s , maar de daden van dit college steken daar nog schril bij af. Zo is het in 2016 is het niet gelukt om het VvE-fonds Den Haag voor investeringen in duurzaamheidsmaatregelen op te zetten, terwijl dit om meer dan de helft van het klimaatbudget voor 2016 ging, 6 miljoen.

Ook zijn verschillende aangenomen moties van ons niet uitgevoerd, terwijl dit wel is gevraagd. Het gaat om de motie voor het klimaatneutraal maken van het gemeentelijk vastgoed, een actieplan voor het inkopen van biologische bloemen, planten en bloembollen, en een motie voor duidelijke duurzaamheidscriteria bij gemeentelijke inkoop. Er komen hierover brieven naar ons toe, maar het getuigt niet van daadkracht voor duurzaamheid dat we zo lang moeten wachten en moties dienen gewoon tijdig afgedaan te worden. Daarom steunen wij de motie van de PvdA op dit punt.

Zelf het goede voorbeeld geven met duurzaam inkopen en aanbesteden lukt de gemeente nog niet. Energiebesparing met ledverlichting in het stadhuis is al een enorme opgave. Er is nog geen begin gemaakt met het klimaatneutraal maken van het gemeentelijk vastgoed, en nog steeds is het wagenpark van de gemeente niet uitstootvrij. Hoewel het college is begonnen met “bewust consumeren” en vlees en zuivel de meest vervuilende onderdelen van ons voedselpakket zijn, is het in 2016 niet gelukt om een eiwittransitie in het Stadhuis door te voeren, laat staan te starten en het plantaardig aanbod binnen de organisatie uit te breiden in verhouding tot vlees en vis. Het belangrijkste punt hierbij is, dat er weliswaar een nota duurzaam inkopen is opgesteld, maar dat de raad nu dus op geen enkele manier kan toetsen of aan duurzame inkoop is voldaan omdat er geen afrekenbare doelstellingen zijn geformuleerd.

Qua verkeer heeft het college in 2016 gestreefd naar een optimale balans tussen de verschillende vervoersmiddelen auto, fiets, ov en lopen, waarbij het autogebruik moest afnemen. Dat is helaas niet gelukt. Het aantal bewegingen met de auto is gegroeid en het aandeel fiets groeit minder dan dat van de auto. Er is nog geen sprake van een “modal shift” waarbij we echt veel meer inzetten op schoon vervoer. Meer auto’s betekent meer parkeerplaatsen ten koste van de openbare ruimte, en in veel gevallen van het groen, en meer luchtvervuiling. Daar komt bovenop dat de parkeernorm nog steeds wordt gehanteerd. De Partij voor de Dieren kijkt daarom reikhalzend uit naar het debat over het parkeerbeleid in het najaar, voorzitter.

Voorzitter, de hitte-eilanden en wateroverlast zijn toegenomen. De hoeveelheid groen is het afgelopen jaar weliswaar toegenomen, maar de omvang verhoudt zich niet tot de 5.000 extra inwoners die het afgelopen jaar in Den Haag kwamen wonen, meer dan werd verwacht. Om de leefbaarheid in de stad op peil te houden, is gewoonweg veel meer vergroening nodig, met name in de meest versteende wijken als Centrum en Laak.

Op het gebied van biodiversiteit, of Den Haag natuurrijk is of niet, kunnen we de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid momenteel niet toetsen, terwijl het een belangrijke indicator is. We kunnen nu niet controleren hoe de natuur erbij staat, terwijl er wel is geïnvesteerd. Wij kijken dan ook halsreikend uit naar de natuurwaardekaart die begin februari naar ons toekomt.

Voorzitter, mijn pleidooi is dus: maak het duurzaamheids- en groenbeleid beter afrekenbaar. Dan weet de gemeente voor welke opgave ze staat en voorkomen we dat we problemen doorschuiven naar volgende generaties.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer