Bijdrage Raad - Woonvisie 


29 juni 2017

Voorzitter.

De Woonvisie is een uitwerking van de agenda Ruimte voor de stad en de Partij voor de Dieren steunt het uitgangspunt van het college dat verdichten, vergroenen en verduurzamen, zoals dat ook terugkomt in de agenda Ruimte voor de stad, in samenhang plaats dient te vinden. Bij een groei van het aantal inwoners en meer woningbouw vindt de Partij voor de Dieren dat er extra aandacht uit moet gaan naar het klimaatneutraal maken van de stad, naar het terugdringen van de CO2-uitstoot en naar vergroening om de stad leefbaar en gezond te maken en te houden, voor nu en de komende generaties. Vergroening is met nadruk een voorwaarde om een groeiende bevolking verantwoord te kunnen huisvesten in de stad en de stad leefbaar te houden. Zo zeg ik ook maar even in de richting van mevrouw De Winter.

Voor het behalen van de klimaatdoelstellingen zijn er extra stappen nodig, zo bleek ook uit de commissievergadering die we hebben gehad. De wethouder heeft ook erkend dat er een schaalsprong in de energietransitie van de woningvoorraad nodig is, maar het college zou pas in 2019 met een concreet plan hiervoor komen. De Partij voor de Dieren vindt het niet snel genoeg gaan. Wij vinden dat er een intensivering nodig is om aan de klimaatdoelstellingen te gaan voldoen. Daarom dienen we een motie in waarvan het dictum luidt: verzoekt het college in kaart te brengen wat de mogelijke opties zijn voor een volgend college indien het wenst om enorme slagen in CO2-besparing op het terrein van wonen te maken, daarbij aan te geven wat mogelijke maatschappelijke en financiële effecten van deze maatregelen zijn en hierover te rapporteren. Deze motie is meeondertekend door GroenLinks, de ChristenUnie/SGP, het CDA, de PvdA, de SP, de Groep Okcuoglu, D66 en de Haagse Stadspartij.

Ik ga verder op het punt van de verduurzaming. Groene daken hebben in alle opzichten een enorm gunstige invloed op het klimaat. Ze houden water vast waarmee ze wateroverlast voorkomen en bestrijden hitte-eilanden. Zoals we weten, zijn toenemende wateroverlast en hitte-eilanden directe gevolgen van klimaatverandering. Daarbovenop bieden ze ook nog eens goede isolatie. Maar groene daken gaan breder dan duurzaamheid. In tegenstelling tot reguliere daken zijn ze namelijk ook nog ecologisch waardevol doordat ze bijdragen aan de biodiversiteit. De Partij voor de Dieren zou dan ook graag een intensief stimuleringspakket zien voor groene daken. Nou wil het geval dat de subsidie voor groene daken volgend jaar afloopt en het college groene daken dan middels de leges wil gaan stimuleren, maar we zouden nog zo veel meer kunnen doen. Sommige stimuleringsmaatregelen hoeven de gemeente zelfs niets te kosten. Denk aan een infiltratieplicht voor hemelwater op eigen terrein of een vergroeningseis in de bestemmingsplannen. Vandaar de volgende motie met als dictum: verzoekt het college in kaart te brengen welke beleidsmaatregelen het college tot zijn beschikking heeft om groene daken te stimuleren alsook te onderzoeken hoeveel elk van die maatregelen zou kosten en de raad hierover voor het eind van dit kalenderjaar te informeren. Deze motie is meeondertekend door GroenLinks, de ChristenUnie/SGP, het CDA, D66, de PvdA, de SP, Groep de Mos en de Haagse Stadspartij.

In de agenda Ruimte voor de stad en de uitwerking in de Woonvisie wordt aangegeven dat binnen de stedelijke ecologische hoofdstructuur geen verdichting plaatsvindt, maar in de agenda Groen voor de stad hebben we ook afgesproken dat de ecologische hoofdstructuur duurzaam in stand gehouden wordt. Wij zouden dan ook graag een aanscherping zien in deze Woonvisie om ervoor te zorgen dat het uitgangspunt echt is dat er geen groene ruimte verdwijnt voor het mogelijk maken van verdichting en dat we de stedelijke groene hoofdstructuur echt duurzaam in stand gaan houden. Vandaar dat wij een amendement indienen dat als volgt luidt: besluit om in het dictum onder I achter een nieuw gedachtestreepje toe te voegen: 'Het uitgangspunt is dat geen groene ruimte verdwijnt voor het mogelijk maken van de verdichting.' Dit amendement is meeondertekend door GroenLinks, de SP, de Groep Okcuoglu en D66.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer