Bijdrage Raad Program­ma­re­kening 2012, Resul­taat­be­stemming 2012 en Voor­jaarsnota 2013


27 juni 2013

Zoals het college in de voorjaarsnota schrijft staat ons als gemeente nog wat te wachten. Steeds meer taken worden overgeheveld naar gemeentes en vaak gaat dat met bezuinigingen gepaard. Met meer taken en minder geld moeten er keuzes gemaakt worden. Wat de Partij voor de Dieren betreft is het simpel. Geef geen geld uit dat je niet hebt, loop geen risico’s die je niet kunt dekken, bescherm de waarde die je niet terug kunt kopen, laat de vervuiler betalen en kijk naar de lange termijn. En ik hoop dat het college dit deelt bij de begrotingsonderhandelingen voor 2014.

Allereerst wil ik de rekeningencommissie bedanken voor al haar werk en inzet. Waar zij verbeteringen vond in de verslaglegging, bleven er toch wat vragen over. Voorzitter, een aantal van die vragen leven bij mij ook en ik hoor graag het antwoord van de wethouder. Zo is er een spanningsveld tussen het voorzichtigheidsbeginsel en realistisch begroten. Als Partij voor de Dieren vragen wij herhaaldelijk om naleving van het voorzorgsbeginsel, daar waar het gaat om milieunormen of gezondheidsnormen. Maar keer op keer wil het college daar dan niet met ons mee. Daarentegen blijkt dat wel te gebeuren als het gaat om inkomsten. En dat voorzitter is met alle bezuinigingsrondes op wederom de zachte waarden en sociale voorzieningen toch extra wrang. Zo bleek bijvoorbeeld dat de lasten in 2012 met 215 miljoen euro lager uit te vallen door onderbestedingen. En voorzitter, dat is niet voor het eerst. Ik hoop dan ook dat we in de begroting voor 2014 niet weer een bezuiniging op groen en milieu gaan zien maar een investering.

Ook de reserves roepen vragen op. Ik las dat de raad voor de zomer een brief kan verwachten over de parkeergelden en ik hoop dat de wethouder in die brief uitlegt hoe hij kijkt naar zaken als transparantie van deze reserve en de looptijd. Wat mijn partij betreft gebruiken we die opbrengsten voor de vergroening van het vervoer en de stad.

Wij maken ons al langer zorgen over de decentralisatie van taken naar de gemeente en de financiering hiervan. Vaak gaan deze immers met een bezuiniging gepaard. Ook de rekeningencommissie had hier een vraag over en ik hoor dan ook graag van de wethouder of hij bereid is in de zomer een brief te sturen, waarin staat uitgelegd hoe het college zich op deze extra taken voorbereid en hoe zij denkt het te kunnen financieren.

Tevens kwam het actieplan luchtkwaliteit bij de rekeningencommissie aan bod. De Partij voor de Dieren maakt zich hier al langer zorg om. Luchtkwaliteit. Dat de luchtkwaliteit verbeterd is wil nog niet zeggen dat het gezond is. We weten allemaal dat er geen veilige norm voor fijnstof is en dat de meest schadelijke vorm hiervan (ultra fijnstof) niet eens een norm heeft. Kunnen we bijvoorbeeld de milieuzone niet uitbreiden of ook bestelbusjes hieronder laten vallen. Dan kunnen we nu al maatregelen nemen en nu ook al positieve effecten hiervan zien.

Voor de gezondheid en leefbaarheid van de stad is het van groot belang dat de luchtkwaliteit zo snel mogelijk aan de normen voldoet. En liever dat we er ver onder zitten. Maar wat is het college van plan als blijkt dat ook hier spraken is van planningsoptimisme. Wij hebben al vaker gevraagd om als het om milieu en natuur gaat maatregelen achter de hand te hebben als blijkt dat de realiteit niet strookt met de wensen. Maar tevergeefs. Na de signalen van de rekeningencommissie is de wethouder dan toch bereid dit onderwerp wederom te bekijken. Krijgen we inderdaad een stappenplan voor het worst case scenario? Kan de wethouder nu al niet extra maatregelen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren, zoals uitbereiding van de milieuzone? Graag een reactie.

Dan de voorziening afvalstoffenheffing. De rekeningencommissie is van mening dat die te hoog is. En dat vind ik vreemd. Immers in het kader van kostenbesparing staat het gescheiden inzamelen in gestapelde wijken onder druk. Ook op het gebied van gescheiden inzamelen van plastic is er in deze stad nog een hoop te doen. En dan heb ik het nog niet eens over het feit dat dit college geen datum heeft waarop de losse zak inderdaad van de straat is. In andere woorden, op het gebied van afval zijn er behoorlijk wat verbeteringen door te voeren. De Partij voor de Dieren wil zo snel mogelijk die losse zakken van straat en meer mogelijkheden voor mensen om hun afval gescheiden aan te bieden. Het lijkt mij dat die voorziening daar best gebruikt voor kan worden. Kan de wethouder uitleggen of hij deze opvatting deelt en hoe hij van plan is het komende jaar deze voorziening te gebruiken? Graag een reactie.

Ik blijf nog even bij de ORAC’s, omdat blijkt dat de DSB vertragingen bij onder andere het plaatsen van de ORAC’s wijst naar burgerparticipatie. Dit vind ik vreemd. Het meedenken van burgers die zich betroken voelen bij hun omgeving is iets waar de gemeente blij mee moet zijn. Als blijkt dat het meedenken vertraging oplevert gaat er dus iets mis in de planning of in het op tijd betrekken van de burgers. Kan de wethouder uitleggen waardoor de vertraging oploopt en wat hij van plan is om dit in de toekomst te voorkomen? Ook hier graag een reactie op.

Voorzitter, dan kom ik op het groen in onze stad. Door de bezuinigingen en het temporiseren van beleid lopen we een steeds grotere achterstand op om het openbaar groen in de stad te behouden en te versterken. Niet alleen is het groen belangrijk om de leefbaarheid in de wijken te vergroten. Er zijn inmiddels ook veel onderzoeken waaruit blijkt dat groen, en dan wel natuurlijk groen, allerlei positieve effecten heeft op de gezondheid van mensen, minder medicijn gebruik, minder doktersbezoeken en meer beweging. Daarnaast is het natuurlijk erg belangrijk voor de biodiversiteit, het voorkomen en de verspreiding van plant- en diersoorten.

Ik las in de stukken dat het college van plan is om meer geld in openbaar groen te steken. Eindelijk. Maar om de recente bezuinigingen ongedaan te maken en het college alvast op weg te helpen, dien ik de volgende motie in. Lijkt het de wethouder ook een idee om een stadsecoloog onderzoek te laten doen naar de ecologische waarde en verbeterpunten in het openbaar groenbeleid. Dan zorgen we dat het groen voor mens, plant en dier verbetert, oftewel drie vliegen in één klap.

Ik las dat bij het product dierenbescherming de taken naar tevredenheid zijn uitgevoerd. Dat is mooi maar de financiële situatie van de asielen is niet veranderd. Sterker nog, door de crisis komen er steeds meer dieren binnen die ook nog eens meer gezondheidsklachten hebben. Toch is er op deze wettelijke taak een korting van het budget geweest. En nu er geld over is zou de Partij voor de Dieren dan ook graag zien dat dit potje volgend jaar weer kostendekkend kan zijn. En daarom dien ik de volgende motie in.

Voorzitter, dan nog het programma Milieu & Duurzaamheid. Want de topindicator van dit programma raakt steeds verder uit zicht. De CO2 uitstoot mag dan wel 0,5 procent lager zijn, maar blijkbaar is dat te wijten aan de landelijke trend dat meer mensen duurzame energie gebruiken. En ik hoop toch dat deze wethouder wel schrikt van deze cijfers en wat harder gaat werken om nu al wat aan die uitstoot te doen. Echt investeren in duurzame energie en isolatie in plaats van erop te bezuinigen. Als we de cijfers van afgelopen jaren doortrekken zullen we de 2040 doelstelling nooit halen. Ik hoop dan ook dit programma dat een bezuiniging moest verwerken, extra geld krijgt bij de nieuwe begroting. Om te helpen heb ik daar ook een motie voor.

En als laatste wil ik nog even ingaan op het punt hondenbelasting. Dat werd net ook door de PvdA aangedragen. Bij de bespreking van de voortgangsnota Hondenbeleid hebben wij de wethouder al gevraagd naar de middelen die de afgelopen vijf jaar zijn besteed aan de uitvoering van het hondenbeleid. Wij zijn nog aan het achten op een brief van de wethouder waarin hij dit zou specificeren. En nu de PvdA ook wil dat de deze belasting wordt ingezet voor het hondenbeleid, zou ik dit overzicht graag met spoed ontvangen en er dan ook voor willen pleiten dat de gelden van afgelopen vijf jaar met terugwerkende kracht alsnog voor het hondenbeleid worden ingezet.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer