Bijdrage Raad Sport­campus Zuiderpark


19 december 2013

Voorzitter, ook de Partij voor de Dieren vindt sport belangrijk. Maar toch zijn wij geen voorstander van dit plan, waarbij 50 miljoen aan gemeenschapsgeld wederom naar een prestigeproject gaat[1].

Het grootste pijnpunt voor de Partij voor de Dieren zit in de locatie, namelijk het Zuiderpark. Het Zuiderpark is een belangrijke groene oase in een stuk versteend Den Haag. En dat betekent dat we de natuurwaarden moeten koesteren en beschermen.

Maar in deze plannen blijken die natuurwaarden wel heel makkelijk inwisselbaar te zijn voor steen. Zo gaan de plannen gepaard met een flinke bomenkap. En daar gaat mijn eerste vraag over. In de stukken staat dat het gaat om de kap van 280 bomen. In de commissie bleek dit aantal al te zijn opgelopen tot 313. Volgen er nog meer bomen, of is het aantal bomen dat gekapt moet worden hier definitief mee vastgesteld? Bijvoorbeeld met de voorgestelde fietsparkeergelegenheden via de motie van D66. Als dat doorgaat worden daar ook bomen mee gekapt?

En wanneer wordt duidelijk hoeveel van deze bomen verplant kunnen worden? Is de wethouder het met mij eens dat er zoveel mogelijk bomen verplant moeten worden? Juist de al wat oudere bomen zijn van belang voor de luchtkwaliteit, de uitstraling en de dieren die in het Zuiderpark leven[2]. Wordt hiermee rekening gehouden? Als er nieuwe bomen komen, hoe groot zijn die bomen dan? Op de tekeningen staan mooie grote groene bomen ingetekend. Klopt dat met werkelijkheid, of worden er bomen met een veel kleinere stamomtrek teruggeplaatst? Graag een reactie.

Dan kom ik op de fauna. Ik las dat de te slopen gebouwen ongeschikt zijn gemaakt voor vleermuizen[3]. De wethouder gaf in de commissie aan dat er daarom nestkasten voor vleermuizen in de bomen zijn opgehangen. Kan de wethouder aangeven of er in de bouwplannen rekening is gehouden met vleermuizen en vogels? Worden er bijvoorbeeld maatregelen genomen zodat vleermuizen en andere diersoorten, zoals de huismus, straks in de nieuwbouw zich weer kunnen nestelen[4]? Graag een reactie.

Dan heb ik nog een vraag over de vissen. In de eco-effectenscan van 2010 staat dat de aanwezigheid van de Grote modderkruiper en de Bittervoorn niet kon worden uitgesloten. Een nader visonderzoek was nodig als bleek dat het water schoon is. En ik heb als het goed is begrepen dat dit onderzoek heeft plaatsgevonden, gezien dat in de eco-effectenscan van 2013 staat dat het voorkomen van deze soorten wel degelijk kan worden uitgesloten? Graag een reactie.

Dan de waterberging. In de stukken staat dat er extra waterberging gerealiseerd moet worden, maar waar en hoe staat er niet bij. Kan de wethouder uitleggen wanneer dat duidelijk wordt? Gaat het hier bijvoorbeeld om de aanleg van nieuwe watergangen en natuurvriendelijke oevers? Graag een reactie.

Ten aanzien van duurzaamheid is de Partij voor de Dieren teleurgesteld over de maatregelen die genomen worden. Ondanks mooie ideeën in het Voorlopig ontwerp, blijkt dat er nu alleen gekozen wordt voor warmte-koude opslag en warmte pompen. En dat is een gemiste kans, voorzitter. Juist een nieuw gebouw zou standaard gebouwd moeten worden met een groen dak en zonnecellen. Dat is goed voor de waterberging, het energieverbruik en het halen van de duurzaamheidsdoelstellingen. Wij zullen dan ook de motie die hierover is ingediend door D66 van harte steunen.

Gezien de gemeente een grote rol speelt in dit project, hadden de duurzaamheidsmaatregelen, wat de Partij voor de Dieren betreft, stukken beter kunnen zijn.

Als laatste kom ik op het parkeren. Er komen 544 parkeerplaatsen bij. En niet in een mooie ondergrondse parkeergarage, maar gewoon op maaiveld hoogte. Kan de wethouder aangeven hoeveel bomen er gekapt moeten worden voor de aanleg van deze parkeerplekken? De Partij voor de Dieren kan namelijk niet instemmen met het kappen van bomen voor parkeerplekken. Ik heb het al eerder gezegd, parkeren is een luxe en geen recht. En deze gemeente kiest keer op keer voor de auto. Zo lees ik dat er pas betaald parkeren wordt ingevoerd als dat ook in Moerwijk-West gebeurd. Kan de wethouder aangeven wanneer hij denkt dat dat het geval is?

Zoals bekend wil de Partij voor de Dieren dat parkeren in de hele stad geld kost. We zijn het hier in de raad eens dat het autogebruik minder moet. Laten we daar dan ook actiever op sturen. Juist het Zuiderpark is prima met het openbaar vervoer en de fiets te bereiken. Waarom hier dan ook weer ruimte opofferen voor een parkeerterrein?

Voorzitter, het zal duidelijk zijn, de Partij voor de Dieren is niet enthousiast over deze plannen. Weer wordt er groene ruimte opgeofferd voor een parkeerterrein, weer zit er een grootschalige bomenkap in het plan en weer laten we kansen liggen op het gebied van duurzaamheid. En daarom zullen wij vanavond ook tegen stemmen.

[1] Het is zoveel geld, omdat Vestia eruit is gestapt. En de gemeente gaat dus de commerciële exploitatie doen met horeca en verhuur. De vraag is natuurlijk of dat een gemeentelijke taak is, vooral in deze tijd waarbij we bezuinigen op veel taken die wel degelijk bij de gemeente horen; bibliotheken, wijkcentra enzo.

[2] Een oudere en dus grotere boom levert een veel grotere bijdrage aan de zuivering van de lucht, ook biedt het veel meer schuil en nest gelegenheden voor bijvoorbeeld vogels en insecten

[3] Vleermuizen zijn nuttige dieren en belangrijk voor het ecosysteem in een wijk. Een vleermuis eet per nacht een kwart tot een derde van zijn eigen lichaamsgewicht aan insecten. Dit zijn per nacht circa 300 muggen, motjes en kevertjes. Een gemiddelde kolonie vleermuizen eet in 1 zomer enkele tientallen kilo's aan insecten. Er zijn geen andere dieren die zoveel (nacht)insecten eten. Betere natuurlijke insectenverdelgers zijn er niet.

[4] De vogelbescherming heeft met de BAM een checklist natuurvriendelijk bouwen, over alle maatregelen die je kan nemen: http://www.vogelbescherming.nl/index.cfm?act=files.download&ui=79062AEC-EBF1-2F23-D66BAC84C71A0336

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer