Bijdrage Raad - Twee­mi­nu­ten­debat Strand­huisjes


23 maart 2017

Voorzitter,

Het karakter van Den Haag, stad achter de duinen, stad aan een zee van rust, ruimte en natuur, wordt door de strandhuisjes aangetast. Het is door een rechtszaak en een bezwaarschrift van de Provincie pijnlijk duidelijk geworden dat onzorgvuldige belangenafweging en onzorgvuldige toetsing aan de bestaande kaders heeft plaatsgevonden en geen rekening is gehouden met aankomende regelgeving. Dit alles is ten koste gegaan van de natuur en van een aantrekkelijk strand voor iedereen.

Helaas hebben PvdA, D66, VVD, CDA, PVV, Groep De Mos en SP zich door een veel te positief geformuleerd raadsbesluit van december 2012 zand in de ogen hebben laten strooien. Maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Het wordt de hoogste tijd de schade door de strandhuisjes te herstellen en een halt toe te roepen. Het standpunt van de Partij voor de Dieren is duidelijk: wij willen dat de strandhuisjes zo snel mogelijk worden verwijderd en dat het strand wordt teruggegeven aan de stad, de natuur en de strandgangers.

De vergunningen voor de huisjes zijn vorig jaar november door de rechter vernietigd, het college is in hoger beroep gegaan. Er is ook om een voorlopige voorziening gevraagd, de Provincie heeft aangegeven naar de rechter te stappen en 6 organisaties hebben een verzoek tot handhaving bij de Omgevingsdienst ingediend. En onlangs is een van de aanspanners van de rechtszaak fysiek aangevallen door een van de exploitanten. Dit alles roept veel vragen op.

Vergunningen in strijd met staand beleid

Het college vond het nodig om na de vernietiging van de vergunningen in hoger beroep te gaan en nieuwe vergunningen af te geven. Waarom heeft het college nieuwe vergunningen afgegeven terwijl ze in strijd zijn met provinciaal beleid en, zo heeft de rechter geoordeeld, met gemeentelijk beleid?

De vergunninghouders handelen volgens natuurorganisaties in strijd met de eerder verleende watervergunningen voor het Hoogeheemraadschap van Delfland. Hierdoor worden de belangen van het Natura 2000gebied geschaad. Inmiddels is naar schatting 26.000 kubieke meter zand van de Zandmotor afgegraven, teneinde zandbanketten tot 3 meter hoog aan de duinvoet op te werpen, voor de strandhuisjes en strandpaviljoens. Waarom wordt over de aanleg van zandbanketten niets gemeld in de nieuw verstrekte vergunningen, zo vraag ik de wethouder?

In de watervergunningen is bepaald dat maximaal 20 m³ per strekkende meter mag worden verplaatst ten behoeve van de plaatsing van de strandhuisjes. Deze norm wordt nu minimaal met een factor drie tot vijf overschreden. Deze werkzaamheden veroorzaken niet alleen ongewenste effecten op het duingebied, maar zijn ook schadelijk voor het Zandmotor-experiment (kustbescherming tegen stijgende zeespiegel).

De Provincie geeft aan dat enkele dagen voor de gemeentelijke vergunningverlening bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden waarin de standpunten over de nieuwe vergunningen zijn uitgewisseld. Op basis van dat overleg is ook door de Provincie aangegeven dat gemeentelijke vergunningverlening niet past binnen het provinciale ruimtelijke beleid en de bijbehorende regelgeving. En toch blijft het college hardnekkig vergunnen.

Is het volgens de wethoduer juist dat de ophoging van het strand zoals in dit geval gebeurd is, in strijd is met de Wet Natuurbescherming en met de watervergunning die op 6 oktober 2010 is afgegeven voor de Zandmotor Delflandse Kust, waarin staat dat de zandmotor zal leiden tot duinontwikkeling ter plaatse en in aangrenzende kustgedeelten? En zo ja,hoe kan het dan dat er niet ingegrepen en gehandhaafd wordt? Graag een heldere reactie.

Van een ‘natuurlijk meanderende kust’ die in diverse Zandmotornota’s genoemd wordt, is nu de strandhuisjeszone geen sprake. Eind februari 2017 is de duinvoet weer kaarsrecht getrokken, zelfs tot aan de paaltjes afgegraven. Het college zegt in beantwoording op onze schriftelijke vragen wat de gevolgen zijn van de zandbanketten voor de zandmotor dat “er geen gevolgen bekend zijn en dat de werkzaamheden daarmee niet in strijd zijn met de kustverdediging”. In de reactie van AVN lees ik heel wat anders, namelijk dat een deel van de Zandmotor is vernietigd, dat het zand voor de ophoging uit de zandmotor is weggehaald en duinvorming wordt gefrustreerd?

De Provincie zegt: “de bebouwing zou ter plekke de vorming van primair duin kunnen blokkeren en daarmee de aangroei van de duinen. Dit is nadelig voor de kustveiligheid op lange termijn en heeft mogelijk nadelige effecten op het behoud en de ontwikkeling van Natuurnetwerk Nederland.” Dus door zowel de Provincie als AVN wordt aangegeven dat de natuurlijke processen worden aangetast. Aangezien het college hier kennelijk flauw idee van heeft, stel ik voor een onafhankelijk onderzoek in de stellen naar de ecologische effecten van de strandhuisjes en de zandbanketten, waarin ook de zandmotor wordt meegenomen. Is het college hiertoe bereid? Ik wil daarop aansluitend een plan van aanpak zien voor het herstellen van alle ecologische schade. Graag een reactie.

Kosten

De gemeente Den Haag heeft zonder blikken of blozen de landsadvocaat Pels-Rijcken op de zaak van Sailcenter gezet. Op kosten van de belastingbetaler, en slechts ten gunste van de ondernemers. Bovendien is de politie door de aanval op een van de mensen van SailCenter nu in hoge staat van paraatheid gebracht. Ook dit brengt extra uitgaven met zich mee. Kan de wethouder aangeven hoeveel dit in totaal al heeft gekost? Graag een helder antwoord.

Kannibalisme

Het klinkt mooi in de voortgangsbrief, “van de exploitant heb ik begrepen dat de bezettingsgraad van de huisjes groot was.” Maar de huisjes kunnen maximaal 2000 bezoekers aan in het hele seizoen. Andere strandgasten mijden het strand voor de huisjes, zo laten foto’s van Sailcenter zien, mensen vinden het gewoonweg niet aantrekkelijk om voor een huisjes te gaan liggen, met alle gevolgen voor de huidige strandgebruikers. Ook het Roompot-vakantiepark lijdt onder de strandhuisjes. De vraag is dus, hoe rendabel zijn die huisjes? In hoeverre schiet de lokale economie er iets mee op, en in hoeverre de strandhuisjes zorgen dat het strand wordt gemeden? Graag een helder antwoord van de wethouder.

Voorzitter, tot slot, deze ongewenste gang van zaken is een ernstige deuk in het vertrouwen in het bestuur dat weloverwogen, zonder vooringenomenheid en met wettelijk goed onderbouwde plannen zou moeten komen. De gemeente zou nu alles in het werk moeten stellen om in ieder geval de beslissing op het handhavingsverzoek van de zes organisaties zo spoedig mogelijk te laten verlopen. Hangende de rechtszaak, de toetsing door de bezwaarcommissie en het handhavingsverzoek wil ik de wethouder vragen om de vergunningen en tevens de bouw van meer strandhuisjes te bevriezen. Graag een heldere reactie.

Dank u wel .

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer