Bijdrage Recla­me­beleid


Cie Leef­om­geving

6 september 2018

Voorzitter,

Het nieuwe reclamebeleid is wat de Partij voor de Dieren betreft een afbraakbeleid. Het maakt meer ruimte voor tijdelijke reclame-uitingen in de buitenruimte. PvdD vindt dit een heel zorgelijke en slechte zaak. Reclame en met name Lichtreclame ten koste van schaarse openbare ruimte, van de beeldkwaliteit van de rust van bewoners en van dieren. Wij dringen er bij de wethouder op aan dat hij dit beleid zsm terugdraait.

Want wie zit er eigenlijk te wachten op meer reclame? Zitten de bewoners te wachten op meer lichthinder en commerciële prikkels? Ik denk het niet. Heeft de wethouder een enquête gehouden onder bewoners waar dit uit blijkt? En hoe rijmt dit met de zorgen van het college over de verdichting van de stad en schaarse ruimte? Waarom niet meer plek voor voetgangers, groen en fietsen? Waarom heeft dan nu reclame prioriteit?

We zagen dat er een groot aantal vergunningsaanvragen zijn gedaan voor lichtreclame in het centrum. Zeer zorgelijke hoeveelheid aanvragen in augustus. Kan de wethouder klip en klaar uitleggen wat de toetsingscriteria zijn en kan hij bevestigen dat reclamezuilen niet voldoen aan die criteria?

Ook kan Lichtreclame leiden tot schadelijke effecten door verstoring van vleermuizen en broedende vogels, met name in historische panden en parken .Worden de vergunningsaanvragen getoetst op natuureffecten? En is de wethouder bereid om deze niet toe te staan in beschermd stadsgezicht en nabij gemeentelijke/rijksmonumenten?

We zien sinds het nieuwe beleid een grote hoeveelheid vergunningsaanvragen voor digitale reclameborden. In augustus zo’n 23 aanvragen voor het centrum. Kan de wethouder bevestigen dat er sprake is van een stijgende hoeveelheid aanvragen?

Er is sprake van tijdelijke reclame, maar onduidelijk is of een vergunning niet gewoon verlengd mag worden?

Mijn fractie heeft er vooral problemen mee dat er geen enkele grens wordt gesteld aan reclame. “Uitgangspunt hierbij is dat er geen reclame is in onze groengebieden en woonwijken. Als ondernemers, in overleg met de buurt, hiervan af willen wijken, dan kan dat met een reclameplan.” Op welke manier stelt het college hier paal en perk aan?

Ik hoop dat het nieuwe college dit beleid terugdraait en aanpast en zoals het hoort gewoon netjes via een raadsvoorstel aanons toestuurt. Graag een reactie.

Dank u wel.