Bijdrage Rotter­dam­sebaan Cie Leef­om­geving


2 oktober 2013

Voorzitter, volgens het college is de Rotterdamsebaan de enige oplossing om meer bewoners, bezoekers en bedrijven aan te trekken. Want, zo stelt het college in de toelichting op het bestemmingsplan, de plannen voor de groei van het OV en fietsverbruik zijn onvoldoende.

Voorzitter, ja, dat zijn ze inderdaad en ik ben blij dat het college dat ook inziet. Jammer is dat, in plaats van dat we daar extra geld in steken, het college ervoor kiest om een open groen gebied te asfalteren en een verkeersinfarct op de centrumring te creëren.

Het moge duidelijk zijn, en dat heb ik in eerdere inbrengen natuurlijk ook al uitgebreid verkondigd, dat de Partij voor de Dieren nog steeds faliekant tegen dit plan is.

De vele zienswijze die zijn binnengekomen en de insprekers van vandaag laten zien dat het draagvlak voor dit plan nog steeds ontbreekt. Wat de Partij voor de Dieren betreft moeten we hier dan ook direct mee stoppen.

Ik heb voor de wethouder nog een aantal vragen op het gebied van natuur en milieu. Allereerst heb ik vragen na het lezen van het toetsingsadvies van de commissie Mer. Zo verwachten bewonersplatform Ypenburg en Transport en Logistiek Nederland dat er door de grote drukte op het verkeersplein Ypenburg waarschijnlijk een terugslag op het Haagse hoofdwegennet en mogelijk op de A13 en afritten A4 plaatsvindt.[1] Hierover geeft de Mer geen duidelijkheid. Kan het knooppunt Ypenburg en de Neherkade een verdere toename tot 15% extra verkeer aan? En hoe zit het dan met de luchtkwaliteit op de Neherkade? Welke maatregelen denkt het college achter de hand te hebben als blijkt dat verkeer in de tunnel stil komt te staan en de toevoer van nog meer auto’s verminderd moet worden?

Voorzitter, dit plan draagt helemaal niets bij aan de transitie naar duurzame mobiliteit.

Meer asfalt lost het probleem niet op. Het verkeer loopt gewoon iets verder vast, namelijk op de centrumring. Daarbij wordt hiermee wederom het autoverkeer gestimuleerd. Dit is dan ook wat ons betreft een gemiste kans. Zoals het PBL stelt in de balans voor de leefomgeving, meer asfalt verhoogt de auto afhankelijkheid, ten koste van de belastingbetaler, het milieu en de leefbaarheid.

Ook uit het backcastingrapport bleek dat er nog veel winst te behalen is op het gebied van duurzame mobiliteit, maar dat moeten we wel durven keuzes te maken.

Toch wordt hier weer voor de auto gekozen. Uit de toelichting blijkt dat de Rotterdamse baan vooral een functie voor het verkeer van en naar Rotterdam en Delft heeft. Door een goede OV- en fietsverbinding lijkt me dat extra asfalt dus niet nodig is. Daarnaast moet de Rotterdamsebaan een regionale ontsluiting voor Ypenburg en Nootdorp worden. Ook hier snap ik niet dat we kiezen voor meer asfalt. Waarom gaan we het binnenstedelijk autoverkeer vanuit de woonbuurten ineens als gemeente faciliteren? En klopt het dat een extra tramverbinding nog steeds een optie is?

Dan de Vlietzone. De Vlietzone is als een van de laatste open groene stukken in het gebied een belangrijke groen-blauwe verbinding tussen de Haagse regio en het Groene Hart. Een tunnelbak hierdoorheen zal volgens de Nota Van Beantwoording de landschappelijke en fysieke structuur aantasten alsmede de flora- en faunasoorten die er leven.

De Partij voor de Dieren snapt niet dat er desondanks gekozen wordt om hier een tunnelbak in te leggen. En bij het lezen van de stukken is duidelijk dat het milieu en de natuur hierdoor achteruit zullen gaan. Over de compensatie die is opgenomen in de plannen heb ik dan ook nog wat vragen.

Om te beginnen de watercompensatie. Van groot belang voor de waterafvoer, maar vooral voor soorten als de bittervoorn en de kleine modderkruiper die Europees zwaar beschermd zijn.

Op pagina 18 van de Nota van Beantwoording staat dat er watercompensatie gaat plaatsvinden door het aanleggen van extra watergangen. Maar in de toelichting staat dat de exacte keuzes over de ligging en uitvoering van de waterberging nog gemaakt moeten worden. Klopt dat? Wanneer wordt dit wel duidelijk?

Op vijf pagina’s daarvoor staat dat de watercompensatie gerealiseerd moet zijn voordat de Rotterdamse baan er ligt. Wanneer wordt de compensatie dan precies gerealiseerd? Krijgen alle extra watergangen natuurvriendelijke oevers? Wordt daarna de waterkwaliteit of het voorkomen van beschermde soorten nog gemonitord? Graag een antwoord op deze vragen.

Voor het beperken van effecten op vleermuizen komen er extra bomenrijen. Komen er langs de gehele molensloot bomen te staan? Wat wordt precies bedoeld met enkele korte bomenrijen langs andere watergangen? Hoeveel bomenrijen met hoeveel bomen? En wordt er gezorgd dat er maximaal 15 meter tussen de boomkronen bij de molensloot komt?[2]

Naar mening van de Partij voor de Dieren wordt er te gemakkelijk omgegaan met de natuurwaarden in dit gebied. Als open groen gebied is de vlietzone niet alleen van groot belang voor de mensen maar ook voor plant- en diersoorten. Zo staat op pagina 86 van de toelichting dat het verdwijnen van open weiland en watergangen en een extra lap asfalt, een kwaliteitsimpuls aan het gebied gegeven kan worden waardoor het gebied qua natuurwaarden aantrekkelijker wordt. Graag hoor ik van de wethouder wat er concreet bedoeld wordt met aantrekkelijke natuurwaarden. Is dat aantrekkelijk om naar te kijken of aantrekkelijk voor soorten om in te leven?

In het achtergronddocument Ecologie staan een aantal kansen voor natuur. Zo betekenen de plannen voor de Rotterdamsebaan het verdwijnen van de Patrijs uit het gebied. Wordt dit gecompenseerd buiten het plangebied door beheer van de nu nog regulier beheerde graslanden af te stemmen op de patrijs? Worden deze landbouwgronden binnen het plangebied omgevormd worden tot kruidenrijke graslanden met aangrenzende houtwallen om meer waarde voor de natuur te creëren? Worden er voorwaarden met de golfvereniging opgesteld om op de nieuwe gronden natuurwaarden te maximaliseren en de milieubelasting te minimaliseren, door duurzaam en ecologisch beheer?

Dat de Rotterdamse baan noodzakelijk is vanwege de volksgezondheid of openbare veiligheid, zoals de vogelrichtlijn voorschrijft, betwijfelt de Partij voor de Dieren ook ten zeerste. Dat die dwingende reden van groot openbaar belang eerder is aangetoond, doordat het project is opgenomen in verschillende stukken is ook nog maar de vraag.

In de Nota Van Beantwoording wordt gesteld dat er juist wel aan de impact op de vlietzone is gedacht door de tunnel 300 meter langer te maken. Maar uiteindelijk is van de gehele ondertunneling afgezien om verkeer uit Ypenburg met de Rotterdamsebaan te dienen. Dus het belang van de ecologie staat duidelijk niet hoog. In de toelichting staat dat door de plannen het oppervlakte natuur afneemt er een extra barrière ontstaat en er sprake is van verstoring. Op pagina 23 van de Nota Van Beantwoording staat dat er veel groen gecompenseerd wordt of extra wordt aangelegd. Worden hier ook de gronden onder gerekend die straks als parkeerterrein door Drievliet gebruikt gaan worden, of de compensatie van de golfclub? Per saldo gaat er dus sowieso groen- en natuurwaarde verloren. Kan de wethouder dat bevestigen?

[1] Uit toetsingsadvies: Het bewonersplatform Ypenburg en Transport en Logistiek Nederland verwachten dat er door de grote drukte op het verkeersplein Ypenburg waarschijnlijk terugslag op het Haagse hoofdwegennet en
mogelijk op de A13 en afritten A4 zal plaatsvinden.

[2] Daarom dient te worden gezocht naar een alternatieve oplossing: dit kan door het planten van bomen in de (midden)bermen, zodat het gat tussen de verschillende boomkronen steeds minder dan 15 meter bedraagt of het aanleggen van een kunstmatige hop-over. Dit zijn stellages over de weg, gepositioneerd in het verlengde van een singel. Ook bij de kunstmatige hop-over gaat het erom dat de vleermuis over de weg heen wordt geleid.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer