Bijdrage Struc­tuur­visie Zuidwest


31 mei 2023

Voorzitter,

De structuurvisie Zuidwest roept bij de Partij voor de Dieren nogal wat vraagtekens op. Hoewel het streven naar betere woningen en een duurzame leefomgeving iedereen aanspreekt, zijn er grote gapende gaten in de visie. We lezen weliswaar ambitieuze doelen, maar er ontbreekt financiële dekking en een concreet perspectief voor de inwoners. Tegelijkertijd worden levens van mensen en dieren fors op hun kop gezet. Het is voor mijn fractie van belang dat er meer duidelijkheid komt en dat er meer aandacht wordt besteed aan het groen. Daarom wil ik ingaan op zes zorgen van mijn fractie, over voorzieningen, honden, waardevolle natuur, vleermuizen, stikstofproblematiek en waterkwaliteit.

Allereerst, de voorzieningen. Er bestaat het risico dat de voorzieningen in Zuidwest niet gelijk op zullen lopen met de woningen. De gemeente mist daadwerkelijke regie. We kunnen wat mijn fractie betreft leren van het dictum van de structuurvisie CID, waarin expliciet wordt gesteld dat voorzieningen gelijktijdig moeten worden ontwikkeld, maar ook hoe dit gemonitord, geborgd, gerapporteerd en bijgestuurd kan worden. Is de wethouder bereid om ditzelfde principe toe te passen bij de verdere ontwikkeling van Zuidwest, zodat het doel van een leefbare wijk niet in gevaar komt en bewoners niet in de kou blijven staan. We horen graag een reactie.

Voorzitter, dan een belangrijke voorziening voor het welzijn van honden. Vaak wordt genoemd dat in Zuidwest net zoveel mensen wonen als in Gouda. Het is daarom belangrijk om te realiseren dat Gouda maar liefst 18 losloopgebieden voor honden heeft. In Zuidwest zijn er slechts 6, voornamelijk smalle stroken, en er is geen ruimte gereserveerd voor nieuwe losloopgebieden, terwijl het steeds drukker wordt in de openbare ruimte. Kan de wethouder toelichten waarom dit aspect verwaarloosd is en of en hoe dit alsnog meegenomen kan worden in de verdere uitwerking van de structuurvisie?

Over natuur twee punten, namelijk de Uithof en de bomen. Over de Uithof: in natuurrapportages voor het Dreven Gaarden Zichten projectdocument werd gesteld dat een groot deel van de natuurwaarden in de Uithof zijn. De gedachte leek dat omdat de Uithof buiten schot bleef, fors ingrijpen in de Dreven mogelijk is. In deze structuurvisie lezen we dat in de Uithof meer recreatie moet komen. Dit baart mijn fractie zorgen. Kan de wethouder toezeggen dat natuur en ecologie prioriteit krijgen bij verdere plannen voor de Uithof en kan de wethouder meer informatie geven over het tijdspad voor deze verdere planontwikkeling?

Over de bomen: te vaak worden volwassen bomen vervangen door sprietjes. Door binnentuinen te vervangen door ondergrondse parkeergarages met groene daken is het voor de bomen alsof je de Lange Voorhout verandert in iets dat lijkt op de Grote Marktstraat. Mijn fractie vindt dit een afschuwelijk plan en vindt het hanteren van minimaal 16 m2 openbaar kijk- en verblijfgroen te karig. Bewoners noemen het groene karakter vaak als positief punt tijdens participatiesessies en ook de commissie MER uit kritiek op de manier waarop het college met het groen omgaat. Toch stelt het college te willen zorgen voor een hoogwaardige groene buitenruimte met een hoge ecologische waarde. Dit is toch niet te rijmen. Graag horen we toelichting van de wethouder hierop.

Dit heeft ook een belangrijk effect op beschrijving van de hoeveelheid groen in de wijken, waarbij de toename van verharding nu weggemoffeld wordt. Mijn fractie heeft dit punt al vaker gemaakt en er zijn in het verleden moties over aangenomen en voorzitter, we hopen daarom dat andere leden van deze commissie ons steunen bij voorstellen over transparantie rondom verharding. Het hoogheemraadschap ziet daken van parkeergarages als verharding, bomen blijven veel kleiner op daken van parkeergarages en daken van parkeergarages zijn niet goed toegankelijk voor dieren zoals mollen en egels. Het is wat mijn fractie betreft daarom goed om transparant te zijn dat het om verharding gaat, zoals het hoogheemraadschap ook vaststelt.

Een vierde belangrijk punt is de bescherming van vleermuizen. Op de kaart zien we veel vleermuisroutes en verblijfplaatsen. Hoe gaat het college hier verder mee om? Mijn fractie kan zich voorstellen dat er een plan komt waarin veelgebruikte routes beschermd worden en proactieve maatregelen worden genomen om vleermuizen naar veilige nieuwe plekken te begeleiden. Zo kan verstoring van hun leefgebied en vertraging van het verduurzamen van woningen voorkomen worden. Is de wethouder bereid om actief hiermee aan de slag te gaan?

Dan als vijfde de stikstofproblematiek: we zijn benieuwd wanneer we meer te horen krijgen over de aanpak hiervan. De noodzaak om extern te salderen kan aanzienlijke gevolgen hebben. Kan de wethouder aangeven hoe de raad verder wordt geïnformeerd en wanneer we concrete informatie kunnen verwachten over de aanpak van de stikstofproblematiek in en rondom Zuidwest?

Tenslotte, water. Mijn fractie is benieuwd of de wethouder kansen ziet om het stellen van expliciete natuurdoelen op te nemen in de uitgangspunten voor klimaatadaptatie en waterbeheer. Denk bijvoorbeeld aan het creëren van natuurvriendelijke oevers die dienen als waterberging en tegelijkertijd gunstig zijn voor de natuur. Kan de wethouder aangeven in hoeverre hier rekening mee wordt gehouden en welke maatregelen worden genomen om dit te realiseren? Heeft de gemeente geld gereserveerd om dit aan te pakken?

Voorzitter, het college spreekt over Zuidwest als groen, stedelijk en vitaal. Het klinkt als een verfrissende groene smoothie, maar de visie smaakt eerder naar beton en stikstof. We hopen dat de wethouder daadwerkelijk voor groen durft te kiezen.