Bijdrage Vast­stelling bestem­mingsplan Bras­serskade


Raad

25 april 2024

Voorzitter,

Helaas is dit bestemmingsplan een pijnpunt voor omwonenden. En helaas is de raad hier niet over geïnformeerd. Dat het plan nu ongewijzigd weer voorgelegd is, is weinig respectvol richting de omwonenden. Mijn fractie vraagt zich af of het college dit ook inziet?

Voorzitter, wat we nu voorgelegd krijgen is een belangenafweging. Daarbij vindt de Partij voor de Dieren het belang van een schietbaan niet opwegen tegen het belang van het bestaande bos, dat zowel voor dieren als voor omwonenden van onschatbare waarde is. We hadden bovendien verwacht dat het college gegeven het coalitieakkoord echt meer zou doen om groen te borgen. De Partij voor de Dieren kan om deze reden niet instemmen met dit plan.