Bijdrage Veiligheid


11 oktober 2023

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren begint met het geweld tegen dieren. Onlangs heeft onze fractie een uitgebreid gesprek met de operationeel expert dieren bij de politie gehad. Een heel fijn gesprek en fijn om te merken dat er zo hard wordt gewerkt om zaken van dierenmishandeling beter aan te pakken.

Uit dit gesprek kwamen een aantal verbeterpunten waar we als gemeente wat mee kunnen doen. samenwerking met BOA’s

 • Op dit moment weten de boa’s en dierenpolitie elkaar slecht te vinden. BOA’s zijn in de wijken, komen achter de deur en zijn daarom in de positie om dingen op te vangen en waar nodig door te spelen aan de dierenpolitie.

 • de dierenpolitie biedt aan om hier een training/presentatie/workshop over te geven aan BOA’s. het gaat vooral om een gebrek aan kennis van waar ze op moeten letten wanneer ze ergens zijn of welke aandachtspunten er zijn op hun standaard surveillanceroutes. Dergelijke cursussen zijn al gegeven in Amsterdam en daar was het een succes.

 • Ook de omslag naar een nieuw meldsysteem voor BOA’s wordt gemaakt. wat is de stand van zaken van de update van het registratiesysteem van BOA’s? Kan de dierenpolitie daarbij worden betrokken zodat de manier van registreren van meldingen overeenkomt?

 • Ondermijning
  • Voorzitter, we hebben al eerder aandacht gevraagd voor illegale dierenhandel in Den Haag. Ons hebben hele duidelijke voorbeelden bereikt van de vermenging tussen dierenwelzijn, dierenhandel en ondermijning, ook in Den Haag. Is de burgemeester op de hoogte van deze vermenging? Op welke manier wordt hier aandacht aan besteed in de aanpak van ondermijning?

 • Meldingen dierenartsen
  • We krijgen ook signalen over dat vermoedens van dierenmishandeling niet altijd gemeld worden door dierenartsen. Ook bijvoorbeeld als het gaat om niet de zorgbehandelingen die hun dieren nodig hebben te geven. Kan de burgemeester aangeven hoe het staat met de bekendheid van de meldcode voor dierenartsen?

 • Roze in blauw

In de werkbespreking gaf de politie aan dat dit netwerk actief is en prioriteit heeft. Toch horen wij signalen vanuit queer personen dat gesprekken tussen hen en de politie niet altijd als prettig worden ervaren, queer personen niet serieus worden genomen en dat organisaties meer met roze in blauw in gesprek willen treden. Daarom de vraag aan de burgemeester of hij de gesprekken tussen verschillende organisaties en roze in blauw wil faciliteren?

 • Dan jongeren en wapens. In Rotterdam is een onderzoek uitgevoerd naar de achtergronden van wapens en wapengeweld onder jongeren. De aanbevelingen hieruit focussen zich vooral op het contact met jongeren en het gesprek met hen. De voornaamste reden dat jongeren wapens overwegen is vanwege het gevoel van onveiligheid dat zij ervaren. De wethouder is vaker in gesprek met schoolbesturen, daarom de vraag aan de wethouder hoe hij dit onderzoek uit Rotterdam meeneemt in die gesprekken met schoolbesturen, jongerenwerkers en verenigingen en wat we als gemeente zelf gaan doen om met de jongeren in gesprek te treden?

 • Voorzitter, gister was het wereld daklozendag waarbij een brede actie was georganiseerd om aandacht te vragen voor dak- en thuisloze mensen. Via deze weg wil ik toch even iets rechtzetten de evaluatie van de GGD omtrent de winteropvang, de VVD had het hier al over. Ik wil een zin uit de evaluatie met u delen om het beeld wat door de VVD is neergezet herstellen: “Over het effect van het openen van de permanente winteropvang op de overlast op straat, zijn geen harde cijfers voorhanden. Op basis van de concrete meldingen die de beheercommissie ontving, valt niet de conclusie te trekken dat er overmatig veel overlast was.”. Op korte termijn is meer opvang nodig om weg naar herstel in te zetten. Stabiele basis is nodig voor dat herstel.

 • Dan verder over de actie van gister hier op het Spuiplein werd medegedeeld dat Den Haag de gemeente is waar de meeste boetes in 2022 zijn gegeven voor buiten slapen. Volgens de gegevens van het CJIB waren dat in 2022 ruim 242 boetes. Schrikbarend veel, deze mensen hebben hulp nodig en geen boete. Een boete werkt juist averechts. Kan de burgemeester toezeggen dat hij samen met verantwoordelijk wethouder maatschappelijke opvang het gesprek met de politie hierover gaat voeren en ervoor zorgen dat politie en maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek gaan om de hulpvraag die deze mensen nodig hebben in kaart te brengen en uitspreken dat we geen boetes aan dak- en thuisloze mensen gaan uitschrijven?