Bijdrage Haags coali­tie­ak­koord 2023-2026


11 oktober 2023

Voorzitter,

Ik sta hier met gemengde gevoelens. Van trots, omdat we een diepgroen akkoord hebben kunnen presenteren. Maar ook een beetje van ongemak. Ongemak over dat dit de laatste optie was om tot een coalitie te komen en schaamte over het feit dat deze formatie zo lek was als een vergiet.

Voorzitter, ik denk dat de afgelopen jaren één van de vreemdste en heftigste periodes zijn geweest om Haags raadslid te zijn. In een korte tijd hebben we te maken gehad met verschillende crises en coalities. Ik hoop dat de gifbeker leeg aan het raken is, zodat we een stap vooruit kunnen zetten. En ik denk dat we met dit akkoord en de gedeelde wens om de bestuurscultuur te veranderen een stap vooruit kunnen zetten. We hebben hier ook goede gesprekken over gevoerd tijdens de verkenning, onderhandelingen en in de raadsconferentie.

En voorzitter, dat is denk ik de kern. Het is van belang dat partijen met elkaar in gesprek gaan en werken aan een beter functionerend stadsbestuur. Wij zijn hier in elk geval toe bereid.

Voorzitter, toen de vraag kwam om te gaan spreken over de vorming van een nieuw stadsbestuur hebben we ook deze bereidheid getoond. We zijn daarbij blij dat vele oppositiepartijen inbreng hebben geleverd voor het coalitieakkoord. In het akkoord zijn zaken terug te lezen over gratis OV voor kinderen, het afschaffen van de hondenbelasting, het eerder beschikbaar stellen van de ooievaarspas, het aanpakken van de erfpachtproblemen en het Weigeliaplein. Allemaal zaken die door oppositiepartijen zijn aangedragen.

We danken de verschillende partijen voor het aanbrengen van deze punten. Wij willen de komende tijd ook blijven werken aan een stadsbestuur waarin er ruimte is voor alle raadsleden om hun kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende taak te vervullen.

Dan het akkoord zelf. We zijn trots dat we in recordtempo dit diepgroene akkoord hebben kunnen presenteren. Als Partij voor de Dieren zetten we de historische stap om voor het eerst in een G4-stad te gaan besturen. Deze stap zetten we omdat we zien dat we hiermee de stad diervriendelijker, duurzamer, groener en rechtvaardiger kunnen maken.

Ik noem een aantal van de diverse groene en progressieve plannen waar we blij mee zijn. We gaan flink investeren in de natuur en wijzen natuurgebieden aan. Bij Natura 2000-gebieden heeft de natuur, ook op het strand, het primaat. We gaan de zero emissiezone invoeren om de natuur te beschermen en voeren gratis OV voor kinderen in om het OV te stimuleren. We gaan ook flink investeren in dierenwelzijn en stellen het dier centraal, bijvoorbeeld rond het hengelen en stadsboerderijen. We gaan meer sturen op het klimaat met duidelijke doelen en harde prestatieafspraken. Ook gaan we dierenartskosten voor minima ondersteunen, investeren we in lokale culturele instellingen om te voorkomen dat ze verdwijnen en steunen we werkende armen extra gesteund met een bredere ooievaarspas. Ik kan veel meer maatregelen noemen die we nemen die bijdragen aan een betere wereld, maar houd het hierbij.

Voorzitter, voor ons is het akkoord een groene stap vooruit. Met dit akkoord, dat we in rap tempo hebben gesloten, zijn we er echter nog niet. De komende tijd moeten we hiermee samen aan de slag.

Dank u wel.