Bijdrage verduur­zamen gemeen­telijk vastgoed


Cie Ruimte

8 januari 2020

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de voortgang rond het gemeentelijk vastgoed. Uiteraard zullen we voor dit raadsvoorstel stemmen, maar de begroting is volstrekt ontoereikend om daadwerkelijk het goede voorbeeld te geven en om de gestelde klimaatdoelen te behalen en aan het klimaatpact te voldoen. Is de wethouder het hiermee eens?

Met onze honderden panden kunnen we het goede voorbeeld geven. Is de wethouder bereid meer middelen hiervoor beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld uit de Eneco opbrengsten?

Wethouder Revis zegde eerder toe dat eind 2019 een voortgangsrapportage zou komen over de verduurzaming van het vastgoed. Komt deze rapportage nog? Kan de wethouder verder aangeven wanneer?

Kan de wethouder verder aangeven wanneer er dit jaar een raadsvoorstel te komt met de versnelling van de verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed? Wanneer is het handig hiervoor de werkbesprekingen te plannen hierover?