Bijdrage Concrete duur­zaam­heids­cri­teria evene­menten


Raad

19 december 2019

Voorzitter,

Dit onderwerp is een grote persoonlijke frustratie. Niet alleen vanwege de inhoud maar het feit dat moties consequent niet worden uitgevoerd. Dan wordt gezegd dat de motie is afgedaan, maar er is niets met de motie gedaan.

Voorzitter, vorige keer ontraadde wethouder De Mos het aannemen van de motie, omdat hij de duurzaamheidscriteria voor de evenementensubsidie niet wilde aanscherpen. Nadat de motie is aangenomen heeft het vorige college weer niks met de motie gedaan en heeft in de afdoening gewoon de situatie van vóór de motie beschreven. Ik hoop dat nu we weer een nieuw college hebben er wel wat mee zal worden gedaan en er daadwerkelijk concrete duurzaamheidseisen kunnen worden verwoord. Dit sluit ook mooi aan bij de ambities van het coalitieakkoord.

Het allerliefst zou de Partij voor de Dieren horen dat het college de afdoening van de motie intrekt. En om toch nog een oproep te doen om aan de slag te gaan met deze motie dien ik een specifiekere motie over dit onderwerp in.