Motie Concrete duur­zaam­heids­cri­teria evene­menten


14 juni 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 13 juni 2019, ter bespreking van de Financiële bijdrage Grootschalige Publieksevenementen 2019 (RIS301177).

Overwegende, dat:

  • in februari 2018 een motie is aangenomen van de Partij voor de Dieren, D66, GroenLinks, HSP en SP waarin is opgeroepen om als inhoudelijk criterium vanaf 2019 duurzaamheid te hanteren bij het subsidiëren van publieksevenementen;
  • voor de subsidie van 2019 aan organisatoren is gevraagd om in de aanvraag aan te geven hoe zij met duurzaamheid omgaan, maar niet is gespecificeerd hoe dit wordt beoordeeld;
  • tegelijkertijd wordt aangegeven dat de economische waarde van een evenement altijd van doorslaggevende betekenis is;
  • het feit dat de economische waarde altijd van doorslaggevende betekenis is ervoor zorgt dat duurzaamheid niet bij de subsidieverlening materieel een rol speelt;
  • van belang is dat dit criterium concreter wordt gemaakt voordat na de zomer aanvragen worden gedaan voor subsidieverstrekking voor 2020.

Verzoekt het college:

  • het criterium duurzaamheid bij de subsidieverstrekking voor evenementen bij nog in te dienen subsidieaanvragen daadwerkelijk mee te wegen;
  • aan te geven welke weging dit criterium heeft;
  • en concreet te maken hoe en op welke aspecten (zoals afval en energievoorziening) dit criterium wordt beoordeeld.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Janneke Holman
PvdA

Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP

Ismet Bingöl
CDA


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, PVV