Motie Behoud groen Loeve­s­teinlaan


14 juni 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 13 juni 2019, ter bespreking van Brief wethouder Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen, de heer Revis, over Herontwikkeling Florence Loevesteinlaan (RIS301314).

Overwegende, dat:

  • er in het bouwvlak van 5545m2 veel groen en bomen staan;
  • bij het volgen van de maximale parameters van het kavelpaspoort veel groen verloren gaat;
  • dit groen is verwaarloosd, maar bewoners, waaronder bewoners van de 50-pluswoningen naast de kavel, hiervan genieten;
  • groen bijdraagt aan het tegengaan van wateroverlast en hittestress en positieve effecten heeft op mens en dier.

Van mening, dat:

  • het wenselijk is, zoals het coalitieakkoord aangeeft, de schaarse vrije (groene) ruimte in woonwijken te beschermen;
  • het van belang is dat in de verdere planvorming ingezet wordt op het koesteren van de groene ruimte;
  • het onwenselijk is dat het bouwvlak aanzienlijk groter wordt dan het huidige bouwvlak ten koste van de groene ruimte.

Spreekt uit, dat:

  • het onwenselijk is dat verstening op deze locatie plaatsvindt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Martijn Balster
PvdA

Kavish Partiman
CDA


Status

Verworpen

Voor

CDA, GroenLinks, PvdA, Haagse Stadspartij, PVV, ChristenUnie/SGP, SP, Partij voor de Dieren

Tegen

VVD, Hart voor Den Haag, D66

Lees onze andere moties

Motie Nieuwbouw niet aansluiten op onduurzame warmtenetten

Lees verder

Motie Concrete duurzaamheidscriteria evenementen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer