Motie Nieuwbouw niet aansluiten op onduurzame warm­te­netten


17 mei 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 16 mei 2019, ter bespreking van de brief over Nota van uitgangspunten HS-kwartier en HaagvlietPoort (RIS301940).

Constaterende, dat:

  • de gemeente Den Haag ernaar streeft om in 2030 klimaatneutraal te zijn;
  • daarom belangrijk is dat nieuwbouw klimaatneutraal wordt;
  • in het Klimaatpact om deze reden is vastgelegd dat duurzame en lage temperatuurverwarming de voorkeur heeft boven zeer hogetemperatuurverwarming, bijvoorbeeld in de vorm van restwarmte.

Overwegende, dat:

  • in de NVU Haagvlietpoort en HS Kwartier aan wordt gegeven dat dient te worden aangesloten op bestaande warmtenetten en actief moet worden voorbereid op een toekomstig tracé van het warmte-net;
  • de huidige nabije stadswarmteleiding niet klimaatneutraal is;
  • onwenselijk is dat projectontwikkelaars worden verplicht om zich vast te leggen tot gedwongen winkelnering bij een dergelijk net;
  • wenselijk is dat juist bij nieuwe ontwikkelingen niet aan wordt gesloten bij onduurzame vormen van warmte.

Verzoekt het college:

  • bij alle komende nieuwbouwontwikkelingen niet aan te geven dat moet worden aangesloten bij bestaande (onduurzame) warmtenetten of bij toekomstige trace’s van deze netten;
  • bij de verdere uitwerking voor deze locaties deze eis uit de NVU te laten vervallen;
  • bij alle nieuwbouwontwikkelingen te sturen op het direct gebruiken van volledig duurzame warmte en dus geen gasgestookte warmte of warmte uit de Rotterdamse haven.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren

Tegen

GroenLinks, Hart voor Den Haag, VVD, D66, CDA, PvdA, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Lees onze andere moties

Motie Verplicht natuurinclusief bouwen zoals eerder vastgelegd

Lees verder

Motie Behoud groen Loevesteinlaan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer