Motie Verplicht natuur­in­clusief bouwen zoals eerder vast­gelegd


17 mei 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 16 mei 2019, ter bespreking van de brief van wethouder Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen, de heer Revis, over het puntensysteem groen en natuurinclusief bouwen (RIS301953).

Constaterende, dat:

  • in het aangenomen raadsvoorstel Nota Haagse Hoogbouw: Eyeline & Skyline (RIS298448) is vastgelegd dat de “toepassing van maatregelen op basis van een puntensysteem groen- en natuurinclusief bouwen (in ontwikkeling), zodra deze is vastgesteld” als regel verplicht zal worden op alle hoogbouw (p. 37);
  • in de Afdoening motie natuurinclusief bouwen (RIS288182) staat vastgelegd: “Erasmusveld en Binckhorst benoemen we als pilotprojecten voor natuurinclusief bouwen. Erasmusveld is vanwege de hoge ambitie op duurzaamheid bij uitstek geschikt om als voorbeeldproject te fungeren. De Binckhorst is vanwege de omvangrijke transformatieopgave geschikt om als voorbeeldproject te fungeren” (p. 3);
  • het college tijdens het commissiedebat over het Central Innovation District heeft toegezegd: “Het verplicht toepassen van het puntensysteem voor het natuurinclusief bouwen” (zie besluitenlijst, RIS302131);
  • het college nu aangeeft de toepassing van het puntensysteem, in afwijking van bovenstaande vastgestelde beleidsdocumenten, alleen op gemeentegrond te willen verplichten;
  • architecten in het magazine ‘De stad natuurlijk: natuurinclusief bouwen in Den Haag’ (RIS302383) aangeven dat “met enige studie voor elk project eenvoudig de minimaal vereiste score mogelijk is” (p. 14).

Overwegende, dat:

  • het puntensysteem ervoor zorgt dat projectontwikkelaars de biodiversiteit bevorderen met bijvoorbeeld nestkasten, insectenstenen of groene daken;
  • het vanwege de huidige grote bouwopgave van de stad belangrijk is om het puntensysteem zo breed mogelijk toe te passen, zodat dit bij zo veel mogelijk bouwprojecten wordt meegenomen;
  • het toepassen van het puntensysteem op alle bouwprojecten in de genoemde gebieden het effect op de lokale biodiversiteit aldaar maximaliseert.

Verzoekt het college:

  • de toepassing van het puntensysteem groen- en natuurinclusief bouwen conform de eerder vastgestelde beleidsdocumenten te verplichten bij hoogbouw en op het Erasmusveld, op de Binckhorst, en in het Central Innovation District.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdA, Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

GroenLinks, Hart voor Den Haag, VVD, D66, CDA, PVV, ChristenUnie/SGP

Lees onze andere moties

Amendement Klimaatneutrale Metropoolregio

Lees verder

Motie Nieuwbouw niet aansluiten op onduurzame warmtenetten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer