Amen­dement Klimaat­neu­trale Metro­pool­regio


16 mei 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 16 mei 2019, ter bespreking van het voorstel van het college inzake zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2020 en beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen.

Besluit om:

  • Onder “besluit:” de tekst “I. geen zienswijze vast te stellen. II. tot het vaststellen van bijgaande raadsbrief (BSD/2019.140) en deze te zenden aan het Algemeen Bestuur van de MRDH.” te vervangen door:
    • “I. Als zienswijze op de strategische agenda MRDH vast te stellen:
      • Een grote meerderheid van de partijen in onze raad heeft zich uitgesproken voor een klimaatneutraal Den Haag in 2030. Om klimaatneutraal te worden is belangrijk dat partijen als de MRDH hier ook op inzetten. Wij roepen de MRDH daarom op om duidelijk te maken hoe zij bijdraagt aan een klimaatneutrale regio. Specifiek is van belang dat zij investeert in schone mobiliteitsvormen, bijvoorbeeld door een groter deel van het budget te reserveren voor fiets en openbaar vervoer en alleen maar emissievrije bussen te laten aanschaffen. Daarnaast kan de MRDH bij alle producten die zij inkoopt duurzaamheidscriteria stellen en zo bijdragen aan een duurzamere regio.
    • II. Deze zienswijze in een brief aan het algemeen bestuur van de MRDH te verwoorden.”

Toelichting:

Het vorig jaar aangenomen amendement over een klimaatneutrale Metropoolregio op de Zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2019 (RIS299534) is niet opgenomen in de definitieve begroting en ook niet in de nieuwe begroting. Daarom vragen indieners, met dezelfde tekst, opnieuw aandacht voor dit punt.

Om opwarming van de aarde tegen te gaan moeten alle partijen bijdragen. Dit is de reden dat een grote meerderheid van de gemeenteraad het Klimaatpact heeft ondertekend. Hierin streven deze partijen naar een klimaatneutraal Den Haag in 2030. Om dit te bereiken is inzet van veel verschillende partijen nodig, waaronder de MRDH aangezien deze in haar begroting zowel aandacht besteedt aan vervoer als de energietransitie en hier ook veel middelen voor beschikbaar heeft. Daarnaast koopt zij ook veel producten in en kan sturen op een duurzaam inkoopbeleid. Indieners zijn van mening dat de MRDH zou moeten inzetten op een klimaatneutrale regio en in haar begroting zou moeten aangeven hoe zij op de verschillende facetten van haar beleid hieraan bijdraagt.

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij

Martijn Balster
PvdA


Status

Verworpen

Voor

PvdA, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, CDA, PVV