Amen­dement Demo­cra­tische legi­ti­miteit MRDH


16 mei 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 16 mei 2019, ter bespreking van het voorstel van het college inzake zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2020 en beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen.

Besluit om:

  • Onder “besluit:” de tekst “I. geen zienswijze vast te stellen. II. tot het vaststellen van bijgaande raadsbrief (BSD/2019.140) en deze te zenden aan het Algemeen Bestuur van de MRDH.” te vervangen door:
    • “I. Als zienswijze op de strategische agenda MRDH vast te stellen:
      • We zien dat de democratische legitimiteit van de MRDH nog te wensen overlaat en dat het besluitvormingsproces van de Metropoolregio nog niet voldoende transparant is. In de begroting komt echter niet terug welke activiteiten de MRDH zal ondernemen om dit aan te pakken, terwijl dit essentiële zaken zijn voor de raad in haar overweging rond voortzetting van de Metropoolregio.
    • II. Deze zienswijze in een brief aan het algemeen bestuur van de MRDH te verwoorden.”

Toelichting:

Het eerder aangenomen amendement over democratische legitimiteit op de Zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2019 (RIS299534) heeft niet geleid tot significante aanpassingen in de definitieve begroting alsook de begroting van 2020. Daarom vragen indieners, met dezelfde tekst, opnieuw aandacht voor dit punt.

In de raad is talloze keren gesproken over de tekortkomingen van de MRDH. Specifiek is op 23 november 2017 de motie Weloverwogen besluit over voortzetting Metropoolregio (RIS298507) aangenomen. Hierin geeft de raad aan dat belangrijke tekortkomingen in de MRDH het gebrek aan democratische legitimiteit en transparantie van het besluitvormingsproces zijn. Dit is de reden dat de raad zich uitsprak om in de stad een uitgebreide discussie te voeren over nut en noodzaak van voortzetting van de Metropoolregio. Een teken van het gebrek aan transparantie is in elk geval de onvindbaarheid van de reacties op zienswijzen, zoals de reden waarom niet iets met de vorig jaar verstuurde zienswijze bij de MRDH-begroting is gedaan.

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij

Martijn Balster
PvdA

Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP


Status

Aangenomen

Voor

D66, GroenLinks, CDA, Haagse Stadspartij, PvdA, Partij voor de Dieren, PVV, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD