Amen­dement Aandacht voor bereik­baarheid in de wijken


16 mei 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 16 mei 2019, ter bespreking van het voorstel van het college inzake zienswijze Samen aan het Werk! Strategische Agenda MRDH (RIS302381).

Besluit om:

  • In het dictum onder I. het volgende punt toe te voegen als sub ‘f’:
    • f. Het openbaar vervoer moet voor jong en oud toegankelijk zijn. Den Haag wil daarom een fijnmazig openbaarvervoerssysteem in de wijken behouden en uitbreiden. Wij verzoeken het bestuur dit mee te nemen in de strategische agenda.

Toelichting:

In de strategische agenda is de focus van het openbaar vervoer vooral gestoeld op het economische vestigingsklimaat en het beter ontsluiten van de regionale arbeidsmarkt. Snelle, directe lijnen hoger in de vervoershiërarchie zijn ook zeker waardevol om Den Haag te ontsluiten. Maar een toegankelijk en fijnmazig openbaarvervoerssysteem vergroot de kans dat mensen kiezen voor het OV om van a naar b te reizen. Het is zaak het openbaar vervoer met oog voor beide aspecten te ontwikkelen.

Met dit amendement wil de indiener ervoor zorgen dat het fijnmazig openbaarvervoerssysteem onderdeel wordt van de MRDH-strategie.

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Kavish Partiman
CDA

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

PvdA, GroenLinks, CDA, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, SP, PVV

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, ChristenUnie/SGP