Motie Voed­sel­beleid


16 mei 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 16 mei 2019, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Kadernota Duurzaamheid (RIS301829).

Overwegende, dat:

 • de gemeente Den Haag ernaar streeft om in 2030 klimaatneutraal te zijn;
 • voedselbeleid een belangrijke pijler onder het duurzaamheidsbeleid is;
 • in de kadernota dit thema onderbelicht is;
 • in het Klimaatpact voedsel en met name de eiwittransitie wel een prominente plek heeft;
 • 13 van de 15 gemeenteraadsfracties dit pact hebben ondertekend.

Verzoekt het college:

 • In de programmabrief met een aanpak rond voedsel te komen met daarin acties gericht op het bevorderen van:
  • plantaardig eten in de gemeentelijke organisatie en op bijeenkomsten die de gemeente (mede) organiseert;
  • een meer aantrekkelijk plantaardig menu op de kaart en het verminderen van de vleesconsumptie bij organisaties en horeca;
  • gezond, lokaal, seizoensgebonden en duurzaam geproduceerd voedsel bij scholen en andere partners van de gemeente.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij

Janneke Holman
PvdA


Status

Verworpen

Voor

PvdA, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

GroenLinks, Hart voor Den Haag, VVD, D66, CDA, PVV